Modlitba

Sláva Isusu Christu,

vitajte v prvej databáze liturgických modlitieb pre mladých v našej gréckokatolíckej cirkvi. Nájdete tu všetko čo potrebujete na zakomponovanie modlitby do Vášho stretka. Gréckokatolícka cirkev, vychádzajúca z východného obradu ponúka hlboké bohatstvo modlitieb, ktoré môže človek načerpať. Modlitby sú prevzaté z modlitebnej knihy Pane, zmiluj sa. Iné modlitby ako aj denné pravidlo nájdete na stránkach časoslova. Pri každej modlitbe je krátke vysvetlenie o aký druh modlitby sa jedná a ako sa táto modlitba modlí. Modlitby pre Vás postupne dopĺňame a veríme, že tento nástroj Vám pomôže prežívať čas s Bohom v liturgickej modlitbe.


Akatist

Akatist alebo akafist (gr. Ἀκάθιστος Ὕμνος = nesedavý hymnus) je ďakovno-oslavnou bohoslužbou v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Počas jeho modlitby sa nesedí, ale ako vyjadrenie radosti a vďačnosti sa celý čas stojí. Akatist sa spravidla skladá z 13 kondakov a 13 ikosov. Najznámejší a najstarší je akatist k Bohorodičke, ktorý vznikol ako poďakovanie za záchranu Konštantínopolu pri obliehaní Avarmi a Slovanmi v roku 626. Autorstvo sa pripisuje konštantínopolskému patriarchovi Sergiovi, Jurajovi Pizidskému alebo sv. Romanovi Sladkopevcovi (Melódovi). Prvé písmená kondakov a ikosov utvárajú v gréckom origináli abecedný akrostich. V slovanskom svete existujú aj mnohé iné akatisty, napr. akatist k Ježišovi Kristovi, ďakovný akatist, akatisty k rôznym svätým. Spolu s paraklisom je Akatist k Bohorodičke najobľúbenejšou modlitbou byzantského obradu k presvätej Bohorodičke, v prostredí slovenských gréckokatolíkov najobľúbenejšou byzantskou modlitbou k Bohorodičke.

Akatist k Ježišovi Kristovi
Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen
Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – ktorý si všade a všetko naplňuješ, – poklad dobra a darca života, – príď a prebývaj v nás, – očisť nás od každej poškvrny – a spas, Dobrotivý, naše duše.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

 1. KONDÁK

Kňaz: Mocný vojvodca a Pane, premožiteľ pekla, zachránený od večnej smrti, spievam ti pieseň chvály ja, tvoje stvorenie a tvoj sluha. A keďže tvoje milosrdenstvo je nevýslovné: osloboď ma od všetkých bied, keď volám: Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou.

Ľud: Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

 

 1. IKOS

Kňaz: Tvorca anjelov a Pane mocností, aby sa oslávilo tvoje najsvätejšie meno, otvor môj nechá­pavý rozum a jazyk, ako si kedysi hluchonemému otvoril sluch i jazyk a on prehovoril a volal:

Ľud: Ježišu predivný, ty úžas pre anjelov!

Ježišu najmocnejší, vyslobodenie prarodičov!

Ježišu presladký, chvála patriarchov!

Ježišu preslávny, kráľov posila!

Ježišu preľúbezný, naplnenie prorokov!

Ježišu prepodivný, sila mučeníkov!

Ježišu najtichší, radosť zasvätených!

Ježišu najláskavejší, radosť pre kňazov!

Ježišu najmilosrdnejší, v pustovníctve vytrvanie!

Ježišu presladký, radosť nábožných!

Ježišu najúctyhodnejší, múdrosť panicov!

Ježišu predvečný, spása hriešnikov!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Keď si videl, Pane, vdovu veľmi plakať, zľutoval si sa a vzkriesil si jej syna, ktorého niesli na pohreb. Ty miluješ človeka, zľutuj sa aj nado mnou a vzkries moju dušu, umŕtvenú hriechmi, ktorá volá: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Pane, Filip sa usiloval pochopiť nepocho­piteľnú múdrosť, a tak povedal: Ukáž nám Otca. Ty však si mu riekol: Taký dlhý čas si so mnou, či si nespoznal, že Otec je vo mne a ja som v ňom? Preto tebe, Nevystihnuteľný, s bázňou volám:

Ľud: Ježišu, Bože predvečný!

Ježišu, Kráľ všemocný!

Ježišu, Vládca najtrpezlivejší!

Ježišu, Spasiteľ najláskavejší!

Ježišu, ochranca môj predobrý!

Ježišu, očisť moje hriechy!

Ježišu, odním moje neprávosti!

Ježišu, odpusť nespravodlivosti moje!

Ježišu, nádej moja, neopusť ma!

Ježišu, môj pomocník, neodvrhuj ma!

Ježišu, Stvoriteľ môj, spomeň si na mňa!

Ježišu, pastier môj, nezatrať ma!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Mocou z výsosti si vystrojil apoštolov, Ježišu, keď zotrvávali v Jeruzaleme. Aj mňa, pozbaveného všetkých dobrých skutkov, zaodej horlivosťou svojho presvätého Ducha a daj, aby som s láskou spieval: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Pozval si mýtnikov a hriešnikov a neve­riacich, veď v tebe, Ježišu, je bohatstvo milosr­denstva. Neprehliadni teraz ani mňa, ktorý som ako oni, ale prijmi sťa drahocenný olej túto pieseň:

Ľud: Ježišu, sila nepremožiteľná!

Ježišu, milota nekonečná!

Ježišu, krása úžasná!

Ježišu, láska nevýslovná!

Ježišu, Syn Boha živého!

Ježišu, nado mnou hriešnym zmiluj sa!

Ježišu, počuj ma, v neprávostiach počatého!

Ježišu, očisť ma, v hriechoch narodeného!

Ježišu, vyuč ma nepotrebného!

Ježišu, osvieť ma zatemneného!

Ježišu, očisť ma poškvrneného!

Ježišu, vyveď ma zblúdeného!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Peter, zachvátený búrkou pochybovačných myšlienok, začal sa topiť. Keď uzrel ťa, Ježišu, ako v tele kráčaš po vodách, spoznal v tebe pravého Boha. A keď sa mu dostalo záchrannej ruky, riekol: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Dopočul sa slepý, Pane, že ideš cestou okolo, a volal: Ježišu, Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou! A ty si ho zavolal k sebe a otvoril si mu oči. Osvieť teda svojou milosťou aj duchovné oči môjho srdca, lebo k tebe volám a hovorím:

Ľud: Ježišu, nebešťanov Stvoriteľ!

Ježišu, pozemšťanov Vykupiteľ!

Ježišu, pekla Premožiteľ!

Ježišu, všetkého tvorstva Ozdoba!

Ježišu, duše mojej útecha!

Ježišu, osvietenie môjho umu!

Ježišu, radosť môjho srdca!

Ježišu, zdravie môjho tela!

Ježišu, Spasiteľ môj, zachráň ma!

Ježišu, svetlo moje, prežiar ma!

Ježišu, zbav ma každej muky!

Ježišu, spas mňa nehodného!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Ako si nás kedysi vyliatím svojej božskej Krvi, Ježišu, vykúpil spod kliatby zákona, tak nás vytrhni aj zo siete, do ktorej nás had zamotal telesnými vášňami, klamnými zvodmi a hriešnymi pokleskami, nás, čo ti spievame: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Keď hebrejské deti uvideli v ľudskej podobe toho, ktorý svojou rukou stvoril človeka, a spoznali, že je to Pán, náhlili sa uctiť si ho vetvami a pritom spievali: Hosana. Aj my ti prinášame pieseň a voláme:

Ľud: Ježišu, Bože opravdivý!

Ježišu, Synu Dávidov!

Ježišu, Kráľ najslávnejší!

Ježišu, Baránok nepoškvrnený!

Ježišu, Pastier obdivuhodný!

Ježišu, v detstve moja ochrana!

Ježišu, vodca v mojej mladosti!

Ježišu, chvála v mojej starobe!

Ježišu, nádej v smrti mojej!

Ježišu, život po zosnutí!

Ježišu, útecha moja na tvojom súde!

Ježišu, moja túžba, nezahanbi ma!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Aby si vyplnil predpovede a výroky Božích prorokov, Ježišu, zjavil si sa na zemi, a hoci si neobsiahnuteľný, žil si medzi ľuďmi, vzal si na seba naše choroby, a my, uzdravení tvojimi ranami, neprestávame ti spievať: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Svetlo tvojej pravdy zažiarilo vesmíru a démonská lesť bola zahnaná. Lebo modly ne­mohli zniesť tvoju moc, Spasiteľ, a tak padli. A my, ktorí sme dosiahli spásu, ti spievame:

Ľud: Ježišu, ty Pravda, čo lož zaháňaš!

Ježišu, Svetlo prevyšujúce všetky svetlá!

Ježišu, Kráľu, čo moc všetkých premáhaš!

Ježišu, Boh lásky!

Ježišu, chlieb života, nasýť mňa hladného!

Ježišu, prameň múdrosti, napoj mňa smädného!

Ježišu, odev veselosti, zaodej ma smrteľného!

Ježišu, záštita radosti, zastaň sa ma nehodného!

Ježišu, ty obdarúvaš prosiacich, daruj mi plač nad mojimi hriechmi!

Ježišu, teba hľadajúci nachodia, nájdi moju dušu!

Ježišu, ty otváraš klopajúcim, otvor moje srdce kajúce!

Ježišu, Vykupiteľu hriešnych, zotri moje neprá­vosti!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Chcel si vyjaviť tajomstvo skryté od vekov, preto si sa dal viesť na zabitie ako ovča, Ježišu, a ako baránok pred svojím strihačom neotvoril si ústa. Ty ako Boh vstal si z mŕtvych, slávne si vystúpil na nebesia a spolu so sebou si pozdvihol aj nás, ktorí voláme: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Ukázal, že je prepodivným Stvorením, lebo sme v ňom spoznali Stvoriteľa: Hľa, bez muža sa stal človekom z Panny, vstal z hrobu bez toho, aby porušil pečate, a telesne vošiel k apoštolom, hoci dvere boli zatvorené. My nad tým žasneme a spievame:

Ľud: Ježišu, Slovo nevysloviteľné!

Ježišu, Slovo neporovnateľné!

Ježišu, sila nevystihnuteľná!

Ježišu, múdrosť nedozierna!

Ježišu, božstvo neopísateľné!

Ježišu, panstvo nesmierne!

Ježišu, kráľovstvo neporaziteľné!

Ježišu, vláda nepominuteľná!

Ježišu, sila najvyššia!

Ježišu, moc večná!

Ježišu, Stvoriteľ môj, ku mne štedrý buď!

Ježišu, Spasiteľu môj, zachráň ma!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Vidiac s úžasom, že Boh sa stal človekom, odvráťme sa od márneho sveta a svoje mysle za­merajme na božské veci. Lebo Boh preto zostúpil na zem, aby vyviedol na nebesia nás, čo mu spievame: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Celý bol na zemi, ale nebesá vôbec neopus­til Nesmierny, keď dobrovoľne za nás trpel, svojou smrťou našu smrť premohol a vzkriesením daroval život tým, čo spievajú:

Ľud: Ježišu, blaženosť srdca!

Ježišu, sila tela!

Ježišu, jasanie duše!

Ježišu, bystrosť umu!

Ježišu, radosť svedomia!

Ježišu, nádej pevná!

Ježišu, večná pamiatka!

Ježišu, chvála vznešená!

Ježišu, sláva moja veľkolepá!

Ježišu, túžba moja, nezatrať ma!

Ježišu, Pastier môj, nájdi ma!

Ježišu, Spasiteľ môj, spas ma!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Všetky anjelské bytosti neprestajne osla­vujú na nebesiach tvoje presväté meno, Ježišu, pričom spievajú: Svätý, Svätý, Svätý. A my hriešni smrteľnými perami na zemi spievame: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Krasoreč mnohovravných je ako prejav nemých rýb, keď majú hovoriť o tebe, Ježišu, Spasiteľu náš, lebo nedokážu vysvetliť, ako môžeš byť nezmeniteľným Bohom a zároveň dokonalým človekom. My, hoci sa tajomstvu divíme, s vierou spievame:

Ľud: Ježišu, Bože predvečný!

Ježišu, Kráľ nad kráľmi!

Ježišu, Vládca nad vládcami!

Ježišu, Sudca živých a mŕtvych!

Ježišu, nádej tých, čo sú bez nádeje!

Ježišu, útecha plačúcich!

Ježišu, sláva úbohých!

Ježišu, neodsúď ma za moje skutky!

Ježišu, pre svoje milosrdenstvo očisť ma!

Ježišu, sklesnutosť odo mňa odožeň!

Ježišu, osvieť myšlienky môjho srdca!

Ježišu, daj, nech na smrť pamätám!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Chcel si spasiť svet, ty Východ východov, a tak si prišiel k temnému západu nášho bytia, ponížil si sa až na smrť, preto bolo povýšené tvoje meno nad všetky iné mená, a od všetkých nebes­kých i pozemských pokolení počuješ: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Kráľu predvečný, Tešiteľ, pravý Kristus, očisť nás od každej škvrny, ako si očistil desať malomocných. Uzdrav nás, ako si uzdravil ziskuchtivú dušu mýtnika Zacheja, aby sme ti v pokore spievali a volali:

Ľud: Ježišu, poklad, ktorý nikto zničiť nemôže!

Ježišu, ty neprebádateľné bohatstvo!

Ježišu, ty pokrm posily!

Ježišu, nápoj nevyčerpateľný!

Ježišu, odev chudobných!

Ježišu, vdovám zástanca!

Ježišu, sirôt ochranca!

Ježišu, pomoc tých, čo ťažko pracujú!

Ježišu, cestujúcich sprievodca!

Ježišu, kormidelník plaviacich sa!

Ježišu, zátišie búrkou zachváteným!

Ježišu, Bože, mňa z pokleskov zodvihni!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Prinášam ti vrúcnu pieseň, ja nehodný, a volám k tebe ako Kanaánčanka: Ježišu, zmiluj sa nado mnou, lebo nie dcéra, ale moje telo je vášňami prudko zmietané, ba aj zlosť ho spaľuje. Uzdrav ma teda, keď volám: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Ako si vyjasnil duševný zrak Pavlovi, svietniku, čo vyžaroval svetlo ľuďom v tme nevedomosti, ktorý ťa prv prenasledoval, avšak pochopil silu hlasu tvojej božskej múdrosti, tak osvieť aj moje temné duševné zreničky, lebo ti volám:

Ľud: Ježišu, Kráľu môj, nad všetkých mocný!

Ježišu, Bože môj, nad všetkých silný!

Ježišu, Pane môj, vládca nad smrťou!

Ježišu, Stvoriteľ môj preslávny!

Ježišu, Radca môj predobrý!

Ježišu, Pastier môj veľmi štedrý!

Ježišu, Vládca môj preláskavý!

Ježišu, môj premilosrdný Spasiteľ!

Ježišu, osvieť moje zmysly zatemnené vášňami!

Ježišu, uzdrav moje telo hriechmi doráňané!

Ježišu, očisť môj rozum od márnych myšlienok!

Ježišu, uchráň mi srdce od zlých žiadostí!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Obdaruj ma milosťou, veď odpúšťaš všetky dlhy, Ježišu, a prijmi mňa, kajúcnika, ako si prijal Petra, ktorý ťa zaprel. Povolaj mňa, čo klesám, ako kedysi Pavla, čo ťa prenasledoval, a čuj môj spev: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Keď ospevujeme tvoje vtelenie, všetci ťa zvelebujeme a spolu s Tomášom veríme, že si Pán a Boh, ktorý tróni spolu s Otcom a chce súdiť živých i mŕtvych. Daj, aby som potom stál po tvojej pravici ja, čo spievam:

Ľud: Ježišu, Kráľ večný, zmiluj sa nado mnou!

Ježišu, kvet voňavý, naplň ma svojimi vôňami!

Ježišu, teplo hrejivé, zohrej ma!

Ježišu, chrám predvečný, obklop ma!

Ježišu, jasné rúcho, zaodej ma!

Ježišu, drahocenná perla, ožiar ma!

Ježišu, vzácny drahokam, vo mne zaskvej sa!

Ježišu, Slnko spravodlivosti, osvieť ma!

Ježišu, svetlo sväté, prežiar ma!

Ježišu, zbav ma duchovnej i telesnej choroby!

Ježišu, z ruky protivníka vytrhni ma!

Ježišu, z neuhasiteľného ohňa aj ostatných več­ných múk vysloboď ma!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Ó, presladký a vždy štedrý Ježišu, prijmi teraz túto našu skromnú modlitbu, ako si prijal dva haliere vdovy, chráň svoje dedičstvo od viditeľných i neviditeľných nepriateľov, od vpádu násilníkov, od chorôb a hladu, od všetkého zár­mut­ku a smrtonosných rán a vytrhni z nadchá­dzajúcich múk všetkých, čo ti spievajú: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

Kňaz tento kondák spieva tri razy, ľud vždy odpovedá Aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Tvorca anjelov a Pane mocností, aby sa oslávilo tvoje najsvätejšie meno, otvor môj nechá­pavý rozum a jazyk, ako si kedysi hlucho­nemému otvoril sluch i jazyk a on prehovoril a volal:

Ľud: Ježišu predivný, ty úžas pre anjelov!

Ježišu najmocnejší, vyslobodenie prarodičov!

Ježišu presladký, chvála patriarchov!

Ježišu preslávny, kráľov posila!

Ježišu preľúbezný, naplnenie prorokov!

Ježišu prepodivný, sila mučeníkov!

Ježišu najtichší, radosť zasvätených!

Ježišu najláskavejší, radosť pre kňazov!

Ježišu najmilosrdnejší, v pustovníctve vytrvanie!

Ježišu presladký, radosť nábožných!

Ježišu najúctyhodnejší, múdrosť panicov!

Ježišu predvečný, spása hriešnikov!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Mocný vojvodca a Pane, premožiteľ pekla, zachránený od večnej smrti, spievam ti pieseň chvály ja, tvoje stvorenie a tvoj sluha. A keďže tvoje milosrdenstvo je nevýslovné: osloboď ma od všetkých bied, keď volám: Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou.

Ľud: Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

 

Prepustenie

Kňaz: Premúdrosť!

Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporov­na­teľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si poro­dila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonos­ných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

 

Akatist k presvätej Bohorodičke

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen
Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – ktorý si všade a všetko naplňuješ, – poklad dobra a darca života, – príď a prebývaj v nás, – očisť nás od každej poškvrny – a spas, Dobrotivý, naše duše.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

 1. KONDÁK

Kňaz: Tebe, Bohorodička, mocná Vládkyňa, spievame víťaznú pieseň. – Vyslobodila si nás od zlého, preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. Ty si nepremožiteľná, – zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: Raduj sa, panenská Nevesta!

Ľud: Raduj sa, panenská Nevesta!

 

 1. IKOS

Kňaz: Z neba bol poslaný archanjel, aby Matke Boha povedal: Raduj sa! – A keď videl, že ty, Pane, po jeho slovách berieš na seba ľudské telo, – v údive stál a takto ju pozdravil:

Ľud: Raduj sa, lebo skrze teba k nám radosť pri­chádza!

Raduj sa, lebo skrze teba pominie prekliatie!

Raduj sa, lebo si pozdvihla padnutého Adama!

Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine!

Raduj sa, ľudskému rozumu nepochopiteľná vý­šina!

Raduj sa, hlbina, ktorú nepreniknú ani oči an­jelské!

Raduj sa, nádherný trón kráľovský!

Raduj sa, lebo si v živote nosila Stvoriteľa ves­míru!

Raduj sa, zornica, ktorá nám východ Slnka zves­tuje!

Raduj sa, lono, v ktorom sám Boh prebýval!

Raduj sa, lebo skrze teba sa obnovuje všetko stvo­­renie!

Raduj sa, lebo skrze teba sa Stvoriteľovi kla­niame!

Raduj sa, panenská Nevesta!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Najsvätejšia Panna, istá si svojím panen­stvom, smelo povedala Gabrielovi: – Záhadné sú tvoje slová a duši mojej ťažko pochopiteľné, – lebo mi oznamuješ, že počnem bez muža a budem Matkou, pričom voláš: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Panna si túžobne želala pochopiť toto tajomstvo, preto povedala Božiemu sluhovi: – Povedz mi, ako sa môže v panenskom lone počať a narodiť z neho syn? – A on ju z bázňou a úctou pozdravil:

Ľud: Raduj sa, vyvolená na uskutočnenie nevý­slov­ného tajomstva!

Raduj sa, mlčanlivá viera prosiacich!

Raduj sa, začiatok Kristových zázrakov!

Raduj sa, ty, v ktorej sa začali plniť jeho príkazy!

