Blog

Mikuláš Tressa – Teším sa na Ducha Svätého?

Otec Mikuláš Tressa veľmi pútavo hovorí o Duchu Svätom. O naplnení našch sŕdc pôsobením Ducha Svätého, ktoré sú často zatvorené, zatvrdnuté a plné strachu. Túžime po svätosti? Chceme byť apoštolmi? Je to možné…. dokonalá láska vyháňa strach!!!

Cestou cez mesto Sunam

Štvrtá kapitola druhej knihy kráľov je venovaná Elizeovým skutkom prinášajúcim Božie požehnanie v rôznych existenciálnych ťažkostiach vyvoleného Božieho ľudu. Elizeus sa často prechádza mestom Sunam, ktoré je na rovine v severozápadej časti Izraelského kráľovstva. Toto mesto sa nachádza v blízkosti Karmelu, kde sa odohráva veľká časť jeho činnosti. Cestou cez mesto Sunam sa prorok Elizeus zastavoval u bohatej…
Read more

Keď niekto zomrie od smädu vedľa prameňa

Úvodné slovo Sláva Isusu Christu, Bratia a sestry, už na základnej škole sme sa dozvedeli, že človek vydrží bez jedla 14 dní, bez vody 7 dní, bez dychu 7 minút a bez lásky? Koľko chvíľam v našom živote chýbala Láska? Neprijať Eucharistiu to je ako keď niekto zomrie od smädu vedľa prameňa. Pred tým, ako sa pozrieme do…
Read more

Služba čteca, kantora a svieconosiča v chráme

Milovaní bratia a sestry, v dnešnej katechéze si povieme niečo o význame postriženia v živote a formovaní v službe pri Pánovom prestole, na úvod Vás ale poprosím o krátke stíšenie a tých, ktorí prijali toto svätenie možno o také pripomenutie si v myšlienkach tejto udalosti. Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v…
Read more

Sviatosť Eucharistie

Úvodná modlitba – pieseň: Tvoja láska dvíha ma. Ustanovenie Eucharistie. Pri večeri Ježiš vzal chlieb, povedal modlitbu poďakovania, lámal ho a dával učeníkom hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“ Potom vzal kalich, povedal modlitbu poďakovania, dal im ho hovoriac: „Pite z neho všetci: lebo toto je moja krv, krv zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na…
Read more

Otčenáš

Bratia a sestry! Téma mojej katechézy je modlitba Otčenáš. Túto modlitbu nás naučil modliť sa samotný Pán Ježiš. Pomodlime sa teraz v úvode slovami zo Svätého písma, kedy práve Pán Ježiš učí apoštolov modliť sa túto modlitbu. Skúsme si predstaviť, že my sme tí apoštoli, ktorých práve Ježiš učí túto modlitbu. Zatiaľ čo ja budem čítať tento…
Read more

Ochrana presvätej Bohorodičky

Drahý otec, bratia a sestry, Témou katechézy, ktorú som si vybral je sviatok Ochrany presvätej Bohorodičky. Vybral som si ho kvôli tomu, že práve chrám v mojej rodnej obci Zámutov je zasvätený tomuto sviatku. Na úvod by sme sa pomodlili známou mládežníckou piesňou Čakajú ťa nástrahy tohoto sveta. Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj…
Read more

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča Vás pozýva na Deň otvorených dverí

Prešovská univerzita v Prešove a Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča Vás pozýva na Deň otvorených dverí, 30. apríla 2017, kde ústrednou myšlienkou tohto dňa bude heslo „na deň bohoslovcom“. Tešíme sa na Vás a pevne veríme, že prežijeme požehnaný čas spolu s vami. Program: 11:00 Svätá liturgia 12:30 Spoločný obed 13:30 Privítanie…
Read more

Pastorácia povolaní

Cieľom pastorácie povolaní je pomôcť človeku objaviť Boží plán pre svoj život a odpovedať na Božie volanie.Boh neprestajne povoláva človeka a zveruje mu konkrétne poslanie. Toto volanie je živé a prejavuje sa v ňom nekonečná láska a dôvera Boha k človeku. Človek prijíma osobné volanie Otca, aby naň odpovedal v Ježišovi Kristovi, v sile Ducha…
Read more

Otec doc. JCDr. František Čitbaj, PhD. a jeho prednáška pre GMPC

Kvalifikácia: 2011 – doc. – Prešovská univerzita v Prešove: študijný odbor: Katolícka teológia 2005 – JCDr.; PhD. – Wydzial prawa, prawa kanonicznego i adminystracji Katolicki Unywerwsytet Lubelski, Lublin Poľsko: študijný odbor: Kánonické právo 1998 – JCLic. Mgr.(cum summa laudis) – Wydzial prawa, prawa kanonicznego i adminystracji Katolicki Unywerwsytet Lubelski, Lublin Poľsko: študijný odbor: Kánonické právo…
Read more