Raduj sa, rebrík, po ktorom sám Boh z neba zo­stúpil!

Raduj sa, most, po ktorom ľudstvo zo zeme do neba prechádza!

Raduj sa, zázrak, pri ktorom nenachádzajú slová ani anjeli!

Raduj sa, lebo ty si prinútila démonov nariekať!

Raduj sa, lebo si porodila svetlo zázračné!

Raduj sa, lebo si zachovala v srdci tajomstvo!

Raduj sa, lebo prevyšuješ všetkých mudrcov!

Raduj sa, lebo osvecuješ mysle všetkých ve­riacich!

Raduj sa, panenská Nevesta!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Moc Najvyššieho zatônila Pannu, čo muža nepoznala, – jej nepoškvrnené lono sa stalo úrod­nou pôdou pre všetkých, čo túžia po spáse – a takto jej spievajú: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Panna, ktorá v živote Boha nosila, ponáhľa­la sa k Alžbete. – Dieťa v Alžbetinom lone hneď rozpoznalo Máriin pozdrav, – zaplesalo a pohybmi namiesto spevu odpovedalo Bohorodičke:

Ľud: Raduj sa, nevädnúca ratolesť stromu života!

Raduj sa, životná sila nesmrteľného ovocia!

Raduj sa, ty, ktorá si urobila Stvoriteľa milov­níkom ľudí!

Raduj sa, lebo si porodila rozsievača života!

Raduj sa, úrodná vinica, ktorá rodí bohatstvá mi­losti!

Raduj sa, stôl, ktorý ponúka hojnosť zmierenia!

Raduj sa, lebo ty si raj, čo zakvitol do bohatej úrody!

Raduj sa, lebo dušiam pripravuješ útočisko istoty!

Raduj sa, ľubovonné kadidlo modlitieb!

Raduj sa, zmierenie sveta celého!

Raduj sa, lebo sprostredkúvaš Božie milosrden­stvo hriešnikom!

Raduj sa, lebo cez teba majú ľudia v Bohu dô­veru!

Raduj sa, panenská Nevesta!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Panický Jozef umáral sa pochybnosťami, chvel sa a trápil sa, – pozeral na teba, Nepoškvr­nená, a snoval plán, že ťa tajne prepustí, – ale poučený Svätým Duchom o tvojom počatí zvolal: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Keď pastieri počuli spev anjelov o Kristo­vom narodení, ponáhľali sa k nemu. – Našli ho ako nepoškvrneného baránka v bezpeč­nom Márii­nom lone, – preto jej spievali hymnus:

Ľud: Raduj sa, Matka Baránka a Pastiera!

Raduj sa, košiar duchovných ovečiek!

Raduj sa, postrach neviditeľných nepriateľov!

Raduj sa, lebo brány raja otváraš!

Raduj sa, lebo nebo so zemou sa raduje!

Raduj sa, lebo pozemšťania s nebešťanmi ple­sajú!

Raduj sa, podobná ústam apoštolov, čo neúnav­ne hovoria!

Raduj sa, pre mučeníkov neporaziteľná dôvera!

Raduj sa, našej viery pevná opora!

Raduj sa, jasné poznanie ľúbosti!

Raduj sa, lebo si pokorila podsvetie!

Raduj sa, ty, ktorej slávou sme sa obliekli!

Raduj sa, panenská Nevesta!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Traja mudrci uzreli jasnú hviezdu a nasle­dovali ju, – svietila im na cestu a zastavila sa nad miestom, kde našli mocného Kráľa. – A keď sa približovali k Neprístupnému, klaňali sa mu a vo­lali: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Keď chaldejskí synovia uvideli, že ten, ktorý stvoril ľudí a prijal na seba podobu služob­níka, spočíva v panenskom náručí, – ochotne mu odovzdali svoje dary a Blahoslavenej volali:

Ľud: Raduj sa, Matka Hviezdy, ktorá nehasne!

Raduj sa, zornica dňa tajomného a večného!

Raduj sa, lebo ty si oheň pokušení zhasila!

Raduj sa, lebo ty osvecuješ ctiteľov Najsvätejšej Trojice!

Raduj sa, lebo skrze teba bol neľudský tyran svojej moci zbavený!

Raduj sa, lebo si Krista, milujúceho ľudí, zrodila!

Raduj sa, lebo si nás vyslobodila z otroctva po­hanstva!

Raduj sa, snímajúca z nás blato nerestí!

Raduj sa, lebo si urobila koniec modlárstvu!

Raduj sa, lebo ty hasíš utrpení pramene!

Raduj sa, Vodkyňa veriacich po cestách panen­stva!

Raduj sa, všetkým ľudským pokoleniam vese­losť!

Raduj sa, panenská Nevesta!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Keď sa traja mudrci vrátili do Babylonu, – ohlasovali ľuďom, že sa splnilo proroctvo o prí­chode Krista Vykupiteľa, – ale Herodesa obišli, lebo ti nechcel spievať: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Spasiteľ, ty si svetlom svojej pravdy ožiaril Egypt a odohnal si preč temnoty bludu. – Jeho modly nemohli odolať tvojej múdrosti, preto padli. – A tí, čo sa vyslobodili z ich zajatia, volali Bohorodičke:

Ľud: Raduj sa, všetkých ľudí obnova!

Raduj sa, víťazstvo nad démonmi!

Raduj sa, lebo si porazila bludárske kráľovstvo!

Raduj sa, lebo si odhalila márnosť modlárstva!

Raduj sa, more, v ktorom sa potopil pyšný faraón!

Raduj sa, skala, z ktorej pijú tí, čo túžia po živote!

Raduj sa, ohnivý stĺp, ktorý nás vedie v tem­notách!

Raduj sa, ochranný plášť širší ako obloha!

Raduj sa, ty, ktorá prinášaš chlieb nad mannu cen­nejší!

Raduj sa, služobnica sladkého a svätého po­krmu!

Raduj sa, krajina zasľúbená!

Raduj sa, lebo medom a mliekom oplývaš!

Raduj sa, panenská Nevesta!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Keď sa Simeon chystal opustiť tento svet a zatúžil po večnom živote, – položili ťa na jeho ruky ako dieťa, ale on v tebe spoznal skutočného Boha. – Plný údivu nad tvojou nevýslovnou múdrosťou volal: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Svoju moc zjavil Stvoriteľ, nové stvorenie nám ukázal a my skrze neho jestvujeme. – On z nepoškvrneného lona vyklíčil, ale ho nepo­rušil, – a my, keď sme tento zázrak spoznali, oslavujeme ho a voláme:

Ľud: Raduj sa, kvet, ktorý nikdy nevädne!

Raduj sa, veniec striedmosti!

Raduj sa, jasný vzor nášho vzkriesenia!

Raduj sa, lebo nám zobrazuješ anjelov!

Raduj sa, sladké ovocie stromu, ktoré živí ve­riacich!

Raduj sa, košatý strom, v ktorého tieni mnohí oddych nachodia!

Raduj sa, lebo si v živote nosila vykupiteľa za­jatých!

Raduj sa, lebo si porodila vodcu zblúdených!

Raduj sa, uprosenie spravodlivého sudcu!

Raduj sa, lebo vyprosuješ odpustenie mnohým hriešnikom!

Raduj sa, láskavé zahalenie našej nahoty!

Raduj sa, láska, ktorá prevyšuje všetko po­znanie!

Raduj sa, panenská Nevesta!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Na neobyčajné stvorenie sme hľadeli. – Zabudnime aj my na tento svet a naše mysle obráť­me k nebu. – Najvyšší Boh preto prišiel v pokore na svet ako človek, aby priviedol k sebe všetkých, čo k nemu volajú: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Ó, neopísateľné Slovo, ty celé v nebi aj na zemi prebývaš, – svojim príchodom na zem nezmenilo si svoju božskú podstatu, narodilo si sa z bohumilej Panny, ktorá počúva naše hlasy:

Ľud: Raduj sa, nekonečnému Bohu príbytok!

Raduj sa, brána presvätého tajomstva!

Raduj sa, ustavičné volanie neverných k obrá­teniu!

Raduj sa, nekonečná chvála veriacich!

Raduj sa, ohnivý a svätý voz toho, ktorý na che­ru­bínoch spočíva!

Raduj sa, preslávny príbytok toho, ktorému slú­žia serafíni!

Raduj sa, nepriateľov zmierenie!

Raduj sa, lebo v tebe sa spojilo panenstvo s mater­­stvom!

Raduj sa, prostredníčka odpustenia pries­tup­kov!

Raduj sa, lebo skrze teba sa nám raj otvára!

Raduj sa, kľúč od Kristovho kráľovstva!

Raduj sa, nádej večných radostí!

Raduj sa, panenská Nevesta!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Všetky anjelské zbory žasli nad veľkým tajomstvom vtelenia. – Videli, neprístupný Bože, ako si sa stal pre všetkých prístupným člove­kom. – Medzi nami prebývaš a počúvaš naše volanie: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Pred tebou, Bohorodička, slávni rečníci zmĺkli ako nemé ryby. – Nedokázali pochopiť, že si aj po pôrode zostala pannou, – lež my obdivu­jeme toto tajomstvo a s vierou voláme:

Ľud: Raduj sa, príbytok Božej múdrosti!

Raduj sa, poklad Božej prozreteľnosti!

Raduj sa, lebo múdrosť sveta sa v tebe vidí ne­múdrou!

Raduj sa, lebo pred tebou aj slávni rečníci za­mĺkli!

Raduj sa, veď pred tebou sú nevedomí aj mudrci!

Raduj sa, lebo pred tebou zhasla sláva básnikov!

Raduj sa, lebo si odhalila všetky výmysly!

Raduj sa, lebo si naplnila siete rybárov!

Raduj sa, lebo ty vytrhávaš duše z priepasti ničoty!

Raduj sa, lebo ty obohacuješ mnohých poz­naním!

Raduj sa, archa pre všetkých, čo túžia po spáse!

Raduj sa, prístav na ceste životom!

Raduj sa, panenská Nevesta!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Obetoval seba samého, aby spasil svet. – Preto prišiel ako pastier a ako Boh v ľudskej podo­be. – Všetkých nás volá k sebe a počúva naše volanie: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Bohorodička, Panna, ty si vzorom panien a všetkých, čo ťa vzývajú a utiekajú sa k tebe. – Stvoriteľ neba a zeme ťa ozdobil, Nepoškvrnená, – a prebývajúc v tvojom lone, naučil všetkých vzdávať ti slávu:

Ľud: Raduj sa, pilier panenstva!

Raduj sa, brána spasenia!

Raduj sa, začiatok duchovnej obrody!

Raduj sa, prostredníčka Božích milostí!

Raduj sa, lebo obnovuješ v hriechu počatých!

Raduj sa, učiteľka sklamaných!

Raduj sa, lebo si zvodcu duší zahnala!

Raduj sa, lebo si porodila rozsievača čistoty!

Raduj sa, palác zásnub prečistých!

Raduj sa, lebo posilňuješ duše verné Pánovi!

Raduj sa, ochrankyňa panien láskavá!

Raduj sa, nevesta, svätých duší ozdoba!

Raduj sa, panenská Nevesta!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Presvätý Bože, ani najkrajšia pieseň nemô­že ospievať veľkosť tvojho zamilovania. – Hoci by sme ti ich venovali toľko, ako je piesku na zemi, nikdy neoceníme to, čo nám dávaš, – preto ti spievame: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Najsvätejšia Panna, zjavuješ sa nám v temnotách ako svetelná pochodeň. – Zažíhaš duchovné svetlo a všetkých vedieš k poznaniu Boha. – Svojím leskom osvecuješ naše mysle, preto ťa ctíme a voláme:

Ľud: Raduj sa, lúč duchovného slnka!

Raduj sa, žiara neuhasínajúceho svetla!

Raduj sa, blesk, čo ožaruje duše!

Raduj sa, búrka, čo desí nepriateľa!

Raduj sa, lebo si zjavila najjasnejšieho svetla záplavu!

Raduj sa, prameň rieky mohutnej!

Raduj sa, predobraz liečivého prameňa!

Raduj sa, čo škvrny hriechov umývaš!

Raduj sa, voda, v ktorej sa omýva svedomie!

Raduj sa, čaša naplnená radosťou!

Raduj sa, plnosť ľúbeznej vône Kristovej!

Raduj sa, život plný svätej radosti!

Raduj sa, panenská Nevesta!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Pán milosrdenstva sa rozhodol odpustiť ľuďom všetky tresty. – Sám zostúpil k tým, čo opovrhli jeho láskou, – otvoril nám brány neba, preto počuje zo všetkých úst: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Velebíme tvojho Syna i teba, Bohoro­dič­ka. – Vykupiteľ prebýval v tvojom lone, – posvätil ho, oslávil ťa a všetkých nás naučil prespevovať:

Ľud: Raduj sa, Bohu i Slovu vhodný príbytok!

Raduj sa, lebo si väčšia ako svätyňa svätých!

Raduj sa, archa pozlátená Svätým Duchom!

Raduj sa, nevyčerpateľná pokladnica života!

Raduj sa, spravodlivým kráľom veniec nádhery!

Raduj sa, zbožným kňazom víťazná odmena!

Raduj sa, Božej Cirkvi pevná opora!

Raduj sa, bezpečná hradba kráľovstva!

Raduj sa, lebo s tvojou pomocou sa dosahujú ví­ťazstvá!

Raduj sa, lebo skrze teba naši nepriatelia padajú!

Raduj sa, môjho tela uzdravenie!

Raduj sa, mojej duše záchrana!

Raduj sa, panenská Nevesta!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Nekonečne velebená Bohorodička a Mat­ka najsvätejšieho Slova, –prijmi ako dar túto našu oslavu, – chráň nás od všetkých pokušení a vyslo­boď od večných múk, aby sme ti vždy spievali: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

Kňaz tento kondák spieva tri razy, ľud vždy odpovedá Aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Z neba bol poslaný archanjel, aby Matke Boha povedal: Raduj sa! – A keď videl, že ty, Pane, po jeho slovách berieš na seba ľudské telo, – v údive stál a takto ju pozdravil:

Ľud: Raduj sa, lebo skrze teba k nám radosť pri­chádza!

Raduj sa, lebo skrze teba pominie prekliatie!

Raduj sa, lebo si pozdvihla padnutého Adama!

Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine!

Raduj sa, ľudskému rozumu nepochopiteľná vý­šina!

Raduj sa, hlbina, ktorú nepreniknú ani oči an­jelské!

Raduj sa, nádherný trón kráľovský!

Raduj sa, lebo si v živote nosila Stvoriteľa ves­míru!

Raduj sa, zornica, ktorá nám východ Slnka zves­tuje!

Raduj sa, lono, v ktorom sám Boh prebýval!

Raduj sa, lebo skrze teba sa obnovuje všetko stvo­renie!

Raduj sa, lebo skrze teba sa Stvoriteľovi kla­niame!

Raduj sa, panenská Nevesta!

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Tebe, Bohorodička, mocná Vládkyňa, spievame víťaznú pieseň. – Vyslobodila si nás od zlého, preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. Ty si nepremožiteľná, – zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: Raduj sa, panenská Nevesta!

Ľud: Raduj sa, panenská Nevesta!

 

Modlitba

Kňaz: Prijmi, najblaženejšia, prečistá Pani a Vládkyňa, Bohorodička, tieto vznešené dary, ktoré patria jedine tebe, od nás, tvojich nehod­ných služobníkov. Ty si vyvolená zo všetkých pokolení, svojou vznešenosťou prevyšuješ všetko nebeské a pozemské tvorstvo, veď skrze teba k nám zostúpil Pán zástupov. Tvojím prostredníc­tvom sme poznali Božieho Syna a mohli sme prijať jeho presväté Telo a prečistú Krv. Preto si blažená z pokolenia na pokolenie, od Boha požehnaná. Jasnejšia si ako cherubíni a vznešenejšia ako sera­fíni. A teraz, presvätá starostlivá Bohorodička, neprestaň za nás ustavične orodovať, hoci sme iba tvojimi nehodnými služobníkmi, aby sme boli zbavení zla a súženia, a ochráň nás, krehkých, od všetkých jedovatých mámení démonov. Pomôž nám vytrvať v dobrom až do konca, aby sme boli spasení s tvojou pomocou a aby sme oslavovali, chválili, velebili, dobrorečili a klaňali sa v Trojici jedinému Bohu a Stvoriteľovi všetkého teraz i vždyc­ky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

 

Prepustenie

Kňaz: Premúdrosť!

Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovna­teľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonos­ných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

 

Ďakovný akatist

 

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen
Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – ktorý si všade a všetko naplňuješ, – poklad dobra a darca života, – príď a prebývaj v nás, – očisť nás od každej poškvrny – a spas, Dobrotivý, naše duše.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

 1. KONDÁK

Kňaz: Nekonečný Kráľu vekov, svojou božskou prozreteľnosťou riadiš celý svet a všetky cesty ľudského života. Ďakujeme ti za všetky viditeľné a neviditeľné dobrodenia, za náš pozemský život, aj za budúcu blaženosť v nebeskom kráľovstve. Sprevádzaj nás aj naďalej svojou nekonečnou láskou. My ti spievame: Sláva ti, Bože, naveky.

Ľud: Sláva ti, Bože, naveky.

 

 1. IKOS

Kňaz: Keď som ako slabé a bezmocné dieťa prišiel na tento svet, tvoj anjel rozprestrel ochran­né krídla nad mojou kolískou. Odvtedy tvoja láska žiari nad celým mojím životom. Zázrač­ne ma vedieš po ceste do večnosti. Nesmierne sú dary tvojej prozreteľnosti, ktorými ma neustále zahŕ­ňaš od prvej chvíle môjho života, preto ti ďakujem a volám so všetkými, ktorí ťa vyznávajú:

Ľud: Vďaka ti, že si ma povolal k životu.

Vďaka ti, že si mi dal poznať krásu vesmíru.

Vďaka tvojej nesmrteľnosti uprostred pominu­teľ­ného sveta.

Vďaka ti za viditeľné i neviditeľné dobrodenia.

Vďaka ti, že si mi odkryl nebo a zem ako večnú knihu múdrosti.

Vďaka ti za každú útechu v mojom zármutku.

Vďaka ti za každý okamih radosti v mojom živote.

Vďaka ti, že si ma vyvolil pre večné šťastie.

Sláva ti, Bože, naveky.

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Pane, ako je dobré byť tu na zemi ako na hostine u teba. Tichý vánok, nebotyčné hory, šíre moria, v ktorých sa ako v nekonečnom zrkadle trblietajú zlatisté lúče slnka. Aj blankytná obloha a celá zem sú plné tvojej vznešenosti. Vtáctvo, zver a všetko tvorstvo sú odleskom tvojej lásky. Požeh­naná matka Zem svojou nesmiernou krásou vzbudzuje v nás túžbu po nebeskej vlasti, kde več­ne znie nádherné: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Ty si nás, Bože, stvoril a voviedol do tohoto života ako do večne krásneho raja. Nad nami sa klenie modrá obloha ako nekonečná lazúrová čaša, v ktorej spievajú vtáci, šumí tichý les, lahodne žblnkocú bystriny. Zovšadiaľ cítiť vôňu ovocia a sladkosť medu. Dobre je tu byť, Otče, ako na návšteve u teba:

Ľud: Vďaka ti za dar života.

Vďaka ti za dar viery.

Vďaka ti za lahodnú sladkosť ovocia.

Vďaka ti za diamantovú žiaru rannej rosy.

Vďaka ti za krásu stvoreného sveta.

Vďaka ti za dar života.

Vďaka ti za jasný úsmev ranného precitnutia.

Vďaka ti za svätý život, záruku večnej spásy.

Sláva ti, Bože, naveky.

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Z tvojej vôle, Stvoriteľ, aj každý kvet rozvo­niava. Zovšadiaľ sa šíri jemný závan nežnej vône ruží a trbliecu sa farby kvetov ako odblesk tvojej velebnosti tu na zemi. Sláva ti, Darca života, lebo ty rozprestieraš akoby kvitnúci koberec po lúkach a zdobíš polia zlatistými klasmi i modrými nevä­dzami. Ľudské duše naplňuješ úchvatným obdi­vom. Radujme sa a spievajme: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Aký si nekonečne krásny, Bože, v kvete jari, keď sa prebúdza celá príroda, ktorá ti v nádhernom súzvuku tónov radostne volá: Ty si prameň života, ty si víťazom nad smrťou. Za svitu mesiaca a pri speve slávika odievaš údolia a lesy akoby do bieloskvúceho svadobného rúcha. Celá zem ako tvoja nevesta čaká na svojho večného Ženícha. Pane, keď do takej nádhery odievaš prí­ro­du, ako nás premeníš pri vzkriesení, ako zažia­ria naše telá, ako sa zaskvejú naše duše:

Ľud: Vďaka ti za všetku nádheru sveta.

Vďaka ti za štedrosť celej prírody.

Vďaka ti, že si nás obklopil množstvom svojho tvorstva.

Vďaka ti za tvoju nekonečnú múdrosť, ktorej obrazom je celá príroda.

Vďaka ti, že si v nás zažal svetlo večného života.

Vďaka ti, lebo všade v prírode poznať tvoje stopy.

Vďaka ti, že sa môžeme pred tebou hlboko koriť a zbožne sa ti klaňať.

Vďaka ti za nádej na nekonečnú blaženosť vo večnosti.

Sláva ti, Bože, naveky.

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Bože, ako nekonečne potešuješ tých, čo dúfajú v teba! Aké sväté a životodarné sú tvoje slová! Tvoj pohľad je nežnejší ako olej a sladší ako plást medu. Modlitba nás oživuje a povznáša k tebe. Akým blaženým chvením sa naplnia naše srdcia, keď sa modlíme k tebe! Aká majestátna a vzne­šená je príroda a celý svet, keď pokorne kľačíme pred tebou. Kde nie si ty, tam je prázdno. Kde si ty, tam sa duša napĺňa šťastím a radosťou, tam sa zo srdca ako živá riava rozlieva pieseň: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Keď na zem padnú lúče zapadajúceho slnka, všade zavládne posvätné ticho a pokoj ako večný sen. Potom na výsosti žiari tvoj trón. Oheň a purpur, zlato a blankyt prehovoria o nevýslovnej kráse tvojich príbytkov. Všetko tvorstvo víťazo­slávne volá: Poďme k Otcovi:

Ľud: Vďaka ti za tiché večerné chvíle.

Vďaka ti, že si svet obdaril svätým pokojom.

Vďaka ti za hasnúce lúče zapadajúceho slnka.

Vďaka ti za pokojný spánok.

Vďaka ti za útechu vo chvíľach úzkosti.

Vďaka ti za potešenie, keď nás trápi žiaľ a smú­tok.

Vďaka ti za pokorné vzdychy utrápenej duše.

Vďaka ti za sľúbené prebudenie do radosti več­ného života.

Sláva ti, Bože, naveky.

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Nie sú nebezpečné, Kriste, životné búrky pre tých, ktorým v srdci horí večné svetlo tvojho ohňa. Všade vôkol nás je zmätok a hrôza, tma a búrky, ale v duši, v ktorej ty prebývaš, vládne šťastie, pokoj a mier. Preto srdce radosťou spieva: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Nado mnou sa, Bože, rozprestiera modrá obloha, na ktorej sa ligocú a trblietajú hviezdy. Aký si nesmierne krásny a vznešený, koľko je u teba svetla a jasu! Cez lúče nekonečne vzdia­lených nebeských telies pozerá na mňa večnosť. Aký som malý, slabý a hriešny, ale ty si so mnou! Tvoja milujúca božská pravica ma vždy vedie a na každom kroku chráni:

Ľud: Vďaka ti, že na mňa vždy pamätáš.

Vďaka ti, že sa môžem stretávať s dobrosrdeč­nými ľuďmi.

Vďaka ti za lásku blížnych a oddanosť priateľov.

Vďaka ti za všetko, čo mi slúži na dobro.

Vďaka ti za krásne chvíle môjho života.

Vďaka ti za čisté radosti môjho srdca.

Vďaka ti za šťastie žiť a pracovať pre teba.

Vďaka ti, že svojich verných obdarúvaš milo­srdenstvom.

Sláva ti, Bože, naveky.

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Aký veľký a blízky si nám, Bože, keď zúria búrky! Aká zreteľná je tvoja pravica pri vzniku reťazca oslepujúcich bleskov! Aký vznešený je tvoj majestát! Tvoj hlas znie ponad tiché lesy, šíre polia a nekonečné oceány. Tvoja moc sa prejavuje pri zrode búrok a dažďov. Tvoja veľkosť je zreteľná pri burácaní sopiek. Ty do výšin vzdúvaš morské vlny. Pred tebou sa všetko korí, aj ľudská pýcha. Ty si Pánom celého sveta. K tebe sa vznáša náš spev: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Bože, keď ako blesk neočakávane zažiariš v našom živote naplnenom radovánkami, vtedy všetky rozkoše, aj sláva sveta sú nám nanič. Takto si náhle zažiaril aj v mojej duši vo chvíli, keď som sa celý oddával rozkošiam, svetským radovánkam a hodovaniam, po ktorých neostalo nič, len prázd­no. Preto moja duša túži už iba po tebe:

Ľud: Vďaka ti, že si pôvodcom a dokonateľom najvznešenejších túžob človeka.

Vďaka ti, že si do nášho srdca vštepil neutícha­júcu túžbu po zjednotení s tebou.

Vďaka ti, že si nás nadchol pre veci duchovné.

Vďaka ti, že si nás ožiaril svojím najjasnejším svet­lom.

Vďaka ti, že nás zahŕňaš svojou nekonečnou starostlivosťou.

Vďaka ti, že si zničil moc temna a odsúdil na zánik všetko zlo.

Vďaka ti za tvoje sväté pravdy.

Vďaka ti za šťastie poznať ťa a byť len s tebou.

Sláva ti, Bože, naveky.

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Bože, v nádhernom súzvuku tónov počuť tvoje volanie. Otváraš nám predsieň blížiaceho sa raja, ktorý nám už tu na zemi pripomína ľubozvuč­nosť spevu, harmónia a súzvuk tónov i krása umeleckých diel. Všetka táto nádhera povznáša našu dušu, ktorá ti vo vytržení túži spievať: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Bože, mocou a pôsobením Svätého Ducha inšpiruješ umelcov a nadchýnaš mysle básnikov. Silou tvojho nadprirodzeného vnuknutia posil­ňuješ géniov vedy, ktorí odkrývajú zákony, ktoré si vo svojej stvoriteľskej múdrosti vložil do prírody. Ich diela zreteľne hovoria o tvojej velebe. Bože, aký si veľký a vznešený vo svojich stvoreniach, aký si veľký v človekovi:

Ľud: Vďaka ti, že si nám ukázal svoju prenesmier­nu múdrosť v zákonoch prírody.

Vďaka ti za to, že celá príroda je plná zákonov tvojho bytia.

Vďaka ti za všetko, čo si nám odkryl vo svojej múdrosti.

Vďaka ti za všetko, čo si nám dal poznať vo svojej dobrote.

Vďaka ti za veľkosť ľudského rozumu.

Vďaka ti za životodarnú silu k práci na tvoju oslavu.

Vďaka ti za dary Svätého Ducha.

Vďaka ti za všetko, čo si nám daroval vo svojej dobrote.

Sláva ti, Bože, naveky.

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Bože, aký si nám blízky vo chvíľach bolesti a utrpenia. Ty sám prichádzaš k chorým a skláňaš sa nad lôžkami bolesti. Ich srdcia sa vtedy bližšie vinú k tebe. Vo chvíľach bolesti a utrpenia napĺňaš duše pokojom a zosielaš svoju pomoc. Ty potešuješ každého, lebo si nekonečná, všetko objímajúca a všetko zachraňujúca láska. Preto ti spievame pieseň: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Bože, keď som ťa ako dieťa prvýkrát vedome vzýval, vypočul si moju modlitbu a dušu si mi naplnil svätým pokojom. Len potom som pochopil, že iba ty si nekonečne dobrý a blažení sú tí, čo sa k tebe utiekajú. Odvtedy ťa neustále vzývam a volám:

Ľud: Vďaka ti, lebo vo svojej dobrote vždy vypočúvaš moje prosby.

Vďaka ti, lebo dňom i nocou bdieš nado mnou.

Vďaka ti, lebo tíšiš bôle a hojíš rany.

Vďaka ti, lebo pri tebe mizne každá beznádej.

Vďaka ti, lebo prosiacim dávaš večný život.

Vďaka ti, lebo si obdaroval nesmrteľnosťou všetko dobré a vznešené.

Vďaka ti, lebo po smrti si nám sľúbil stretnutie s našimi drahými vo večnosti.

Vďaka ti, lebo vo svojej dobrote vždy vypočúvaš naše prosby.

Sláva ti, Bože, naveky.

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Prečo sa vo sviatočný deň celá príroda tak tajomne teší? Prečo je v ten deň v srdci človeka tak nádherne ľahko? Vtedy aj oltár plesá a žiari chrám. Tomu sa na zemi nič nevyrovná. To je vanutie tvojho Ducha, to je odblesk žiary z hory Tábor. Preto ti nebo aj zem velebne spievajú: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja

 

 1. IKOS

Kňaz: Bože, keď si ma nadchol pre službu blíž­nym a dušu si mi naplnil pokorou, jeden z neko­neč­ného množstva tvojich lúčov prenikol moje srdce. Rozžeravil ho ako železo v ohni a ja som spoznal tvoju velebnú najsvätejšiu tvár:

Ľud: Vďaka ti, že si svojou nekonečnou láskou premenil náš život.

Vďaka ti, že si do každého svojho prikázania vložil nevýslovnú múdrosť.

Vďaka ti, že si vždy prítomný tam, kde vládne milosrdenstvo.

Vďaka ti, že nám zosielaš aj neúspechy a smú­tok, aby sme lepšie chápali utrpenie iných.

Vďaka ti, že štedro odmeňuješ nadšenie pre tvoju vec.

Vďaka ti, že si nám do srdca vštepil vznešené city.

Vďaka ti, že si povýšil lásku nad všetko pozem­ské a nebeské.

Vďaka ti, že si svojou nekonečnou dobrotou premenil náš život.

Sláva ti, Bože, naveky.

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Tomu, čo sa rozbilo na prach, nemožno vrátiť pôvodnú podobu, ale ty, Bože, kriesiš a dví­haš aj tých, ktorým otupelo svedomie. Pôvod­nú krásu vraciaš aj tým dušiam, ktoré ju beznádej­ne stratili. Pri tebe mizne každá beznádej. Ty si nekonečná láska. Ty si Stvoriteľ a Vykupiteľ. Teba oslavujeme piesňou: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Bože môj, ty si videl pád pyšného anjela. Pre svoje nekonečné milosrdenstvo zachráň ma a nedaj mi odlúčiť sa od teba. Nedovoľ, aby som zapochyboval o tebe. Zbystri môj sluch, aby som každú chvíľu svojho života počúval iba tvoj tajomný hlas a vzýval ťa všadeprítomného:

Ľud: Vďaka ti za prozreteľnostné riadenie sveta.

Vďaka ti za požehnané predtuchy.

Vďaka ti za upozornenia tvojho tajomného hlasu.

Vďaka ti za napomenutia vo sne, i v bdelom stave.

Vďaka ti, že prekážaš naše hriešne úmysly.

Vďaka ti, že utrpením zmierňuješ naše náruži­vosti.

Vďaka ti, že pýchu nášho srdca krotíš pokorou.

Vďaka ti, že nás vedieš ako pastier svoje stádo.

Sláva ti, Bože, naveky.

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Cez chladnú reťaz vekov cítim teplo tvojho božského dychu, počujem tlkot tvojho srdca. Aký si ku mne láskavý v každej chvíli. Za mňa si zomrel. Zreteľne vidím tvoj Kríž. Pokorne kľačím pod ním a z hĺbky duše volám: Tu je víťazstvo lásky, tu je víťazstvo spásy, tu naveky neutícha chválospev: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Bože, aký blažený je ten, čo okúsi večeru v tvojom kráľovstve. Ty si mi už tu na zemi dal pocítiť túto nebeskú blaženosť. Ako často si vystie­ral svoju božskú pravicu ku mne a podával si mi svoje prečisté Telo a svoju presvätú Krv, a ja, veľký hriešnik, keď som prijímal tvoje najsvätejšie Telo a tvoju životodarnú Krv, vždy som cítil tvoju nevýslovnú, nekonečnú lásku:

Ľud: Vďaka ti za životodarnú silu tvojho požeh­nania.

Vďaka ti, že si založil svätú Cirkev, bezpečné útočište lásky pre doráňaný svet.

Vďaka ti za naše znovuzrodenie životodarnou krstnou vodou.

Vďaka ti, že vraciaš hriešnikom čistotu nevin­ných ľalií.

Vďaka ti za tvoje nekonečné milosrdenstvo.

Vďaka ti za čašu života.

Vďaka ti za chlieb večnej radosti.

Vďaka ti, že nás povyšuješ na nebešťanov.

Sláva ti, Bože, naveky.

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Často som videl odlesk tvojej slávy na tvá­rach zosnulých. Akou nadprirodzenou krásou a radosťou žiarili, aké vznešené a pokojné boli črty ich tváre! Bolo to víťazstvo večného šťastia a nekonečného pokoja. Mlčaním volali, pozývali k tebe. V hodine smrti mojej osvieť moju dušu, ktorá ti volá: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Bože, ako ťa môžem osláviť? Nepočul som chválospev cherubínov, lebo je to iba právo svätých duší. Ale viem, ako ťa velebí príroda. V zime som videl, ako za mesačného svitu celá zem oblečená do bieloskvúceho rúcha trblietala sa diamantmi snehových vločiek a ticho sa modlila k tebe. Videl som, ako sa v tebe radovalo vychádzajúce slnko. Počul som, ako ti zbory vtá­kov spievali na slávu. Počul som, ako ti na oslavu tajomne šumí les, pejú vetry, zurčia potôčiky. Poznal som, ako tvoju velebu a moc hlása nespo­čí­tateľné množstvo nebeských telies svojím har­mo­nickým pohybom v nekonečnom vesmíre. Bože, ako ťa ja, malý a slabý, môžem osláviť? Čože je moja chvála pred tebou? Vesmír ťa poslúcha, a ja nie! Preto, kým len budem žiť, vždy chcem hľadať tvoju lásku, neustále ti chcem ďakovať, modliť sa k tebe a volať:

Ľud: Vďaka ti, že si nám ukázal svetlo života.

Vďaka ti, že nás miluješ nekonečnou božskou láskou.

Vďaka ti, že nás chránia zbory anjelov a archan­jelov.

Vďaka ti, že za nás orodujú zástupy svätých.

Vďaka ti, najsvätejší Otče, že si nám prisľúbil svoje kráľovstvo.

Vďaka ti, Kriste, že nás miluješ nekonečnou božskou láskou.

Vďaka ti, Svätý Duchu, ty životodarné slnko, za tvoje dary.

Vďaka ti za všetko, Najsvätejšia životodárna Trojica.

Sláva ti, Bože, naveky.

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Ó, Najsvätejšia a životodarná Trojica! Prijmi naše poďakovanie za všetky milosti a daj, aby sme boli hodní tvojich dobrodení. Pomôž nám, aby sme neustále rozmnožovali dary, ktorými si nás obdarovala tak, aby sme mohli vojsť do radosti nášho Pána s víťazoslávnym: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

Kňaz tento kondák spieva tri razy, ľud vždy odpovedá Aleluja.

 

 1. IKOS

Kňaz: Keď som ako slabé a bezmocné dieťa prišiel na tento svet, tvoj anjel rozprestrel ochran­né krídla nad mojou kolískou. Odvtedy tvoja láska žiari nad celým mojím životom. Zázrač­ne ma vedieš po ceste do večnosti. Nesmierne sú dary tvojej Prozreteľnosti, ktorými ma neustále zahŕ­ňaš od prvej chvíle môjho života, preto ti ďakujem a volám so všetkými, ktorí ťa vyznávajú:

Ľud: Vďaka ti, že si ma povolal k životu.

Vďaka ti, že si mi dal poznať krásu vesmíru.

Vďaka tvojej nesmrteľnosti uprostred pominu­teľ­ného sveta.

Vďaka ti za viditeľné i neviditeľné dobrodenia.

Vďaka ti, že si mi odkryl nebo a zem ako večnú knihu múdrosti.

Vďaka ti za každú útechu v mojom zármutku.

Vďaka ti za každý okamih radosti v mojom ži­vote.

Vďaka ti, že si ma vyvolil pre večné šťastie.

Sláva ti, Bože, naveky.

 

 1. KONDÁK

Kňaz: Nekonečný Kráľu vekov, svojou božskou prozreteľnosťou riadiš celý svet a všetky cesty ľudského života. Ďakujeme ti za všetky viditeľné a neviditeľné dobrodenia, za náš pozemský život, aj za budúcu blaženosť v nebeskom kráľovstve. Sprevádzaj nás aj naďalej svojou nekonečnou láskou. My ti spievame: Sláva ti, Bože, naveky.

Ľud: Sláva ti, Bože, naveky.

 

Prepustenie

Kňaz: Premúdrosť!

Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovna­teľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonos­ných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.


Eucharistická pobožnosť

Pojem eucharistia pochádza z gréckeho εὐχαρίστειν eucharistein ďakovať – ​​ústredným bodom celého slávenia eucharistie je ďakovná modlitba. Historicky sa eucharistia vyvíjala, jednotlivé cirkvi majú ríty prispôsobené vlastnej tradícii. Teologické chápanie eucharistie je v jednotlivých cirkvách rôzne, avšak existuje tiež významná zhoda o niektorých, základných otázkach.

Eucharistická pobožnosť (1. spôsob)

Kňaz vystaví najsvätejšiu Eucharistiu na oltár, okiadza ju a potom spieva:

Kňaz: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami (2x).

Kňaz: Od moru, hladu, ohňa a vojny, vysloboď nás, Pane!

Ľud opakuje každý verš po kňazovi.

Od náhlej a nepredvídanej smrti, vysloboď nás, Pane!

My, hriešni, teba Boha prosíme, vypočuj nás!

My, hriešni, tebe Boha prosíme, odpusť nám!

My hriešni, teba Boha prosíme, zmiluj sa nad nami!

Ó, Ježišu, ó, Ježišu, ó, Ježišu, Synu Boha živého, zľutuj sa nad nami!

Ó, Mária, ó, Mária, ó, Mária Panna a Matka Božia, zastaň sa nás!

Svätý Ján Krstiteľ, pros Boha za nás hriešnych!

Svätý Jozef, ochranca katolíckej Cirkvi, pros Boha za nás hriešnych!

Svätí Cyril a Metod, proste Boha za nás hrieš­nych!

Svätý Jozafát, biskup a mučeník Kristov, pros Boha za nás hriešnych!

Blažení mučeníci, biskup Pavol, biskup Teodor a kňaz Metod, proste Boha za nás hriešnych!

Svätý povie meno (komu je zasvätený chrám), pros Boha za nás hriešnych!

 

Kňaz okiadza Eucharistiu, vezme ju do rúk, obráti sa k ľudu a spieva:

Spas ľud svoj, Pane!

Ľud: Spas ľud svoj, Pane!

Kňaz: Spas ľud svoj, Pane, a požehnaj svoje dedičstvo!

Ľud: A spravuj ho a vyvyšuj naveky, – po všetky dni dobrorečíme tebe. – A chválime meno tvoje naveky, – ráč, Pane, v ten deň zachrániť nás od hriechu. – Zmiluj sa nad nami, Pane, – zmiluj sa nad nami. – Buď milosrdenstvo tvoje, Pane, nad nami, – lebo sme dúfali v teba. – V teba, Pane, sme dúfali, – nebudeme zahanbení naveky.

 

Eucharistická pobožnosť (2. spôsob)

Kňaz vystaví najsvätejšiu Eucharistiu na oltár, okiadza ju a spieva:

Kňaz: Pane mocný, buď vždy s nami, – lebo iného pomocníka – okrem teba v súžení nemáme. – Pane mocný, – zostaň s nami!

Ľud opakuje po každom verši: Pane mocný …

Chváľte Pána z nebies, chváľte ho na výsostiach!

Chváľte ho všetci anjeli jeho, chváľte ho všetky zástupy jeho!

Chváľte ho pre jeho mocné skutky, chváľte ho pre jeho nesmiernu velebnosť!

Chváľte ho zvukom trúby, chváľte ho na harfe i citare.

Chváľte ho na bubne a v zboroch, chváľte ho na strunách i na flaute!

Chváľte ho na cimbaloch dobrozvučných, chváľte ho na cimbaloch plesania.

Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Sláva: I teraz:


Moleben

Moleben je kratšia spoločná modlitba v cirkvách byzantského obradu obracajúca sa na Krista, Bohorodičku alebo nejakého svätého. Pripomína skrátenú utiereň. Podobnou ale dlhšou bohoslužbou je paraklis.

Moleben k najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Ľud sa postaví.

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen
Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – ktorý si všade a všetko naplňuješ, – poklad dobra a darca života, – príď a prebývaj v nás, – očisť nás od každej poškvrny – a spas, Dobrotivý, naše duše.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

Tropár, 4. hlas: Dnes celý svet sa raduje, – lebo na oltári v ohnivom plameni skvie sa srdce Spasi­teľa, – ktoré všetkých volá do božského prístavu, – kde sa hoja bolesti tiel i duší. – Preto aj mňa k sebe pozvi, Spasiteľ, – a nehľaď na moje previnenia.

Sláva: I teraz: ešte raz tropár.

 

Velebenie: Velebíme ťa, – Kriste, Darca života, – lebo si nás uznal za hodných stať sa účastníkmi štedrôt – tvojho najsvätejšieho Srdca (opakuje sa po každom verši).

Verše:

 1. Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal?
 2. V neho dúfalo moje srdce a pomohol mi.
 3. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
 4. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

 

Ľud sa postaví.

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

Ľud: Prokimen, 4. hlas: Plesaj Pánovi celá zem, – oslavujte jeho meno, hlásajte jeho chválu a slávu.

Verš: Svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána.

Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebý­vaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš: Chváľte Pána v jeho svätyni.

Verš: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša (Mt 11, 27-30).

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Kňaz: Vnímajme!

Pán povedal svojim učeníkom: „Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Ľud si sadne.

 

Kňaz: Ježišu, Synu Boha živého, ktorý si odkryl bohatstvá svojho najsvätejšieho Srdca, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

Ľud opakuje po každom verši:

Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.

 

Srdce Ježišovo, krása najjasnejšia, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

Srdce Ježišovo, sila nepremožiteľná, zmiluj sa …

Srdce Ježišovo, láska nevýslovná, zmiluj sa …

 

Srdce Ježišovo, radosť môjho srdca, zmiluj sa …

Srdce Ježišovo, pomoc utrápených, zmiluj sa …

Srdce Ježišovo, čistota panenských duší, zmiluj sa …

Srdce Ježišovo, očisť môj rozum od márnivých myšlienok, zmiluj sa …

 

Srdce Ježišovo, chráň moje srdce od zlých žiadostí, zmiluj sa …

Srdce Ježišovo, ochranca môjho života, zmiluj sa …

Srdce Ježišovo, nádej v mojej smrti, zmiluj sa …

Srdce Ježišovo, moja útecha na tvojom súde, zmiluj sa …

 

Stichiry 2. hlasu (Jehda ot dreva): Všetkých pozývaš, Ježišu: – Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste unavení – a ja vás posilním. – Preto, keď ospe­vu­jeme tvoju dobrotu, – vrúcne ťa prosíme: – Otvor nám bránu svojho Srdca, – v ktorom spoči­nieme a oslobodíme sa od každého nešťastia, zár­mutku a núdze – a dosiahneme nebeský pokoj.

Verš: Pánovi splním svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom.

Raduj sa, Srdce preľúbezné, – božská a jediná brána, ktorou vstupujú spasení, – zasväcujeme sa ti a vyznávame, – že nechceme prestupovať tvoje zákony – ani slúžiť diablovi, svetu a nášmu telu. – Chceme slúžiť len tebe jedinému. – Preto ťa prosíme: – Nevylučuj nás zo svojho srdca, – ale milostivo sa zmiluj nad nami.

Verš: Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť.

Raduj sa, Srdce preľúbezné, – drahocenná perla, čo ozdobuješ prestoly chrámov Pánových. – Tebe odovzdávame celé naše bytie. – Panuj, prosíme, nad nami – a spútaj nás svojou láskou – i pretvor nás na svoj chrám.

Sláva: I teraz: 8. hlas: Raduj sa, Srdce preľú­bezné, – plameň spaľujúci naše hriechy. – Daj, prosíme, aby naša biedna a úbohá duša, – žasla vidiac tvoje preslávne tajomstvá – a nech ti s vierou a nádejou spieva: – Obdivuhodný si, Ježišu, vo všetkých svojich dielach, – predivný v zjavení svojho Srdca.

 

Ľud si kľakne.

Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, daj, nech sa naše srdcia stanú oltárom tvojej lásky, nech naše ústa zvestujú tvoju preveľkú milosť. Nech naše oči ustavične hľadia do rany tvojho najsvätejšieho Srdca. Nech náš rozum premýšľa o tvojich nepochopiteľných tajomstvách. Nech naša pamäť chráni milé spomienky na tvoje milosrdenstvo. Pane, Bože náš, nech všetko v nás vyznáva nevy­čer­pateľnú lásku tvojho najsvätejšieho Srdca. Lebo je požehnané meno Otca i Syna i Svätého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

Kňaz: Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu povie meno, i za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za slúžiacich a poslu­hujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Prosíme ťa, Pane, Bože náš, vypočuj stony, slzy a vzdychy trpiacich a vo svojom milosrdenstve zmiluj sa nad nami.

Zmiluj sa aj nad svojimi služobníkmi, ktorí prichádzajú do tohto svätého chrámu. Vypočuj láskavo ich modlitby a zmiluj sa.

Modlime sa aj za rozšírenie počtu ctiteľov tvojho najsvätejšieho Srdca. Žehnaj im a zmiluj sa.

Prosíme ťa, Pane, aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.

Milosťou, štedrosťou a láskou tvojho jednorode­ného Syna, s ktorým si velebený spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

 

prepustenie

Ľud sa postaví.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, ktorý nás na našu spásu dovolil na Kríži kopijou prebodnúť svoj bok, aby nám do krajnosti prejavil svoju lásku, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodob­ných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

 

Moleben k Prečistej Bohorodičke

Ľud sa postaví.

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen
Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – ktorý si všade a všetko naplňuješ, – poklad dobra a darca života, – príď a prebývaj v nás, – očisť nás od každej poškvrny – a spas, Dobrotivý, naše duše.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

Tropár, 4. hlas: My hriešni pokorne a vrúcne sa teraz utiekame k Bohorodičke. – Pokloňme sa jej a z hlbín duše volajme: – „Pomôž nám, Vládkyňa, a zľutuj sa nad nami. – Zachráň nás, lebo hynieme pre množstvo našich hriechov. – Neprepúšťaj naprázdno svojich služobníkov, – lebo ty jediná si naša Orodovnica.“

Sláva: I teraz: Nikdy neprestaneme my nehod­ní – ospevovať tvoju moc, Bohorodička. – Lebo, keby si ty neprosila a nezastávala sa nás, – ktože by nás zbavil toľkých bied? – Kto by nám doteraz zaistil slobodu? – Neopustíme ťa, Vládkyňa, – lebo ty, jediná požehnaná, – chrániš svojich služob­níkov pred každým nešťastím.

 

Ľud sa postaví.

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

Prokimen, 4. hlas: Spomínať budem tvoje meno –
z pokolenia na pokolenie.

Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými pre­bý­vaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš: Chváľte Pána v jeho svätyni

Verš: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša (Lk 1, 39-49.56).

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Kňaz: Vnímajme!

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariá­šovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Svätý Duch. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blažená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Ľud si sadne.

 

Kňaz: Presvätá Panna Mária, Bohorodička najmi­lostivejšia, raduj sa a spas v teba dúfajúcich.

Ľud opakuje po každom verši:

Ó, Mária, Matka Božia, pros vždy Boha za nás.

 

Matka nekonečnej lásky, raduj sa…

Matka Božej milosti, raduj sa …

Panna bez poškvrny hriechu počatá, raduj sa…

Panna nad cherubínov uctievanejšia, raduj sa …

Panna nad serafínov slávnejšia, raduj sa …

Panna, holubica nepoškvrnená, raduj sa …

 

Mária, nevädnúci kvet ľúbeznej vône, raduj sa …

Mária, ochrankyňa panien, raduj sa …

Mária, plášť sveta širší nad oblaky, raduj sa ..

Mária, uprosenie spravodlivého Sudcu, raduj sa…

Mária, útecha plačúcich, raduj sa …

Mária, orodovnica, pri svojom nanebovzatí nás neopúšťajúca, raduj sa …

Mária, jediná čistá a milostiplná, raduj sa …

 

Stichiry 2. hlasu (Jehda ot dreva): Za všetkých modlíš sa, Dobrotivá, – ktorí sa s vierou utiekajú pod tvoj ochranný plášť. – Lebo my hriešni obťažení mno­hými vinami, – nemáme pred Bohom iného oslobo­diteľa z bied a úzkostí, – len teba, Matka najvyššieho Boha. – Preto pred tebou padáme a prosíme: – Vysloboď svojich služobníkov z kaž­dého nebezpečenstva.

Verš: Spomínať budem tvoje meno z pokolenia na pokolenie.

Radosť všetkých utrápených, – zástankyňa prenasledovaných, – živiteľka hladujúcich, – tešiteľka pohŕdaných, – prístav po mori plaviacich sa, – navštívenie nemocných, – ochrankyňa a oro­dovnica slabých, – opora staroby. – Matka najvyš­šieho Boha, – ty si najčistejšia, – ponáhľaj sa, prosíme, zachrániť svojich služobníkov.

Verš: Čuj, dcéra, a pozoruj a nakloň svoje ucho.

Raduj sa, prečistá Panna. – Raduj sa, draho­cenné žezlo Krista Kráľa. – Raduj sa, Rodička tajomného Viniča. – Raduj sa, brána nebeská a ker nespáliteľný. – Raduj sa, svetlo celého sveta. – Raduj sa, radosť všetkých. – Raduj sa, spása veriacich. – Raduj sa, Vládkyňa, orodov­nica – a útočište všetkých kresťanov.

Sláva: I teraz: 8. hlas: Raduj sa, pochvala celého sveta. – Raduj sa, chrám Pána. – Raduj sa, hora zatienená. – Raduj sa, útočište všetkých. – Raduj sa, svietnik zlatý. – Raduj sa, velebená sláva pravoverných. – Raduj sa, Matka Krista Boha. – Raduj sa, rajská záhrada. – Raduj sa, božský stôl. – Raduj sa, stánok. – Raduj sa, rúčka zo zlata. – Raduj sa, nádej všetkých.

 

Ľud si kľakne.

Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Moja najmilostivejšia Vládkyňa a nádej, Bohorodička, útočište sirôt, maják putujúcich, radosť utrápených, ochrana ukrivdených, vidíš moju biedu, vidíš moju úzkosť. Pomôž mi teda slabému. Nasýť ma putujúceho. Ty poznáš moje krivdy. Odstráň ich, keď chceš, lebo nemám inú pomoc okrem teba ani inú orodovnicu a dobrú tešiteľku, len teba, Božia Matka. Prijmi ma pod svoju ochranu a spas ma.

Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

Prosme, aby naše mesto (alebo obec) i ostatné mes­tá, obce a celá krajina boli uchránené od hla­du, pohrôm, zemetrasenia, povodní, krupo­bitia, ohňa, meča, vpádu nepriateľa. Nech dobrý a lás­kyplný Boh vypočuje naše prosby a odvráti od nás svoj spravodlivý hnev a zmiluje sa nad nami.

Ešte sa modlime k Pánovi, Bohu nášmu, aby sa zmiloval nad nami, svojimi služobníkmi i nad všetkými kresťanmi, ktorí prichádzajú do tohoto svätého chrámu, aby nám odpustil hriechy a udelil nám hojné milosti a vždy vypočul naše prosby.

Kňaz: Vypočuj nás, Bože, Spasiteľu náš, nádej všetkých končín zeme, i tých, ktorí sú ďaleko na mori. Odpusť milostivo naše hriechy a zmiluj sa nad nami, lebo si dobrý a miluješ nás. Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu, vzdávame slávu teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

 

prepustenie

Ľud sa postaví.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, ktorú nám daroval trpiac na Kríži, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

 

Moleben k svätému Jozefovi

Ľud sa postaví.

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen
Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – ktorý si všade a všetko naplňuješ, – poklad dobra a darca života, – príď a prebývaj v nás, – očisť nás od každej poškvrny – a spas, Dobrotivý, naše duše.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

Tropár, 6. hlas: Všetci anjeli a svätí na nebesiach – s obdivom vychvaľujú tvoju vznešenosť, – Jozef, Bohom vyvolený ženích. – My na zemi máme v tebe mocného ochrancu. – Preto s dôverou sa k tebe utiekame – a pokorne voláme: – „Zachráň nás od úkladov diablových, – najmocnejší ochranca Kristovej Cirkvi!“

Sláva: I teraz: Kondák, 4. hlas: Útekom cez púšť do Egypta – s najčistejšou svojou snúbenicou – zachránil si Ježiša pred mečom Herodesovým, – chráň aj nás na púšti tohto života, – kde nás satan prenasleduje, – zbav nás jeho úkladov i večnej záhuby.

 

Velebenie: Velebíme ťa, – všetkými oslavovaný – Ženích nepoškvrnenej Panny, – najvyšší ochranca Kristovej Cirkvi (opakuje sa po každom verši).

Verše:

 1. Spravodlivý sťa palma zakvitne – a vyrastie sťa céder z Libanonu.
 2. Jeho blesky ožarujú zemekruh – a jeho slávu vidia všetky národy.
 3. U ustanovil ho za Pána svojho domu – a za správcu všetkého svojho majetku,
 4. Slávou a cťou – si ho ovenčil.
 5. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

 

Ľud sa postaví.

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

Prokimen, 4. hlas: Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho.

Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.

Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebý­vaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš: Chváľte Pána v jeho svätyni

Verš: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša (Mt 2, 13-23).

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Kňaz: Vnímajme!

Keď mudrci odišli, Jozefovi sa vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán skrze proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“ Keď Herodes zbadal, že ho oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: „V Ráme bolo počuť hlas, plač, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.“ Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: „Vstaň, vezmi dieťa i jeho matku a chod’ do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa už pomreli.“ On vstal, vzal dieťa i jeho matku a prišiel do izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Júdei kraľuje Archelaos namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do Galilejského kraja. Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho volať Nazaretský.“

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Ľud si sadne.

 

Stichiry, 8.hlas (O preslavno čudese): Ó, preslávny ženích, Jozef, – aký blažený bol tvoj život s pre­čistou Bohorodičkou! – S ňou si sa delil o všetky radosti. – S ňou si prežíval všetky strasti. – Všetky myšlienky i tajomstvá ste mali spoločné. – Vo vašej rodine najväčšia láska prekvitala. – U vás prebýval pokoj a šťastie. – tridsať rokov ste spolu žili. – Tridsať rokov ste sa spolu starali o Syna Božieho, – odmeňovaní jeho milosťami.

Verš: Blažený je muž dobrej ženy. Dvojnásobný je počet jeho dní.

Aké to prúdy nebeských milostí – vlievali sa do tvojej požehnanej duše, – keď si počúval slová nepoškvrnenej Panny? – S najväčšou úctou si prijímal jej rady, jej útechy a povzbudenia. – Ty si bol svedkom a účastníkom jej vrúcnych modli­tieb. – Spolu s ňou si prenikal do večných tajomstiev.

Verš: Dobrá žena je radosťou svojho muža a jeho roky naplňuje pokojom.

Jozef, ochranca svätej Cirkvi, – dostal si ne­smier­ne milosti a dary Svätého Ducha. – Boh ťa obdaril veľkou múdrosťou. – Tvoja duša sa skvela nádherou panickej čistoty. – Dojemná bola hĺbka tvojej pokory. – Plamene tvojej vrúcnej lásky pre­nik­li nebesá. – Aj nám svojimi vrúcnymi mod­lit­bami – vypros tieto veľké dary.

Sláva: I teraz: 4. hlas: Jozef, ženích nad všetkých vyznamenaný – tvoju požehnanú dušu stále naplňovali radosti i strasti. – Ale v radostiach si sa nevyvyšoval – a v trápeniach si neklesal. – Vo všetkom si bol vyrovnaný, – do vôle Božej odda­ný. – Aj nám vypros milosti, – aby sme ťa nasledovali.

 

Ľud si kľakne.

Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: K tebe, svätý Jozef, vo svojom súžení sa utiekame. Vyprosili sme si pomoc tvojej Nevesty a aj teba dôverne o ochranu žiadame. Pre lásku, ktorá ťa spájala s prečistou Pannou a Bohorodič­kou, a pre otcovskú lásku, s ktorou si objímal božské Dieťa, vrúcne ťa prosíme, pozri na dedič­stvo, ktoré Ježiš Kristus získal svojou predra­hou Krvou. Príď nám na pomoc svojím mocným prí­hovorom a pomáhaj nám vo všetkých našich potrebách.

Starostlivý Ochranca Svätej rodiny, bedli nad vyvoleným dedičstvom Ježiša Krista. Najláska­vejší Otče, odvráť od nás všetku nákazu bludu a nemravnosti. Pomáhaj nám z neba, náš najmoc­nejší Dobrodinec, aby sme premohli sily temnosti. A ako si kedysi vyslobodil Ježiša z najväčšieho nebezpečenstva života, tak teraz obhajuj svätú Cirkev pred všetkými protivenstvami a nás všetkých prijmi pod svoju ochranu, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou viedli svätý život, nábožne zomreli a dosiahli večnú blaženosť v nebi.

Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metro­politu povie meno, i za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Prosme, aby naše mesto (alebo obec) i ostatné mestá, obce a celá krajina boli uchránené od hla­du, pohrôm, zemetrasenia, povodní, krupobitia, ohňa, meča, vpádu nepriateľa. Nech dobrý a láskyplný Boh vypočuje naše prosby a odvráti od nás svoj spravodlivý hnev a zmiluje sa nad nami.

Milosťou, štedrosťou a láskou tvojho jednorode­ného Syna, s ktorým si velebený spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

 

prepustenie

Ľud sa postaví.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky i jej snúbenca, svätého spravodli­vého Jozefa, našich prepodobných a bohonos­ných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

 

Krátka pobožnosť k sv. Jozefovi

Refrén spieva najprv kňaz a potom veriaci. Invokácie spieva kňaz a po každom verši veriaci spievajú refrén.

Refrén: Ó, svätý Jozef, ochranca Cirkvi, pros vždy Boha za nás!

Verše:

 1. Všetok zbor anjelov a svätých na nebi oslavuje tvoju velebnosť.
 2. A my na zemi utiekame sa s dôverou pod tvoju ochranu.
 3. Najvyšší ochranca Kristovej Cirkvi, zachráň nás od úkladov zlého ducha.
 4. Vypros nám šťastlivú hodinu smrti, aby sme došli do večnej radosti.
 5. Zachráň, zachráň nás, Ochranca Krista, od večného zatratenia.
 6. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

 

Moleben k svätému hieromučeníkovi Jozafátovi, polockému arcibiskupovi

Ľud sa postaví.

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen
Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – ktorý si všade a všetko naplňuješ, – poklad dobra a darca života, – príď a prebývaj v nás, – očisť nás od každej poškvrny – a spas, Dobrotivý, naše duše.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

Tropár, 4. hlas: Hieromučeník Jozafát, – zjavil si sa ako jasný svietnik, – veď ako dobrý pastier – položil si svoj život za ovce. – Zabili ťa svárliví nepriatelia – a vošiel si do svätyne svätých, – kde prebývaš s beztelesnými silami, – preto ťa prosí­me, ťažko skúšaný mučeník: – Pros Vodcu pastie­rov, Krista, – aby nás pripojil k ovciam stojacim po pravici – a spasil naše duše.

Sláva: kondák, 4. hlas: V mladosti ťa osvietila ohnivá žiara, – ktorá vyšla od ukrižovaného Krista. – V mníšskom živote si sa podobal anjelom –
a v kňazstve si žil nábožne. – Zreteľne si ohlasoval jednotu – a svojou mučeníckou krvou – uhasil si vzdorom blčiace srdcia svárlivých ľudí. – Od Krista si prijal veniec, – preto pamätaj na nás, ktorí k tebe voláme: – Raduj sa, neochvejný pilier jednoty.

I teraz: bohorodičník, 6.hlas: Nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, – nenahraditeľná Prostred­níčka u Tvorcu. – Nepohrdni hlasnými modlitba­mi hriešnikov, – ale príď nám, Dobrotivá, na po­moc, – veď ťa stále vzývame, – predstihni proseb­níkov v naliehavých žiadostiach, – zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.

 

Velebenie: Velebíme ťa, – Kristov hieromučeník Jozafát, – a uctievame tvoje úctyhodné muky, – ktoré si pretrpel za jednotu (opakuje sa po každom verši).

Verše:

 1. Čujte to, všetky národy, – počúvajte, všetci obyvatelia zeme.
 2. Moje ústa hovoria múdrosť – a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.
 3. Spravodlivý sťa palma zakvitne – a vyrastie sťa céder z Libanonu.
 4. Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, – v nádvo­riach nášho Boha budú prekvitať.
 5. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

 

Ľud sa postaví.

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

Prokimen, 7. hlas: V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.

Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.

Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebý­vaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš: Chváľte Pána v jeho svätyni

Verš: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána          (Jn 10, 9-16).

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Kňaz: Vnímajme!

Pán povedal Židom, ktorí k nemu prišli: „Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.“

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Ľud si sadne.

 

Kňaz: Svätý Jozafát, Boží dar pre svätú Cirkev, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

Ľud opakuje po každom verši:

Náš otec svätý Jozafát, pros Boha za nás.

 

Svätý Jozafát, teba iskra, ktorá vyšla z boku Ukrižovaného, naplnila darmi Svätého Ducha, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

Svätý Jozafát, pravý a blízky nasledovník Bazila Veľkého, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa vele­bíme.

Svätý Jozafát, teba chudoba ducha urobila boha­tým, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

 

Svätý Jozafát, horlivosťou rovný apoštolom, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

Svätý Jozafát, múdry kazateľ, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

Svätý Jozafát, ty si obrátil srdcia svárlivých ľudí k jednote a súladu, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

Svätý Jozafát, dal si nám vzor evanjeliovej jednoduchosti, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

 

Svätý Jozafát, veľmi miluješ duše, ktoré boli vykúpené drahocennou Ježišovou krvou, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

Svätý Jozafát, žertva prinesená za jednotu Cirkvi, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

Svätý Jozafát, tvoju svätú dušu slávnostne prijal Kristus, darca vencov, do nebeských príbytkov, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

Svätý Jozafát, ty sa neúnavne prihováraš za tých, ktorí hľadajú tvoje prostredníctvo, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

 

Stichiry 2. hlasu (Jehda ot dreva): Poďte dôstojne chváľme Jozafáta, – prvomučeníka jednoty, – popredného mnícha, – vodcu v Kristovej vinici, – ktorý prinášal nekrvavé obety – a aj seba priniesol ako živú obetu, – preto k nemu volajme: – Raduj sa, obdivuhodný Kristov mučeník.

Verš: Tvoji kňazi si oblečú spravodlivosť – a tvoji prepodobní sa budú radovať.

Od detstva si mal srdce otvorené pre Boha, – preto si prehliadol svetské rozkoše – a zamiloval si si mníšsky príbytok, – žiaril si poslušnosťou, pokorou a čistotou, – preto k tebe voláme: – Raduj sa, vzor každej čnosti.

Verš: Úctyhodná je pred Pánom – smrť jeho prepodobných.

Raduj sa, hieromučeník Jozafát, – raduj sa, vopred vyvolený veľkňaz, – raduj sa, prameň vôd zbožnosti, – raduj sa, lebo si uhasil oheň vzdoro­vitosti, – raduj sa, lebo si mnohých pripojil ku katolíckej viere, – raduj sa, lebo v nej pevne stojí­me, – a jednomyseľne ti spievame: – Raduj sa, slávny apoštol jednoty.

Sláva: I teraz: 8. hlas: Raduj sa, hieromučeník Jozafát, – raduj sa, lebo si znášal Ježišove rany, – raduj sa, lebo za hlavu Cirkvi – vlastnú hlavu si položil pod sekeru, – raduj sa, lebo ako predtým vo svete – aj dnes ohlasuješ jednotu, – raduj sa, lebo s Kristom Ježišom – kraľuješ v nebeských príbytkoch. – Raduj sa a modli sa za našu spásu.

 

Ľud si kľakne.

Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Veľmi dobrý a milosrdný Pane, Bože náš, podstata nedeliteľne zjednotená v troch osobách, ty si pre spásu sveta zjednotil našu prirodzenosť s prirodzenosťou Božou. Hľa, my deti svätej katolíckej Cirkvi, ovce tvojho jediného stáda, podriadené hlavnému pastierovi, Kristovmu námestníkovi, ktorému si odovzdal kľúče od tvojho kráľovstva, ponížene ťa teraz prosíme: Nech sa na príhovor tvojho služobníka, hieromučeníka Jozafáta, ktorého si ustanovil za šíriteľa a horli­vého zástancu jednoty, naplní proroctvo, ktoré si predpovedal: „A bude jedno stádo a jeden pastier“. Áno, Pane a Kráľu, ty poznáš zlo, ktoré prináša rana rozdelenia, veď narúša putá lásky, na ktorej spočíva celý tvoj zákon. Preto ukonči spory medzi bratmi a ty sám ako trojžiarivý Pán, ráč spôsobiť, Vládca, aby sa ľudia rozdelení podľa rozličných náuk, jednotne zišli v jedinej Cirkvi, aby boli jedno ako vy, a aby sa klaňali tebe, jedinému Bohu v troch Osobách na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metro­politu povie meno, i za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.

Prosíme ťa aj za utíšenie všetkých cirkevných rozbrojov, sporov a roztržiek, za tých, ktorí odpad­li od katolíckej viery, aby sa obrátili k poznaniu pravdy, za upevnenie a posilnenie verných v pra­vo­­vernosti a za zachovanie neochvejných, Pane, vypočuj nás a zmiluj sa.

Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťa­nov.

Kňaz: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému

Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

 

prepustenie

Ľud sa postaví.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonos­ných otcov, svätého hieromučeníka Jozafáta, polockého arcibiskupa, i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

 

Moleben k našim svätým otcom, apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi, učiteľom Slovanov

Ľud sa postaví.

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen
Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – ktorý si všade a všetko naplňuješ, – poklad dobra a darca života, – príď a prebývaj v nás, – očisť nás od každej poškvrny – a spas, Dobrotivý, naše duše.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

 

Tropár, 4. hlas: Svätí Cyril a Metod, – horliví a Bohu oddaní apoštoli, – učitelia slovanských národov, – proste nášho Vládcu, – aby s Cirkvou zjednotil všetkých Slovanov – a upevnil ich v pravej viere. – Nech dá mier svetu a spasí naše duše.

Kondák, 3. hlas: Vzdajme úctu našim dvom učite-ľom. – Oni nám preložili Sväté písmo – a od­kry­li pramene poznania Boha. – Hojne z neho dnes čerpáme – a vás, svätí Cyril a Metod, velebíme. – Vrúcne orodujte za naše duše, – lebo stojíte blízko prestola Najvyššieho.

Bohorodičník, 3. hlas: Dnes Panna stojí v chrá­me – a so zbormi svä­tých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.

Velebenie: Velebíme vás, – svätí Cyril a Metod, apoštolom rovní, – vy ste svojím učením osvietili všetky slovanské krajiny – a ku Kristovi priviedli (opakuje sa po každom verši).

Verše:

 1. Čujte to, všetky národy, – počúvajte, všetci obyvatelia zeme.
 2. Moje ústa hovoria múdrosť – a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.
 3. Spravodlivý sťa palma zakvitne – a vyrastie sťa céder z Libanonu.
 4. Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, – v nád­voriach nášho Boha budú prekvitať.
 5. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

 

Ľud sa postaví.

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

Prokimen, 7. hlas: V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.

Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.

Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebý­vaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš: Chváľte Pána v jeho svätyni

Verš: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša (Mt 5, 14-19).

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Kňaz: Vnímajme!

Pán povedal svojim učeníkom: „Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na stojan, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediná jota ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Ľud si sadne.

 

Svätí Cyril a Metod, prvoučitelia Slovanov, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Ľud opakuje po každom verši:

Svätí Cyril a Metod, proste Boha za nás.

 

Svätí Cyril a Metod, otcovia našej cirkvi, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Svätí Cyril a Metod, slovanskí apoštoli, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Svätí Cyril a Metod, spolupatróni Európy, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

 

Svätí Cyril a Metod, vy ste vynašli slovanské písmo, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvele­bujúcich.

Svätí Cyril a Metod, vyviedli ste nás z temnôt nevedomosti, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Svätí Cyril a Metod, osvietili ste nás svetlom evanjelia, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvele­bujúcich.

Svätí Cyril a Metod, naučili ste nás pravej viere, radujte sa a zastaňte nás, vás zvelebujúcich.

 

Svätí Cyril a Metod, ctihodné vzory svätosti, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Svätí Cyril a Metod, vznešená ozdoba kňazstva, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Svätí Cyril a Metod, horliví šíritelia Božieho Slo­va, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Svätí Cyril a Metod, ochrancovia nášho ľudu, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

 

Stichiry 4. hlasu (Jáko dóbľa): Božou múdrosťou naplnení, Cyril a Metod, – kráčali ste v stopách apoštolov, – svorne ste sa namáhali pri hľadaní zblúdených národov – a sťaby rýchle orly ste obleteli slovanské krajiny. – Ožiarili ste ich svetlom Božieho poznania – a priviedli ste ich k Ježišovi, – ktorý miluje človeka a zachraňuje naše duše.

Verš: Tvoji kňazi si oblečú spravodlivosť – a tvoji prepodobní sa budú radovať.

Bohonosní otcovia, – robotníci Kristovej vini­ce, – rozsievači zbožnosti, – horlivo ste hľadali a našli slovanské národy ako stratenú drachmu. – Do pokladnice večného života ju prijal, – radujúc sa spolu s anjelmi, Ježiš, – ktorý miluje človeka a zachraňuje naše duše.

Verš: Ústa spravodlivého budú rozjímať o múd­rosti, – jeho jazyk vysloví rozsudok.

Obhajcovia Svätej Trojice, učitelia zblúde­ných, – v rozprave ste premohli rúhanie Agaré­nov – a zahanbili ste židovské znevažova­nie. – Cirkev, ktorú ste získali svojou bohumilou náma­hou a úsilím, – pomôžte zachovať nepoško­denú nepriateľskými útokmi – a milú Ježišovi, – ktorý miluje človeka a zachraňuje naše duše.

Sláva: I teraz: 6. hlas: Pri nábožnom slávení pamiatky našich vierozvestov – vďačne, ľudia, volajme: – Radujte sa, jasné svietniky; – vy ste ožiarili slovanské krajiny svetlom Božieho poznania. – Radujte sa, dobrí pastieri; – vy ste zhromaždili duchovné ovečky rozptýlené v roklinách nevery – a priviedli ste ich ku Kristovi, najvyššiemu Pastierovi. – Jeho zvelebujeme a vás oslavujeme.

 

Ľud si kľakne.

Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Ó, preslávni učitelia a osvietitelia slovan­ských národov, svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, vy ste nás osvietili svetlom vašich náuk i spisov a naučili ste nás viere v Krista; a teraz sa my k vám, ako deti k otcom, utiekame a v skrú­šenosti našich sŕdc sa modlíme. Hoci sme ako nepoddajné deti nezachovali vaše príkazy, zaned­bali sme úsilie páčiť sa Bohu, ako ste učili, a odpadli sme od svornosti a lásky, ku ktorým ste Slovanov ako bratov vo viere i podľa tela správne napomínali, predsa sa teraz neprestaňte modliť za svoje hriešne a nehodné deti, ako ste ani kedysi za svojho života nevďačných a nehodných nene­chali odísť naprázdno. Keďže môžete smelo predstúpiť pred Pána, horlivo ho proste, aby nás priviedol a obrátil na cestu spásy, aby upokojil spory a roztržky, ktoré vznikajú medzi bratmi jednej viery, aby tých, čo odpadli, znova priviedol k svornosti a nás všetkých v jednote ducha a lásky spojil v jednej, svätej, všeobecnej a apoš­tolskej Cirkvi. Vieme totiž, vieme, že veľa zmôže modlitba spravodlivého k Vládcovej dobrosrdeč­nosti, hoci sa prináša za hriešnych ľudí. Preto neopusťte nás, svoje sklesnuté a ne­hod­né deti, kvôli hriechom ktorých sa zmen­šilo vaše stádo, ktoré ste zhromaždili; rozdelilo ho nepriateľstvo, zviedli ho nástrahy inovercov, jeho roztratené duchovné ovce trhajú vlci. Skrze vaše modlitby nám dajte horlivosť za pravú vieru, aby sme ňou zapálení dobre zachovali tradície otcov, usilovali sa dodržiavať predpisy a pravidlá Cirkvi, stránili sa cudzích falošných náuk, a tak vzrastali v bohumilom živote na zemi a boli uznaní za hodných rajského života v nebi. Tam budeme spolu s vami oslavovať Vládcu všetkých, v Trojici jediného Boha, na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké mi­lo­­sr­den­stvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metro­politu povie meno, i za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.

Prosíme ťa aj za tvoju svätú Cirkev: Udeľ jej pokoj a učiň ju neporaziteľnou na skale tvojej pravo­vernosti. Ochráň ju pred každým násilím a smrto­nosnou náukou, Pane, vypočuj nás a zmi­luj sa.

Pamätaj na svoju svätú Cirkev, posilni ju, upevni, rozšír a obdaruj pokojom. Naveky ju zachovaj nepoškodenú bránami podsvetia a nepremoženú útokmi viditeľných i neviditeľných nepriateľov, prosíme ťa, všemocný Vládca, vypočuj nás a zmi­luj sa.

Modlime sa k Pánovi, nášmu Bohu, aj za to, aby milostivo zhliadol na týchto služobníkov a zoslal im do sŕdc, myslí a úst ducha múdrosti, poznania, nábožnosti a svojej bázne; aby ich osvietil svetlom svojej chápavosti a daroval im moc aj silu, aby rýchlo prijali a čoskoro si osvojili výchovu jeho božského zákona i každú dobrú a užitočnú náuku; aby sa vzmáhali v múdrosti, v poznaní a v každom dobrom diele na slávu jeho presvätého mena; aby im daroval zdravie a dlhý vek na budovanie a slávu svojej Cirkvi, volajme všetci: Pane, vypočuj nás a milostivo zmiluj sa.

Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kres­ťanov.

Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

 

prepustenie

Ľud sa postaví.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonos­ných otcov, svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

 

Moleben k blaženému Pavlovi Petrovi Gojdičovi

Ľud sa postaví.

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen
Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – ktorý si všade a všetko naplňuješ, – poklad dobra a darca života, – príď a prebývaj v nás, – očisť nás od každej poškvrny – a spas, Dobrotivý, naše duše.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

 

Tropár, 4. hlas: Od detstva si si zamiloval Krista, večné Slovo. – Túžil si mu slúžiť v tichu a jedno­duchosti srdca. – Ale pravica Najvyššieho si ťa vyvolila na biskupský stolec – a urobila ťa ne­och­vej­ným pastierom svojho ľudu. – Obetoval si sa Bohu ako úplná žertva – pre vieru a jednotu cirkvi. – Otec biskup a mučeník Pavol, pros Krista Boha, – aby spasil naše duše.

Sláva: I teraz: kondák 4. hlas: Zapálený láskou božského Srdca – zažiaril si nám ako jasná hviez­da. – Poznáme ťa ako horlivého veľkňaza našej cirkvi. – Preto ospevujeme tvoju úctyhodnú pamiatku – a vzdávame vďaky Bohu za teba. – Veď aj dnes, svätiteľu a otče náš, Pavol, – učíš nás svojimi slovami: – Boh je láska, milujme ho!

 

Velebenie: Velebíme ťa, – biskup a mučeník Kristov, Pavol, – lebo pre vieru a jednotu Cirkvi – Boh ťa ozdobil mučeníckym vencom (opakuje sa po každom verši).

Verše:

 1. Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť, – Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať.
 2. Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo, – vtedy moji utláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú.
 3. Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. – Aj keby proti mne vzbĺkol boj, zotrvám v dôvere.
 4. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

 

Ľud sa postaví.

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

Prokimen, 8. hlas: Nech svätí jasajú v sláve, – nech sa veselia na svojich lôžkach.

Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.

Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebý­vaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš: Chváľte Pána v jeho svätyni

Verš: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána (Jn 15, 12-27; 16, 1-2).

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Kňaz: Vnímajme!

Pán povedal svojim učeníkom: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí. Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasle­dovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal. Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. Kto nenávidí mňa, nenávidí aj môjho Otca. Keby som nebol medzi nimi konal skutky, aké nik iný nekonal, nemali by hriech. Ale teraz videli a znená­videli aj mňa aj môjho Otca. To preto, aby sa splnilo slovo napísané v ich Zákone: „Nenávideli ma bez príčiny.“ Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.

Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu.“

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Ľud si sadne.

 

Kňaz: Blažený Pavol, nástupca apoštolov podľa hodnosti i v utrpení, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Ľud opakuje po každom verši:

Blažený otec a mučeník Pavol, pros Boha za nás.

 

Blažený Pavol, horlivý nasledovník svätého Bazila Veľkého, raduj sa…

Blažený Pavol, ty si všetkých udivoval príkla­dom svojej jednoduchosti, pokory a lásky, raduj sa…

Blažený Pavol, sýtil si sa modlitbou sťa chlebom, raduj sa…

 

Blažený Pavol, s Božou pomocou si dosiahol vysoký stupeň dokonalosti, raduj sa…

Blažený Pavol, ozdoba veľkňazov a svätiteľov, raduj sa…

Blažený Pavol, vrúcny ctiteľ najsvätejšieho Srd­ca nášho Pána, raduj sa…

Blažený Pavol, otec sirôt a pomocník beznádej­ných, raduj sa…

 

Blažený Pavol, neochvejne pevný vo viere a jed­note s Apoštolským stolcom, raduj sa…

Blažený Pavol, ukázal si nám cestu, ako odpúš­ťať svojim nepriateľom, raduj sa…

Blažený Pavol, už za svojho pozemského života nazývaný „biskup zlatého srdca“, raduj sa…

Blažený Pavol, po mnohom utrpení prijal si víťazný veniec od nebeského Kráľa, raduj sa…

 

Stichiry, 2. hlas (samohlas): Akú dôstojnú pochvalu ti prinesieme, – dobrý a verný služobník svojho Pána. – Horlivo si pracoval v Kristovej vinici – a najvyšší Boh tento vinohrad žehnal a rozmno­žil. – Pod tvojimi rukami naša cirkev zakvitla. – Teraz počuješ slová dobrotivého Kráľa, ktorý ti vraví: – „Vojdi do radosti svojho Pána.“

Verš: Blažení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Kto nás odlúči od Kristovej lásky? – Azda súže­nie, úzkosť prenasledovanie, – hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? – Takto napísal apoštol Pavol, vyvolená Kristova nádoba. – A ty, vladyka, nosiaci jeho meno, dobre si poznal tieto slová. – Veď ani strach, ani muky, ani väzenie – nedokázali narušiť tvoju vieru, – ani pretrhnúť puto jednoty s Apoštolským stolcom. – Preto ťa prosíme, mnohotrpiaci a vždy blažený Pavol, – vypros nám u Boha veľké milosrdenstvo.

Verš: Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.

Náš Spasiteľ, Ježiš Kristus, milujúci ľudí, – pove­dal svojím milovaným učeníkom: – „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; – ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše.“ – Toto slovo, blažený otče a svätiteľu náš, Pavol, – celé sa vyplnilo na tebe. – Z lásky ku Kristovi, Ženíchovi a k Cirkvi, jeho neveste, pretr­pel si muky. – Preto teraz radostne spievaš s apošto­lom Pavlom: – „Dobrý boj som bojoval, – beh som dokončil, vieru som zachoval. – Už mám pripravený veniec spravodlivosti.“

Sláva: I teraz: 5. hlas (samohlas): Príďte, všetci veriaci, – zaspievajme ďakovnú pieseň Kristu Bohu. – Veď jeho krv vyliata za spásu sveta – očisťuje všetkých, čo s vierou prichádzajú k ne­mu. – Raduj sa, biskup a mučeník Pavol, – jasná hviezda a perla našej cirkvi. – Zhliadni z neba na nás, čo uctievame tvoju pamiatku, – a pros Krista, nepoškvrneného Baránka, – aby nám daroval odpustenie hriechov – i hojné milosrdenstvo.

 

Ľud si kľakne.

Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Blažený biskup a mučeník Pavol, teba už v čase tvojho pozemského života nazývali biskupom zlatého srdca. Pros Boha za nás, aby obmäkčil naše skrehnuté srdcia, nech sú otvo­rené pre neho i pre potreby blížnych. Starostlivý otec sirôt, chráň naše rodiny, deti a mládež pred útokmi zlého ducha a pred nástra­hami tohto sveta. Láskavý pastier svojho ľudu, z nebeských výšin vyprosuj požehnanie pre našu cirkev, aby bola pevná vo viere a šťastne došla do prístavu blaženého pokoja a spoločenstva s dobro­tivým
a v Trojici oslavovaným Bohom Otcom i Synom i Svätým Duchom, kde ťa bude oslavovať po všetky veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho svätého otca povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metro­politu povie meno i za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za slúžiacich a poslu­hu­júcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Presvätý Kráľu, ty si z nesmiernej lásky pre našu spásu vylial svoju krv, zmiluj sa nad nami a udeľ pokoj svojej svätej Cirkvi, zachovaj ju pevnú na skale pravej viery a chráň ju pred smrteľnými útokmi a nešťastím. Na príhovor blaženého biskupa a mučeníka Pavla prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kres­ťanov.

Kňaz: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

 

prepustenie

Ľud sa postaví.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, svätých slávnych a všechválnych apoštolov, blaženého mučeníka Pavla, prešov­ského biskupa, našich prepodobných a bohonos­ných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

 

Moleben k blaženému Metodovi Dominikovi Trčkovi

Ľud sa postaví.

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen
Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – ktorý si všade a všetko naplňuješ, – poklad dobra a darca života, – príď a prebývaj v nás, – očisť nás od každej poškvrny – a spas, Dobrotivý, naše duše.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

Tropár, 4. hlas: Pane, tvoj mučeník Metod, – za svoje utrpenie prijal nevädnúci veniec slávy. — Od teba, nášho Boha, – lebo s tvojou pomocou zvíťazil nad mučiteľmi – a zničil zlobu diablovu. — Na jeho príhovor spas naše duše.

Kondák, 4. hlas: Kristov kňaz a mučeník Metod, – zamiloval si si božské Dieťa Ježiša, – ktorého lásku si ohlasoval aj v žalári, – kde si bol za vernosť Cirkvi – a zaplatil si za to cenu života. – Svojou apoštolskou horlivosťou – mnohých si priviedol ku Kristovi, – preto ťa oslavujeme a voláme: – „Pros za nás, blažený Metod, – aby sme ťa nasledovali vo vernosti Kristovi.“

 

Velebenie: Velebíme ťa, – Kristov kňaz a mučeník Metod, – a uctievame si tvoje sväté utrpenie, – ktoré si vytrpel za Krista (opakuje sa po každom verši).

Verše:

 1. Boh je naše útočište a sila – aj najistejšia po­moc v súžení.
 2. Prešli sme cez oheň a cez vodu, – ale napokon si nám dal pookriať.
 3. Spravodliví majú utrpení veľa, – ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.
 4. Svätým a slávnym mužom v krajine – patrí moja plná priazeň.
 5. Spravodlivý sťa palma zakvitne – a vyrastie sťa céder z Libanonu.
 6. Spravodlivý sa teší v Pánovi a spolieha sa na neho – a jasajú všetci, čo majú srdce úprimné.
 7. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

 

Ľud sa postaví.

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

Prokimen, 7. hlas: Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho.

Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.

Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebý­vaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš: Chváľte Pána v jeho svätyni

Verš: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša (alebo Mt 16, 24-28 alebo Mk 13, 9-13 alebo Lk 12, 2-9 alebo Jn 15, 17-16, 2).

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Kňaz: Vnímajme!

Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Ľud si sadne.

 

Kňaz: Blažený Metod, ozdoba rehoľného života, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Ľud opakuje po každom verši:

Blažený otec a mučeník Metod, pros Boha za nás.

 

Blažený Metod, ty si pre Božie kráľovstvo opustil všetko, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Blažený Metod, horlivý misionár a ohlasovateľ evanjelia, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvele­bujúcich.

Blažený Metod, veľký milovník chudoby, čistoty a poslušnosti, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvele­bujúcich.

 

Blažený Metod, vzor trpezlivosti v utrpeniach a krížoch života, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Blažený Metod, veľký vo viere i v láske a neoch­vejný v nádeji, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Blažený Metod, ochotný odpúšťať a na nikoho sa nehnevať, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvele­bujúcich.

Blažený Metod, spevom vianočnej koledy vo väzení si ohlasoval vtelenie a narodenie Božieho Syna, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

 

Blažený Metod, vzor a príklad odovzdanosti do Božej vôle, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvele­bujúcich.

Blažený Metod, vo svojej opustenosti a samote si prijal účasť na Kristovej opustenosti, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Blažený Metod, prijal si svoju smrť a spojil si ju s Kristovou víťaznou smrťou na Kríži, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Blažený Metod, s Kristom si trpel, s Kristom si zomieral a s Kristom si oslávený, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

 

Stichiry, 2. hlas: Chváliť nám treba slávnych mužov, – tak hovorí večná Múdrosť. – Aj my ťa chválime, blažený Metod, – lebo stal si sa vodcom ľudu vo svojom čase – a s hojnou múdrosťou si predkladal ľudu posvätnú náuku. – Ctiteľ a šíriteľ úcty k Matke Ustavičnej Pomoci, – pros Krista, večné Slovo, – aby nás naplnil svojou múdrosťou.

Verš: Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde.

Kristus: Cesta, Pravda a Život, – povolal si ťa, blažený Metod, – aby si hlásal evanjelium chudob­ným – a odkrýval im hĺbku Božieho bohatstva múdrosti a vedomosti. – Pros za nás Krista Boha, – aby sme ho verne nasledovali a dosiahli spásu.

Verš: Bože, pyšní povstali proti mne a tlupa násilníkov mi čiahala na život.

Kristus, Kráľ mučeníkov, – predpovedal svojim učeníkom: – „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás, – ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše.“ – Tieto slová Učiteľa a Pána – splnili sa aj na tebe, blažený Metod: – zajali ťa, väznili a umučili, – a ty si im odpustil. – Pros za nás Krista Boha, – aby sme aj my prijali prenasledovanie i utrpenie – a odpustili svojim prenasledovateľom.

Sláva: I teraz: 8. hlas: Raduj sa, blažený Metod, – verný syn Kongregácie najsvätejšieho Vyku­piteľa, – nazvali ťa: Pilier nášho biskupstva. – Raduj sa, lebo v Ježišovi Kristovi si ohlasoval hojné vykúpenie. – Raduj sa, lebo si znášal bremeno a horúčosť dňa až do konca. – Raduj sa, lebo si uveril týmto Pánovým slovám: – Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. – Raduj sa, lebo už požívaš večnú radosť, ktorú ti nik nevezme. – Raduj sa, s Kráľovnou neba a zeme prosiaci o pokoj a jednotu. – Raduj sa, s nebeskými mocnosťami oslavujúci Boha.

 

Ľud si kľakne.

Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz sa modlí jednu z nasledujúcich modlitieb:

Blažený Metod Dominik, ktorý si zasvätil Kristovi Vykupiteľovi celý svoj život, teraz si v nebi a máš účasť na sláve nášho Pána. Zľutuj sa nad nami, biednymi pútnikmi, ktorí v bázni očakávajú na tejto zemi to, čo sa nás dotkne vo večnosti. Prihováraj sa za nás u Pána, pre ktorého si podstú­pil toľké utrpenia, o dar milovať ho nadovšetko. Nech nám dá silu trpieť s nádejou vo všetkých protivenstvách nášho života: aby sme premohli pokušenia a tak vytrvali až do konca. Prihováraj sa za nás, aby sme sa raz mohli stať tvojimi spoločníkmi a chváliť a milovať to nekonečné Dobro, ktorému ty už teraz hľadíš tvárou v tvár.

 

Bože, sila slabých a opora trpiacich, na príhovor blaženého kňaza a mučeníka Metoda Dominika Trčku, ktorého si obdaroval pevnou vierou vo vysiľujúcich skúškach a strašných utrpeniach, prosíme ťa, daj aj nám odvahu viery, urob nás hodnými hájiť pravdu Evanjelia a dosiahnuť radosť a spievať ti po celú večnosť, milovaný Otče. Lebo ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu s tvojím jednorodeným Synom i s tvojím presvätým Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho svätého otca povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metro­politu povie meno i za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Prosíme ťa, Pane, Bože náš, zhliadni na všet­kých, čo uverili v Ježiša Krista a daruj im vytrva­losť vo viere, aby tak dosiahli cieľ svojej viery – spásu duší. Vypočuj nás a zmiluj sa.

Prosíme ťa za Kongregáciu najsvätejšieho Vy­ku­piteľa, aby jej členovia, na príhovor blaže­ného Metoda, neustále rástli počtom a napre­dovali vo všetkých čnostiach. Vypočuj nás a zmiluj sa.

Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kres­ťanov.

Knaz: Vypočuj nás, Bože, náš Spasiteľ, nádej všetkých končín zeme i tých, čo sú ďaleko na mori; milosrdný Vládca, odpusť nám milostivo naše hriechy a zmiluj sa nad nami, lebo si milosrdný a láskavý Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky
i na veky vekov.

Ľud: Amen.

 

prepustenie

Ľud sa postaví.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, blaže­ného kňaza a mučeníka Metoda, našich prepo­dob­ných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

 

Veľkopôstny moleben

Ľud sa postaví.

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen
Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – ktorý si všade a všetko naplňuješ, – poklad dobra a darca života, – príď a prebývaj v nás, – očisť nás od každej poškvrny – a spas, Dobrotivý, naše duše.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

 

Tropár, 4. hlas: Čestnou svojou krvou si nás vykúpil – spod kliatby zákona, – dal si sa pribiť na Kríži – a kopijou prebodnúť. – Ľuďom si získal nesmrteľnosť. – Spasiteľ náš, sláva tebe.

Kondák, 8. hlas: Príďte všetci a ospevujme – za nás Ukrižovaného, – lebo, keď ho videla Mária na Kríži, – žalostne zvolala: – „Hoci si aj na dreve pribitý, – Ty si Syn môj a Boh môj!“

 

Ľud sa postaví.

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť vnímajme!

Prokimen, 4. hlas: Rozdelili si moje rúcho – a o môj odev losovali.

Verš: Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné?

Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebý­vaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš: Chváľte Pána v jeho svätyni

Verš: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka (Mk 15, 16-41).

Ľud: Sláva tvojim strastiam, Pane!

Kňaz: Vnímajme!

V tom čase vojaci odviedli Ježiša dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy a zvolali celú kohortu. Odeli ho do purpu-rového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju. A začali ho pozdravovať: „Raduj sa, židovský kráľ!“ Bili ho trstinou po hlave, pľuli naňho, kľakali pred ním a klaňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol Kríž.

Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebka. Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal. Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty – hodili o ne žreb, kto si má čo vziať. Keď ho ukrižovali bolo deväť hodín. Jeho vinu označili nápisom: „Židovský kráľ.“ Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného napravo od neho, druhého naľavo. A splnilo sa Písmo, ktoré hovorí: „Započítali ho medzi zločincov.“ A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu; potriasali hlavami a vraveli: „Aha, ten, čo zborí chrám a za tri dni ho postaví. Zachráň sám seba, zostúp z Kríža!“ Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: „Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z Kríža, aby sme videli a uverili.“ Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní.

Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: „Heloi, heloi, lema sabachthani?“, čo v preklade znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Keď to počuli niektorí z okolostojacich, vraveli: „Pozrite, volá Eliáša.“ Ktosi odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril: „Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať.“ Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku. Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal: „Tento človek bol naozaj Boží Syn.“ Zobďaleč sa pozerali aj ženy. Medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Mladšieho a Jozesa, i Salome, ktoré ho sprevádzali a posluhovali mu, keď bol v Galilei. Aj mnohé iné, čo s ním prišli do Jeruzalema.

Ľud: Sláva tvojim strastiam, Pane!

Ľud si sadne.

 

Kňaz: Ježišu, Synu Boží, ktorý nás oživuješ svojimi milosťami, zmiluj sa nad nami.

Ľud opakuje po každom verši:

Pane, zmiluj sa nad nami.

 

Ježišu, Synu Boží, ktorý si sa pre naše hriechy krvou potil, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, za nás za tridsať strieborných predaný, zmiluj sa nad nami.

 

Ježišu, Synu Boží, za nás Judášovým bozkom zradený, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, za nás od učeníkov opustený, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, vytúžená láska všetkých nás, Petrom zapretý, zmiluj sa nad nami.

 

Ježišu, Synu Boží, dokonalý Boh a človek od nepriateľov hanobený, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, za nás neľútostne bičovaný, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, za nás tŕňovým vencom korunovaný, zmiluj sa nad nami.

 

Ježišu, Synu Boží, za nás do šarlátového plášťa oblečený, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, za nás po najsvätejšej tvári bitý a opľúvaný, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, Pilátom opovrhnutý a nespra-vodlivo na smrť odsúdený, zmiluj sa nad nami.

 

Ježišu, Synu Boží, ktorý si za nás pod Krížom padol, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, za nás na Kríž pribitý, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, ktorý si na Kríži rozopäl ruky, aby si nás vyobjímal, zmiluj sa nad nami.

 

Ježišu, Synu Boží, ktorý si z Kríža svojim nepriateľom odpustil, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, ktorý si nám pod Krížom svoju Matku daroval, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, ktorý si za nás svojho ducha do rúk Otcových odovzdal, zmiluj sa nad nami.

 

Stichiry, 1. hlas: Všetko tvorstvo sa zdesilo hrôzou, Kriste, – keď ťa videlo visieť na Kríži. – Slnko sa zatmelo a chveli sa základy zemské, – všetko spolu s Tvorcom trpelo. – Sláva tebe, Kriste Bože, – ktorý si pre nás dobrovoľne trpel.

Verš: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev lo­sovali.

 1. hlas: Prečo tak hanebne konajú – zločinní a nespravodliví ľudia? – Prečo na smrť odsúdili Darcu všetkého života? – Aký to veľký div. – Stvoriteľ sveta sa vydáva do rúk nepriateľov – a vystupuje na Kríž, pretože človeka miluje, – aby vyslobodil väzňov z predpeklia, – ktorí k nemu volajú. – Pretrpezlivý Pane, sláva tebe.

Verš: Žlč mi dali za pokrm a octom ma napájali.

Keď ťa dnes uvidela Panna Nepoškvrnená – na Kríži pribitého, ó, Slovo Božie, – jej materinské srdce – nesmiernou bolesťou bolo ranené, – preveľký žiaľ naplnil hlbiny jej duše – a s plačom volala: – „Synu Boží, ty svetlo sveta, – prečo si mojim očiam zapadlo? – Ó, Baránok Boží! – Aj zástupy nebeských vojsk, naplnené strachom volali: – „Nepochopiteľný Pane, sláva tebe.“

Verš: Boh je kráľ náš a pred vekmi učinil spásu na zemi.

Keď ťa na Kríži pribitého – uvidela tvoja nepo­škvr­nená Matka, Kriste, – Boha a Stvoriteľa všet­kého, – žalostne zvolala: – „Syn môj, kam sa pode­la krása tvojho výzoru? – Nevládzem pozerať sa na tvoje nespravodlivé ukrižovanie. – Ponáhľaj sa a povstaň, – aby som aj ja videla – po troch dňoch tvoje vzkriesenie.

Sláva: I teraz: 8. hlas: Pane, keď si vystupoval na Kríž, – strach a hrôza ovládli všetko stvorenie, – zemi si zabránil, aby nepohltila tvojich katov, – ktorí ťa ukrižovali. – Predpekliu si rozkázal prepustiť väzňov. – Ty, Sudca živých a mŕtvych. – Pre obnovu človeka – prišiel si darovať život a nie smrť, – Bože, milujúci nás, sláva tebe.

 

Ľud si kľakne.

Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Spasiteľ sveta, Láska duší, najmilší Pán môj! Ty si svojím utrpením získal moje srdce, lebo si mi dokázal svoju nesmiernu lásku, keď si dokonal dielo môjho vykúpenia. Daj mi milosť, aby som ustavične pamätal na tvoje umučenie. Premôž ma raz svojou nežnou láskou! Rozpomeň sa, môj drahý Spasiteľ, že aj ja som z tých tvojich ovečiek, pre ktorých spásu si prišiel na túto zem, aby si za nás obetoval svoj božský život. Viem, že ani potom, keď si ma vykúpil svojím utrpením, neprestal si ma milovať a že dosiaľ tou istou láskou ma miluješ, ktorú si mal ku mne na dreve Kríža. Nedopusť, aby som ti bol naďalej nevďačný, keď ty si toľko učinil z lásky ku mne.

A ty, Bolestná Matka, ktorá si mala takú veľkú účasť na utrpení svojho Syna, pre zásluhy svojich bolestí vypros mi milosť, aby som aj ja mal voľačo z tej sústrasti, ktorú si ty pociťovala pri smrti svojho milovaného Syna. Vypros mi hoci len iskierku lásky, ktorá bola príčinou utrpenia Božieho Syna a môjho Spasiteľa.

Ľud: Amen.

 

K piatim Kristovým ranám

Stichiry, 8. hlas:

Ježišu môj najsladší, – klaniam sa prečistej, presvätej a oživujúcej tvojej rane, – ktorá je na tvojej pravej ruke, – a prosím ťa svojho Boha, – aby si ma pre ňu učinil raz hodným – stáť po tvojej pravici.

Ježišu môj najsladší, – klaniam sa prečistej, presvätej a oživujúcej tvojej rane, – ktorá je na tvojej ľavej ruke, – a prosím ťa, svojho Boha, – aby si ma pre ňu oslobodil od údelu tých, – ktorí budú raz stáť po tvojej ľavici.

Ježišu môj najsladší, – klaniam sa prečistej, presvätej a oživujúcej tvojej rane, – ktorá je na tvojej pravej nohe, – a prosím ťa, svojho Boha, – aby si ma pre ňu priviedol – na kajúcu cestu tvojich prikázaní.

Ježišu môj najsladší, – klaniam sa prečistej, presvätej a oživujúcej tvojej rane, – ktorá je na tvojej ľavej nohe, – a prosím ťa svojho Boha, – aby si ma pre ňu chránil – od cesty hriechu a neprá­vosti.

Ježišu môj najsladší, – klaniam sa prečistej, presvätej a oživujúcej tvojej rane, – ktorá je v tvojom prečistom boku, – v prebitom tvojom srdci. – Prosím ťa svojho Boha, – aby si pre ňu obmäkčil moje tvrdé srdce – a prebodol ho svojou svätou bázňou, – zraň ho svojou láskou, – aby som ťa svojho Boha, miloval celým svojím srdcom, – celou dušou, silou a z celej svojej mysle. – Udeľ mi milosť, aby som do konca svojho života – vždy pamätal na tvoje spasiteľné rany – a klaňal sa im.

Ľud si sadne.

 

Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metro­politu povie meno, i za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Kňaz: Neopusť, Pane, svoje stádo, neopusť ho! Zošli nám z nebeských výšin svoju pomoc. Chráň svojich verných, hoci nedôstojných služobníkov. Udeľ dokonalý pokoj. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Kňaz: Zhrešili sme, Pane, a neprávosti sme pá­chali, preto nás postihol spravodlivý hnev. Teraz hľadáme útočište u teba, milosrdný Bože, a po­korne ťa prosíme, nedaj nám zahynúť. Vypočuj naše prosby a zmiluj sa nad nami.

Kňaz: Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.

Kňaz: Milosťou, štedrosťou a láskou tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

 

prepustenie

Ľud sa postaví.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu vytrpel strašné muky, životo­darný Kríž, dobrovoľnú smrť a pochovanie, na prosby svojej presvätej Matky, našich prepodob­ných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dob­rý a miluje nás.

Ľud: Amen.


Ježišova modlitba

Ľudia, ktorí sa nemôžu z vážneho dôvodu zúčastniť spoločného slávenia večierne a iných bohoslužieb časoslova, ani ich konať súkromne, no majú túžbu páčiť sa Bohu a očisťovať myseľ svojho srdca modlitbou a pôstom, môžu sa modliť Ježišovu modlitbu.

Ježisova modlitba v slovenčine

Na začiatku majú robiť poklony a hovoriť:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu (alebo hrieš­nej).

Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou.

Mnoho raz som zhrešil, Pane, odpusť mi.

Pane, môj Stvoriteľ, zmiluj sa nado mnou.

Bohorodička, Vládkyňa, Panna, zachráň ma.

Svätý môj anjel strážca, ochráň ma pred každým zlom.

Svätý apoštol povie meno (alebo mučeník povie meno alebo otec Bazil, alebo prepodobný otec povie meno), prihováraj sa u Boha za mňa.

Potom majú sústredene opakovať Ježišovu modlitbu:

Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

 

Namiesto večierne 100 raz a robiť 25 poklôn,

namiesto povečeria 50 raz a robiť 12 poklôn,

namiesto Akatistu k Bohorodičke 200 raz a robiť 29 poklôn,

namiesto Paraklisu k Bohorodičke 70 raz a robiť 12 poklôn,

namiesto kánona k anjelovi strážcovi 50 raz a robiť 7 poklôn,

namiesto kánona dňa v týždni 30 raz a robiť 5 poklôn,

namiesto polnočnice 100 raz a robiť 25 poklôn,

namiesto utierne 300 raz a robiť 50 poklôn,

namiesto každej spomedzi štyroch hodiniek 50 raz a robiť 7 poklôn,

namiesto predobrazujúcich žalmov (obednice) 100 raz a robiť 10 poklôn.

 

Ježišovu modlitbu môžeme prerušiť ľubovoľnou krátkou modlitbou po každom jej desiatom alebo dvadsiatom piatom alebo tridsiatom treťom zopakovaní, napríklad „Presvätá Bohorodička, zachráň nás“ alebo „Sláva: I teraz:“

Na sledovanie počtu uskutočnených zopakovaní tejto modlitby sa používa pomôcka nazývaná po cirkevnoslovansky čotky alebo vervica, po grécky komboskíny. Dobre sa však dá využiť aj ruženec.

Okrem toho je vhodné, hoci nie nevyhnutné, zladiť jej vyslovovanie s rytmom dýchania, pretože potom sa stáva modlitbou celého človeka, nielen jeho duše. Ak sa ju modlíme iba mysľou, hovoríme jej prvú časť (Pane Ježišu Kriste, Synu Boží) pri nádychu a jej druhú časť (zmiluj sa nado mnou hriešnym) pri výdychu. Ak sa ju modlíme aj perami, hovoríme ju celú na jeden výdych. Zladenie tejto modlitby s dýchaním je spočiatku dosť náročné, no prináša vnútorné upokojenie.

Treba dodať, že praktizovanie Ježišovej modlitby nemusí byť náhradou za modlitbu časoslova. Je obľúbenou modlitbou kresťanov byzantského obradu v ktoromkoľvek čase a situácii.


Ružencová pobožnosť

Svätý ruženec je naozaj silná modlitba, ktorá pomáha aj pri rôznych duchovných problémoch. Pomôže nám sústrediť sa a pozdvihne ducha. Máriu si vyvolil Boh, aby prostredníctvom nej prišiel na tento svet Boží syn. Teda, keď bola Mária dobrá Bohu, tak si ju môžmme pokojne aj my zvoliť za svoju prostredníčku a orodovníčku.

Poriadok ruženca

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen
Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – ktorý si všade a všetko naplňuješ, – poklad dobra a darca života, – príď a prebývaj v nás, – očisť nás od každej poškvrny – a spas, Dobrotivý, naše duše.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Verím v jedného Boha: s. 6, Otče náš: Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril. I teraz: Raduj sa: Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil. I teraz: Raduj sa: Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posväcuje.
I teraz
: Raduj sa: Sláva: I te­raz: Otče náš:

 

Radostný ruženec

Svätý Duch z neba – zatieni teba. – Si plná milosti, – skveješ sa v skromnosti, – prečistá Panna.

Prečistá Panna Mária, ktorá si počala zo Svätého Ducha, daj aby sme boli pokorní.

Bohom vedená, – láskou nadšená, – odchádza ku tete – poslúžiť Alžbete – prečistá Panna.

Prečistá Panna Mária, ktorá si s Ježišom pod srdcom navštívila sv. Alžbetu, vypros nám pravú lásku k blížnemu.

Nám porodila, – v jasliach zložila – sveta Stvoriteľa, – nášho Spasiteľa, – prečistá Panna.

Prečistá Panna Mária, ktorá si nám v Betleheme Ježiša porodila, daj, aby sme k nemu s dôverou pristupovali.

Nepoškvrnená – prináša Syna. – Do chrámu vstupuje, – Bohu ho žertvuje – prečistá Panna.

Prečistá Panna Mária, ktorá si Ježiša v chráme obetovala, daj, aby sme sa starali o čistotu svojho srdca.

Za tri dni stráda, – s Jozefom hľadá. – Do chrámu prichá-dza, – Ježiška nachádza – prečistá Panna.

Prečistá Panna Mária, ktorá si našla v chráme svojho Syna, vypros nám milosť, aby sme sa vždy podriadili Božej vôli.

 

Po každom tajomstve 10 raz Raduj sa: Sláva: I teraz:
Ó, Spasiteľu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa. Priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Otče náš…

 

Bolestný ruženec

Krvou sa potil, – úzkosťou sa chvel – za naše hriechy – Kristus Spasiteľ.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si sa pre nás krvou potil, daj nám opravdivú ľútosť

nad hriechmi.

Pokánie činil – za hriech ľudských tiel, – bičovať sa dal – Kristus Spasiteľ.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pre nás kruto zbičovaný, chráň nás od nezriadených telesných žiadostí.

Za našu pýchu – pokutovať chcel – tŕním venčený – Kristus Spasiteľ.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pre nás tŕním korunovaný, chráň nás od hriešnych myšlienok.

Ťažké bolesti – za nás vytrpel – cestou krížovou – Kristus Spasiteľ.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si pre nás niesol ťažký Kríž, pomôž nám trpezlivo niesť naše kríže.

Za tri hodiny – na Golgote pnel. – Za nás umieral – Kristus Spasiteľ.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pre nás ukrižovaný, daj nám žiť v kajúcnosti.

 

Slávnostný ruženec

Povstal už Víťaz nad smrťou, – zem zneje piesňou radostnou. – S ním z hrobu bolesti, – vstaneme k radosti.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si slávne zmŕtvych vstal, nedaj, aby sme upadli do priepasti hriechu.

Náš Kráľ sa vznáša do neba, – nech srdce naše zaplesá. – Tam zmení žalosti – na večné radosti.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si slávne vstúpil na nebesia, nauč nás hľadať nebeské radosti.

Boží Duch z neba zostúpil – a Cirkvi milosť udelil. – On vedie k svätosti – a k večnej radosti.

Svätý Duchu, pravý Bože náš, posilni nás vo svätej viere a vo vernosti Kristovej Cirkvi.

Už Máriu v raj nadzemský – si privádza zbor anjelský – za kríže, za strasti – do večnej radosti.

Prečistá Panna Mária, ktorú Ježiš do neba vzal, vypros nám šťastnú hodinu smrti.

Kto sa ti slávou vyrovná, – ó, mocná nebies Kráľovná. – I nás veď z časnosti – do večnej radosti.

Prečistá Panna Mária, ktorú Boh v nebi koruno­val, vypros aj nám večnú slávu v nebi.

 

Ruženec svetla

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pokrste-ný v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie, daj nám odvahu byť pravými Božími deťmi.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru, nauč nás prehlbovať život z viery.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie, vlož do nášho srdca ducha pokánia a trvalého obrátenia.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia, naplň nás schopnosťou vidieť ťa a slúžiť ti v bratoch a sestrách.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si nám dal seba za pokrm a nápoj v najsvätejšej Eucharistii, daj nám silu prijímať Božiu vôľu.

 

K Matke ustavičnej pomoci

Tropár, 7. hlas: Božia Matka a Panna, – tvoju vznešenosť oslavujeme, – tvojej pomoci sa do­pro­su­jeme, – tvoj milostivý obraz uctievame. – Ty si Matka milostí, – ty si Nádej sveta. – Neodvra­caj sa od našich prosieb, – keď nás vidíš v núdzi, – ale zbav nás všetkých našich nedostatkov.

Kondák, 6. hlas: Matka naša, – v námahách nám pomáhaj. – V bolestiach nám úľavy dopraj, – v súženiach nás potešuj, – v zápase nás posilňuj. – Vypros kresťanom zjednotenie, – duchovným svätú horlivosť, – hriešnikom odpustenie, – nábož­ným v dobrom zotrvanie, – zomierajúcim spase­nie, – dušiam, ktoré sú v očistci, vypros večnú slávu.


Krížová cesta

Stalo sa to pred 2000 rokmi. Bol Veľký piatok, Bolo práve dopoludnia a v Jeruzaleme bol horúci deň. Prečo však na túto udalosť po toľkých rokoch stále ešte spomínáme? Ten deň sa totiž rozhodovalo i o našom večnom živote. Ježiš Kristus poznal každého z nás osobne a vedel, že po dvoch tisíc rokoch budeme tu.

Krížová cesta z knihy Pane zmiluj sa

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen
Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – ktorý si všade a všetko naplňuješ, – poklad dobra a darca života, – príď a prebývaj v nás, – očisť nás od každej poškvrny – a spas, Dobrotivý, naše duše.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Ľud: tropár, 1. hlas: Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.

Kňaz: Ó, môj milý Vykupiteľu, Ježišu Kriste, v najhlbšej poníženosti sa ti klaniam ako svojmu Bohu a najvyššiemu Pánovi. V teba verím, v teba dúfam, teba nadovšetko milujem. Z hĺbky srdca ľutujem hriechy celého svojho života, lebo som nimi teba, najväčšiu a najväčšej lásky hodnú dobrotu urazil. Ponížene ťa prosím o odpustenie. S pomocou tvojej milosti nechcem viac hrešiť. Na tvoju česť a zadosťučinenie za svoje hriechy chcem vykonať túto krížovú pobožnosť. Chcem obsiahnuť tak pre seba ako i pre úbohé duše v očist­ci, najmä pre tie, pre ktoré sa tebe páči, aj všetky k tejto pobožnosti pripojené odpustky. Ó, Ježišu, Pane a Bože môj, nech ti je milé toto moje predsavzatie a pomôž mi ho so svojou milosťou dobre vykonať, veď ty si požehnaný na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud: tropár, 4. hlas: Čestnou svojou krvou si nás vykúpil – spod kliatby zákona, – dal si sa pribiť na Kríži – a kopijou prebodnúť. – Ľuďom si získal nesmrteľnosť. – Spasiteľ náš, sláva tebe.

Kňaz: Sláva: I teraz: kondák, 6. hlas: Kto mi dá vlahu a prúdy sĺz, – vzlykala Božia ne­ves­ta Panna, – aby som oplakala môjho drahého Ježiša.

 

prvé zastavenie

Ježiš je odsúdený na smrť

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Na súkromnej pobožnosti ho robí sám účastník, na spoločnej kňaz alebo ten, kto vedie pobožnosť. Osobné rozjímanie sa ukončí modlitbou: Sláva: I teraz:

Ľud: stichira, 1. hlas: Poďte, všetci veriaci, – oslavuj­me najsladšieho Ježiša, – ktorého zločinní ľu­dia nevinne na smrť odsúdili – a vrúcne ho prosme. – Vládca, Sudca živých i mŕtvych, – daj, aby sme všetci u teba – našli odpustenie a milosr­denstvo.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

druhé zastavenie

Ježiš berie na seba Kríž

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud: stichira, 8. hlas: Kto by nezaplakal vrelo, – vidiac Baránka Božieho – pod ťarchou dreva Kríža, – na ktorom spočíva kliatba hriechov. – Tvoja veľká láska k ľuďom, Pane, – nech i nám dá, aby sme i my svoje kríže trpezlivo niesli, – a tak boli hodní milosti tvojho Kríža.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

tretie zastavenie

Ježiš prvý raz padá pod Krížom

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud: kondák, 3. hlas: Svojím Krížom, Kriste Spa­siteľu náš, – zdvihni nás padlých do hriechu, – upriam nás ku svojej pravde – a zbav nás nástrah nepriateľov, – osvieť, posväť a spas nás.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

štvrté zastavenie

Ježiš sa stretáva so svojou Matkou

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud: Panenská Bohorodička, – nádej kresťa­nov, – ujmi sa, chráň a zachovaj v teba dúfajú­cich. – Kriste Kráľu všetkých, – daj mi vrúcne slzy, – nech plačem nad svojou dušou, ktorej som ťažko uškodil.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

Piate zastavenie

Šimon z Cyrény pomáha Ježišovi niesť Kríž

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud: stichira, 1. hlas (Nebeských činov): Viac než Magdaléna zhrešil som, Dobrotivý, – slzy pokánia som ti však žiadne nepriniesol, – teraz mlčky ťa prosiac padám pred tebou – s láskou bozkávajúc tvoje prečisté nohy, – aby si, Vládca, odpustil mi viny, volám: – Spasiteľu, zbav ma poškvrňujúcich činov!

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

šieste zastavenie

Veronika utiera Ježišovi tvár

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud: tropár, 2. hlas: Klaniame sa tvojmu prečistému obrazu, Dobrotivý, – prosiac odpustenie našich prehrešení, Kriste Bože. – Veď ty si dobrovoľne dovolil pribiť svoje telo na Kríž, – aby si vyslobodil svoje stvorenie z otroctva nepriateľa. – Preto ti vďačne spievame: – Spasiteľ náš, všetko si naplnil radosťou, keď si prišiel spasiť svet.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

siedme zastavenie

Ježiš druhý raz padá pod Krížom

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud: kondák, 6. hlas: Duša moja, duša úbohá, – prečo spíš vo svojich hriechoch? – Veď hľa, Spasi­teľ tvoj prichádza – a hľadá ťa s Krížom na rame­nách, ktorý si ty urobila. – Vstaň teda a čiň pokánie, – aby si neumrela vo svojich hriechoch.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

ôsme zastavenie

Ježiš napomína plačúce ženy

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud: stichira, 3. hlas: Panna nepoškvrnená, Matka Krista Boha. – Tvoje presväté srdce prenikol meč, – keď si so ženami videla niesť Kríž svojho Syna a Boha. – Ním požehnaná neprestaň prosiť – za odpustenie našich hriechov.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

deviate zastavenie

Ježiš tretí raz padá pod Krížom

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud: stichira, 6. hlas: Kríž Kristov, nádej kresťanov, – učiteľ zblúdilých, – prístav zmietaných, – víťazstvo bojujúcich, opora všetkého, – lekár chorých, vzkriesenie mŕtvych, – zmiluj sa nad nami.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

desiate zastavenie

Z Ježiša zvliekajú šaty

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud: sedalen, 6. hlas: Myslím na deň posledného súdu – a plačem nad svojimi zlými skutkami. – Ako obstojím a čo poviem nesmrteľnému Krá­ľovi, – alebo ako pohliadnem na Sudcu ja hriešny? – Dobrotivý Otče, jednorodený Synu, – Svätý Duchu, zmiluj sa nad nami.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

jedenáste zastavenie

Ježiša pribíjajú na Kríž

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud. tropár, 5. hlas: Ukrižovaný si bol pre mňa, – aby si mi získal odpustenie, – svoj bok prebodnúť si dal, – aby si mi načerpal život. – Klincami si bol pribitý, – aby som ja hĺbkou tvojho utrpenia utvrdený volal: – Darca života, Spasiteľ, – sláva tvojmu Krížu, sláva tvojmu utrpeniu.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

dvanáste zastavenie

Ježiš umiera na Kríži

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud: Pane, spomeň si na mňa,– keď prídeš do svojho kráľovstva. – Vládca, spomeň si na mňa, – keď prídeš do svojho kráľovstva. – Svätý, spomeň si na mňa, – keď prídeš do svojho kráľovstva.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

trináste zastavenie

Ježiša snímajú z Kríža

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud: stichira, 2. hlas (Jehda od dreva): Akéže ti dnes dôstojné piesne zaspievame, – najsladší náš Ježi­šu, – ktorého mŕtveho z Kríža sňal Jozef z Ari­matey. – Alebo akými slzami umyjeme tvoje Telo, ktoré sa za nás na Kríži umrieť nebálo. – Za to všet-ko – a za tvoju nevýslovnú lásku, – nech ti je večná sláva a vďaka – a daj, nech i my stále, – pamä­tajúc na tvoje utrpenie, – tebe žijeme a v tebe umierame – a v tvojom kráľovstve ťa večne oslavu­jeme.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

Štrnáste zastavenie

Ježiša kladú do hrobu

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud (Stopy moja napravi): Kroky moje uprav podľa tvojho slova – a nech mi nevládne nijaká neprá­vosť. – Tvoja tvár nech zažiari na svojho služob­níka – a zachovám tvoje príkazy. – Tvoje utrpenie nech je mi silou, – ktorá ma posilní, zachová a zachráni. – Krv tvoja nech mi je na odpustenie hriechov, – smrť tvoja pre život nestar­núci.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

záver

Ľud spieva pieseň.

Modlitba:

Milostivý a milosrdný Ježišu Kriste! Tvojej nekonečnej velebnosti obetujeme túto pobožnosť krížovej cesty. Chceme sa ňou poďakovať za tvoje nevýslovné bolesti a potupnú smrť, chceme si vyprosiť odpustenie hriechov a zaslúžených trestov i pomoc pre duše v očistci.

Ježišu, náš Spasiteľ a Vykupiteľ, nedovoľ, aby tvoja svätá krv bola za nás vyliata zbytočne a aby cena tvojej smrti bola pre nás stratená. Ty nás spravuj na zemi, silou svojho umučenia vzkries nás k novému životu a voveď do večného života, kde ťa chceme chváliť a velebiť spolu s tvo­jím Otcom i presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

 

prepustenie

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, ktorý pretrpel opľuvanie, bičovanie, rany, ukrižovanie a dobro­voľ­nú smrť za spásu sveta, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonos­ných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.


Piesne

„Hudobná tradícia všeobecnej Cirkvi je poklad neoceniteľnej hodnoty. Vyniká nad ostatné umelecké prejavy najmä preto, že ako posvätný spev spojený so slovami je potrebnou alebo integrálnou súčasťou slávnostnej liturgie.“ Skladanie a spev inšpirovaných žalmov, často za sprievodu hudobných nástrojov, boli tesne spojené už s liturgickými sláveniami starej zmluvy. Cirkev pokračuje v tejto tradícii a rozvíja ju: „Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho“ (Ef 5, 19). „Kto spieva, dvakrát sa modlí.“

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny (pieseň 1.)
 1. Prarodičovský hriech rozvial – tichý raj jak vietor dym, – rajské dvere zapečatil – anjel Boží cherubín. 2.Pominula radosť raja, – rozmo­hol sa hriechu zvod, – kliatba pýchy ako kameň – zadlávila ľudský rod. 3.A tak smutno, veľmi ťažko, – bolo v svete mnoho liet, – hľa, až raz z koreňa Jesse – vypučal voňavý kvet. 4. Radoval sa zbor prorokov, – s nimi Anna, Joachim, – keď Mária kliatbu sňala – svojím zrodením svätým. 5. Radoval sa aj žalmista, – plesal Lévi i Jesse, – Mária raj priblížila –ľuďom na celom svete. 6. Jasali zemské končiny, – s nimi tešme sa aj my, – spievajme Nepoškvrnenej – zvelebujúce žalmy.

 

K úcte presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny (pieseň 2. až 24.)
 1. Ó, Mária, Matka Božia prečistá, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. –R: Jasná Zornica, naša Orodovnica, – svätá prečistá Panna Mária. 2. Ó, Mária, tys’ kresťanov útecha, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. – R:
  3.
   Ó, Mária, Orodovnica naša, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. – R: 4. Ó, Mária, všet­kým vdovám potecha, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. – R: 5. Ó, Mária, apoštolov pochva­la, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. – R: 6. Ó, Mária, nad anjelov slávnejšia, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. – R: 7. Ó, Mária, všetkých sirôt potecha, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. – R: 8. Ó, Mária, pomocnica kresťanov, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. – R:

 

 1. Potešenie zarmútených, – k tebe, Matka, ideme, – útočište opustených, – k tebe sa my vinieme. – Ó, prečisté srdce Matky, – plné lásky, dobroty, – aj hriešnikov k sebe vinie – srdce plné ochoty. 2.Srdce Panny, srdce čisté, – plné Božích milostí, – útočište naše isté, – nauč nás žiť v ti­chosti. – Ó, prečisté srdce Matky, – pros ty za nás u Syna, – uzmier, Matka, srdce Krista, – on je spása jediná. 3. Z tvojho srdca čerpať chceme – čistú lásku plamennú, – potechu v ňom vždy nájde­me, – liek pre dušu zranenú. – Ó, prečisté srdce Matky, – plné Božích milostí, – ty si slasťou všetkým svätým, – tam v nebeskej radosti.

 

 1. Keď unavený búrkou života – začínam klesať jak loďka vratká. – |: Posilňuj, zachráň, zahynúť nedaj, – ó, Božia Matka. 😐 2.Keď ma hriech vábi, svedomie ťaží, – cesta široká je krivá, vratká. – |: Vlej duši vieru, nádej a silu, – ó, Božia Matka. 😐 3. Keď utrpenie v ťažkej hodine – chce v skazu strhnúť, bôľ, chvíľa krátka. – |: Spomínam na Kríž, Kristove muky, – ó, Božia Matka. 😐 4. V nešťastí, šťastí, v radosti, žiali, – podaj mi ruku, čo dvíha, hladká. – |: Dôveru chcem mať a teba vzývať, – ó, Božia Matka. 😐

 

 1. Ó, najsvätejšia, ó, najčistejšia,– požeh­naná Mária. – |: Duchom vedená, nepoškvr­nená, – oroduj, oroduj za nás. 😐 2. Úte­cha čistá, ochrana istá, – požehnaná Má­ria. – |: V teba dúfame, k tebe voláme, – oroduj, oroduj za nás. 😐 3. V poslednej chvíli dodaj nám sily, – požehnaná Mária. – |: So Synom nás zmier, duši udeľ mier, – oroduj, oroduj za nás. 😐

 

 1. Matka Božia, Panna čistá, – Pani sveta celého, – materinskou túžbou tvojou – je spasenie každého. – K dušiam, ktoré veria v Boha, – plnia Božie príkazy, – Mária, si milostivá – a chrániš ich od skazy. 2.Ty si Pani, čo víťazí – nad silami temnosti, – zahas každý plameň pekla, – priveď ľudí ku cnosti. – Daj nám pevnú nádej, lásku – k Bohu, svojmu blížnemu, – zveľaďuj v nás úctu pravú, – pomáhaj nám, každému. 3. V dobrom by sme vytrvali, – zachovali viery lesk, – Boha by sme milovali, – vzdávali mu slávu, česť. – Ty si Matka dobrej rady, – ustavičnej pomoci, – ukáž Cirkvi cestu pravdy, – buď nám vždy na pomoci. 4. Opanuj svet čarom lásky, – svojou vernou pomocou, – Boh vyslyší prosby Matky, – ochraňuj nás dňom, nocou. – Ochraňuj nás v každom čase, – tebe patrí úcty hold, – prihováraj sa za duše, – modli sa za ľudský rod.

 

 1. Zhliadni, ó, Mária, – na svoj pokorný ľud, – s láskou mu pomáhaj – zbaviť sa hriechu pút. –R: Nedaj nám zahynúť, – vždy vernou Matkou buď – a priviň nás všetkých – na materinskú hruď. 2. S plačom a dôverou – prosíme v pokore, – vy­lieč silnou vierou – nášho srdca bôle. – R: 3. Žiale svoje, Matka, – tebe predkladáme, – že ty nás potešíš, – Mária, dúfame. – R: 4. Keď ty nás opustíš, – kde sa podejeme? – Oroduj vždy za nás, – ináč zahynieme. – R: 5. Srdečne ľúto nám, – že sme tak hrešili, – Boha, Syna tvojho, – ťažko urazili. – R: 6. Preto teraz pevne – tebe prisľú­bime, – že Kristove rany – už neobnovíme. – R: 7. Keby si, Mária, – za nás neprosila, – na zemi by každá – duša zahynula. – R: 8. Dávno by sme boli – všetci zatratení, – ale ty nás chrániš – ako poklad cenný. – R:

 

 1. K nebesám dnes zaleť pieseň, – tam, kde tróni Mária, – vyžaluj jej svoju tieseň, – poteší ťa Spanilá. – A či bolo niekdy počuť, – žeby pomôcť nechcela? – Pros a zľaví tvoje biedy, – poteší ťa Spanilá. –R: Mária, ó, Matička, – Krista Pána Rodička, – ustavičnou pomocou – potešuj nás dňom, nocou. 2. Tvoj Syn, Matka, prv než skonal, – keď ho súžil smrtný znoj, – k tebe, Matka, z Kríža zvolal, – žena pozri, hľa, syn tvoj. – Vyplň prosbu svojmu Synu – s láskou Matky ochotnou – a od zlého chráň nás činu, – obmy srdcia milosťou. – R: 3. Koľko lásky zlobou pekla – hynie v srdciach ochotných, – pre ktoré tak darmo tiekla – drahá krv z rán Kristových. – Povzbuď svojich verných synov, – nenechaj nás zahynúť, – pomôž sa nám zbaviť hriechov, – ráč nás k sebe privinúť. – R: 4. Nedaj, aby zvyku zlého – putám sme sa poddali, – a tak Krista zmučeného – znova na smrť vydali. – Keď nás telo k hriechu vábi, – chráň nás, Matka, žiadame, – bez modlitby sme vždy slabí, – k tebe, Matka, voláme. – R:

 

 1. Ó, Mária, Matka Božia, – nikdy počuť nebolo, – žeby bolo tvoje srdce – kajúcnika zavrhlo. –R: Božiu milosť vyprosuješ, – za nás všetkých oroduješ, – ó, Mária, buď vždy s nami, – so svojimi dietkami. 2. Matka, ty si počula vždy – naše hlasy prosiace, – ty si nádej našej spásy, – poteš tváre slziace. – R: 3. K tebe, Matka, teraz vzdychám, – pokorne sa utiekam, – pros i za mňa, Matka milá, – nech nad hriechmi nariekam. – R: 4. Počuj, Matka, moje prosby, – ktoré ti tu predkladám, – keď ma trápia pekla hrozby, – v tebe, Matka, nádej mám. – R:

 

 1. Ó, pomáhaj nám, Mária Panna, – v hodinách ťažkých nášho žitia, – v hodine smrti, ty nebies brána, – stráž, Matka, osud nášho bytia. –R: Ó, prijmi, milá Matka, – modlitby našej hlas. – My chceme Boha, je Otec náš, – my chceme Boha, je náš Kráľ, – my chceme Boha, je Otec náš, – my chceme Boha, je náš Kráľ. 2. My chceme Boha v rodinách našich – i v srdciach nežných našich detí, – pomáhaj im vždy v hodi­nách ťažkých – a vypros zmysel pre obety. – R: 3. My chceme Boha a jeho vôľu – túžime plniť zo všetkých síl, – ó, požehnaj nám, nech svorne spolu – budeme verní do smrti chvíľ. – R:

 

 1. Presvätá Panna, zornička jasná, – vzývame teba, Kráľovná krásna. –R: My ťa prosíme, ruky vzpíname, – oroduj za nás, keď upadáme, – my ťa prosíme, ruky vzpíname, – oroduj za nás, keď upadáme. 2.Spomeň si, Matka, Mária čistá, – že pre nás tiekla krv tvojho Syna. –R: 3. Mnohokrát sme len o telo dbali, – o svoju dušu sa nestarali. – R: 4. V hriechoch sveta sme záľubu mali, – na Boží súd sme nepamätali. – R: 5. Čože si potom počneme hriešni, – keď pred tým súdom budeme všetci? – R: 6. S milosťou v duši kto na súd pôjde, – k spaseniu v nebi bezpečne dôjde. – R: 7. Kto nezmyje si smrteľné hriechy, – trápiť sa bude na večné veky. – R: 8. Kto verne slúžil Bohu na zemi, – tomu sa Vládca v nebi odmení. – R: 9. Pred večným peklom nájdeme iste, – Mária, v tebe len útočište. – R: 10. V hodine skonu stoj pri nás, Matka, – buď našim dušiam útecha sladká. – R: 11. Vypros nám všetkým dar kajúcnosti, – v konaní dobra vytrvalosti. – R:

 

 1. Vzývame ťa, Panna, – čuj náš bôľny hlas, – sirotám si Matka, – neopúšťaj nás. –R: Hriech a vina zaliali nám – oči slzami, – ach, zmiluj sa, ó, Mária, – zmiluj sa nad nami. – Matka Božia, hviezda jasná, – Panna presvätá, – preukáž nám, že si mocná, – láskou bohatá, – preukáž nám, že si mocná, – láskou bohatá. 2. Zhliadni na nás s láskou, – okom presvätým, – zosielaj nám pomoc – ľuďom bezmocným. – R: 3. Ó, Mária Panna, – oroduj za nás, – príhovorom stálym – všetkých verných spas. – R: 4. Kráľovná, dnes prijmi – tie naše vzdychy, – nech skrze ne Syn tvoj – odpustí hriechy. – R:

 

 1. Mária Panna blahoslavená, – tebe sa kla­nia nebo, zem celá, – |: raduj sa, stánok milosti, – nádej si v našej žalosti. 😐 2.Nepoškvrnená Kráľovná Matka, – daj svojim dietkam, by vďaka sladká, – |: plnila duše nadšené – za tvoje dary vznešené. 😐 3. Naveky slúžiť tebe budeme, – dušou a srdcom sláviť ťa chceme, – |: raduj sa, stánok milosti, – a veď nás vzorom svätosti. 😐 4. Láskavá Matka, Matka jediná, – vypros nám v nebi u svojho Syna, – |: aby celý svet v radosti – spieval ti pieseň vďačnosti. 😐

 

 1. Matičke Kristovej – pieseň zaspievajme, – s detinskou dôverou – k nej sa utiekajme. –R: Mária, Mária, – Matka dobrotivá, – buď svojim ctiteľom – vždycky milostivá. 2. Kráľovná vzne­šená – zahoj duše rany, – bez hriechu počatá, – zľutuj sa nad nami. – R: 3. Ty si najmocnejšia – v ne­bi prostrednica, – naša ochrankyňa, – verná pomocnica. – R: 4. Daj, by sme sa k tebe – vždycky utiekali, – s tebou sa po smrti – večne radovali. – R:

 

 1. Mária, ó, drahá Matka, – neopúšťaj nás, – ty si nádej naša sladká – vždy i v tento čas. –R: Matka, neopúšťaj nás, – milostivo vyslyš nás, – zastávaj sa nás u Syna, – Matka, v tento čas. 2. Ty si ruža, jej vôňa je – Bohu najmilšia, – ty si Matka, ktorá prosí – u svojho Syna. – R: 3. Spomeň, Matka, na šťastný deň – nanebovzatia, – keď si bola v slávu a moc – v nebi odetá. – R: 4. V nebi stojíš pri Synovi – ako Kráľovná, – počuje on tvoje prosby, – im neodolá. – R: 5. Pros vždy za nás, za hriešnikov, – i keď nehodných, – za náš národ, za pútnikov – tu zhromaždených. – R: 6. Pre krv Syna, tvoje žiale, – vždy nám pomáhaj, – milovať a veriť pevne – bohato nám daj. – R:

 

 1. Ó, Mária, Matka Božia, – zhliadni na nás z neba, – my sa k tebe utiekame, – vrúcne ctíme teba. – |: My sa k tebe utiekame, – prosby predkladáme, – vinou, žiaľom obťažení, – v tebe nádej máme. 😐 2.Oroduj vždy za nás hriešnych – u Božieho Syna, – naše prosby prednášaj mu, – veď nás ťaží vina. – |: Vypros hriechov odpuste­nie, – aby duša čistá – ako ranná rosa bola, – velebila Krista. 😐 3. By sme od vín očistení – cnostne v Bohu žili, – tvojho Syna, nášho Pána, – hriechom nezranili. – |: By sme ako Božie deti – v radosti i strasti, – v láske Božej putovali – do nebeskej vlasti. 😐 4. Naša pamäť nezabúda – žertvu tvojho Syna, – jeho smrť i zmŕtvychvsta­nie – Kríž nám pripomína. – |: Ty sa za nás prihováraj, – ochrankyňa stála, – od nás všetkých bude ti znieť – večná vďaka, chvála. 😐

 

 1. Perla sveta, krása neba, – snehobielo čistá, – |: duša vrúcne chváli teba, – drahá Matka Krista.:| 2. Celá krásna, plná cností, – najvonnejšia ruža, – |: serafíni v pokornosti – v nebi tebe slúžia. 😐 3. U Boha sa prihováraš, – mocná Prostrednica, – |: buď nám v miere najhojnejšej – štedrá pomocnica. 😐 4. Dcéra Otca, Matka Syna, – Duchom zatienená, – |: pros Boha, by naša vina – bola uzmierená. 😐 5. Matka Pána, Matka moja, – Kráľovná milosti, – |: z pozemského nepokoja – veď ma do večnosti. 😐

 

 1. Chválu vzdajme, ó, kresťania, – prečistej Panne, – prichádzajme pred jej obraz – všetci odda­ne. –R: Sláva, buď ti sláva, – Mária presláv­na, – ó, Mária, Matka Božia, – oroduj za nás – a na súde neopusť nás, – až príde ten čas. 2. Preto Syn tvoj všemohúci – vyvolil teba, – aby sme na tvoj príhovor – prišli do neba. – R: 3. Buď nám, Matka, milosrdná – na Božom súde, – keď sám Syn tvoj spravodlivý – súdiť nás bude. – R: 4. Tvoje srdce starostlivé – čaká nás ľudí, – tvoja láska k životu zas – hriešnikov budí. – R: 5. Ty si, Matka, pomáhať nám – vždycky hotová, – teba sláviť neprestane – Cirkev Kristova. – R: 6. Ty si všetkým prostrednica – u svojho Syna, – pros, by bola odpustená – nám naša vina. – R: 7. Panna panien najčistejšia, – svätá Mária, – naše duše z tohto sveta – priveď do raja. – R:

 

 1. Pred tvoj obraz sme dnes prišli – my, nehodní a hriešnici, – |: ó, Mária presvätá, – milosťami bohatá. 😐 2.Chráň nás od vojny a hladu, – zmierni nemoc, zahoj ranu, – |: nedaj nám v nich zahynúť, – ráč nás k sebe privinúť. 😐 3. V teba, Matka, my dúfame, – k tebe sa len utiekame, – |: ty si ako nebies chrám, – spásu duší vypros nám. 😐 4. Lebo my len teba máme, – ktorú si dnes ctíme v chráme, – |: ty si naša ochrana, – nebies, zeme Kráľovná. 😐 5. Pros za nás vždy svojho Syna, – ktorý hriechy sveta sníma, – |: svet sa ti dá v ochranu, – hlad, vojny už prestanú. 😐 6. Takto ľud tvoj podnes volá – z pozemského sĺz údolia, – |: zástankyňa presvätá, – milosťami bohatá. 😐

 

 1. Raduj sa, ty najčistejšia, – nevinnosťou žiariaca, – plná jasu anjelského, – hviezda úsvit hlásiaca. –R: Mária, Mária, ty silná ochrana, – hriešnikov si obrana. 2. Cherubíni, serafíni – na slávu ti volajú, – sám Syn Boží tebe, Matka, – kladie veniec na hlavu. – R: 3. Ctitelia na celom svete, – Panna mocná, slávia ťa, – nesmierna je tvoja láska, – ty bez hriechu počatá. – R: 4. Svätú Cirkev ochraňuj nám – pred útokom diablovým, – odvráť od nás hlad i biedu, – daj nám život v pokoji. – R:

 

 1. Pokojnú noc, Matka, – vypros u Syna, – nech dušu nestieni – žiadna previna. – Nás, Matka, túto noc – pod ochranou maj, – svojím omoforom – všetkých prikrývaj. 2.Ty už neusí­naš, – Matka premilá, – s nesmrteľným telom – v nebi si živá. – Mária prečistá, – za nás oroduj – a spolu so Synom – prosby vypočuj. 3.Krista ako Boha – vrúcne uctievaš, – s láskou materinskou – milosť zosielaš. – Aby nás Boh stále – v svojej láske mal, – aby nám vždy svoje – požehnanie dal.

 

 1. Raduj sa, Mária, Matka cnostná, – Bohu milá Panna a Kráľovná. –R: Mária, ty nás vždy pod ochranou maj, – u Ježiša Krista sa nás zastávaj. – Mária, Mária, oroduj za nás, – u Ježiša Krista vypros viery čas. 2. Oroduj vždy za nás, Ochran­kyňa, – zosielaj milosti, dobrotivá. – R: 3. Ty si Matka Božia milostivá, – k hriešnikom kajúcim ľútostivá. – R: 4. Vyprosuj nám milosť odpustenia – a k Bohu pravého obrátenia. – R: 5. Vypros nám potrebné Božie cnosti, – milovať vždy Boha na výsosti. – R: 6. Nauč nás milovať Tešiteľa, – v presvätej Sviatosti Spasiteľa. – R: 7. Nauč nás modliť sa, dobre robiť – a pre nebo svoje duše zdobiť. – R: 8. Pomáhaj v zápase o spasenie, – premáhať ku hriechu pokušenie. – R: 9. Daj silu vo viere a v nádeji, – žiť s Bohom i s tebou spolu v nebi. – R: 10. Nauč nás žiť v láske a svornosti, – v jednote a pravej nábožnosti. – R: 11. Keď príde hodina rozlúčenia, – buď naším prameňom potešenia. – R:

 

 1. Poďme všetci k najčistejšej Panne, – k Matke Boha Ježiša, – ona v nebi pri Synovom tróne – za nás všetkých modlí sa. – Presvätého ruženca Kráľovná, – ty si naša Ochrankyňa mocná. – Chceme ako Boží služobníci – slúžiť svätej Trojici. 2.Ty si u nej v priazni takej veľkej, – že tvoj hlas vypočuje, – odpúšťa vždy každej duši hriešnej, – keď poklesky ľutuje. – Vezmi aj nás pod svoju ochranu, – nech nám v duši milosti zosta­nú, – aby sme sa s Bohom zjednotili, – s celým nebom spojili. 3. V čistej láske s tebou spriate­lení – Boha chceme uctievať, – hymnus viery, nádeje a lásky, – tebe, Matka, zaspievať. – Sláva a česť nebeskej Kráľovnej, – našej milej Matke ružencovej, – prijmi vďaky, vypros lásku, nádej, – ochraňuj nás naďalej.

 

 1. Ó, Božia Rodička, – k tebe voláme, – aby si prispela – k našej ochrane. –R: Pomôž, pomôž, – pomôž, Mária, – pomôž, pomôž, – pomôž, Mária, 2. A preto my všetci – v svojej úzkosti – voláme vždy k tebe – tu v skrúšenosti. – R: 3. My hriešni voláme – v biede a žiali, – nech tvoja ochrana – zlo od nás vzdiali. – R: 4. Buď nám, ó, Mária, – potechou milou – a buď nám v trápeniach – pomo­cou silnou. – R: 5. Zachovaj národu – obrad i vieru, – vypros nám milosti, – Kráľovná mieru. – R: 6. Uveď nás po smrti – k sebe do neba, – kde večne budeme – velebiť teba. – R:

 

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom (pieseň 25.)
 1. Svätý Kríž, si povýšený – Kristom Pánom naveky, – tak je diabol ponížený, – sňatý je hriech odveký. – Bol si znakom potupenia, – bolesti najhroznejšej, – dnes si znakom vykúpenia, – budúcnosti šťastnejšej. 2.Božej lásky svedectvom si, – ale zloby hriechu tiež, – pre hriešnikov prameňom si, – každú ranu liečiť vieš. – Vylieč aj nám naše rany, – čo po hriechoch ostali, – veď aj nám je prísľub daný, – čo kajúci dostali. 3. Kaza­teľom pravdivým si, – ó, Kríž svätý, velebný, – výčitkou však neverným si, – nekajú­cim na zemi. – Hlásaš: Boh je spravodlivý, – je aj večnosť dvojaká, – k dobrým je Boh milostivý, – nekajú­cich trest čaká. 4. Ten Kríž je aj živý prameň – očistenia, svätosti, – z neho dá Boh dobrotivý – štedro svoje milosti. – Pre Kristove sväté rany, – jeho muky na Kríži, – prístup k Bohu je nám daný, – Boží hnev sa utíši. 5. Sviatosti sú rajské rieky, – z Kríža, Krista prameňa, – poškvr­nené duše všetky – v okamihu premenenia. – Očisť, premeň aj nás, Kriste, – chceme sa už polepšiť, – nech sú naše duše čisté, – daj nám silu nehrešiť. 6. Velebím ťa, umučený – Spasiteľu na Kríži, – na slovo si takmer nemý, – aj môj hriech ti ublížil. – Vpíš mi, Kriste, záveť svoju – v hĺbku srdca bôľne­ho – a raz uveď dušu moju – do života večného. 7. Matka Krista, ty si stála – rozžialená pod Krížom, – daj, by duša stále prahla – za večným Božím Synom. – Ctíme s Matkou tvoj Kríž, Pane, – o milosti prosíme, – odpusť hriechy, tresty za ne, – všetko, čo ti dlžní sme.

 

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa
 1. Chválime ťa, Ochrankyňa – slovenskej zeme, – stáročia ťa v zbožnej úcte – oslavujeme. – |: Otcovia ťa uctievali – a matky ťa milovali, – Matka národa. 😐 2.Vzácne chrámy teba slávia – po našom kraji, – na tvoju česť vrúcne piesne – tu zaznievali. – |: Slovenská zem tebe slúži, – za ochranou tvojou túži, – Matka národa. 😐 3. Daj, aby sme navždy boli – tvojím národom. – A to, čo nás naučili – Cyril s Metodom, – |: zachovaj nám v dobách ďalších, – to dedičstvo otcov našich, – Matka národa. 😐

 

 1. Pod tvoj plášť sa utiekame, – najsvätejšia Panna, – o príhovor ťa žiadame, – mocná nebies brána. –R: Ochraňuj nás, vysloboď nás, – Matka dobrotivá, – nedaj, nedaj zahynúť nám, – Matka milostivá. 2. Chráň si dietky, ó, Matička, – pred tebou plačúce, – bráň ich, ty Božia Rodička, – v teba dúfajúce. – R: 3. Zo všetkých strán obkľučujú – nás veľké úzkosti, – prúdy sĺz nám omývajú – bolesti, žalosti. – R: – Nakloň sa k nám, Matka mocná, – duša pookreje, – buď nám v núdzi nápomocná, – ty hviezda nádeje. – R:

 

 1. Pred tristo rokmi, hľa, Mária plakala, – nad ľudom Zemplína slzy prelievala. –R: Mária, Mária, pros za nás u Syna, – buď nám milostivá, ochrana Zemplína. 2. Prosila úporne, k pokániu volala, – lásku materinskú nám prejavovala. – R: 3. Aj my k nej cítime oddanosť úprimnú, – chceme sa vždy kajať, mať dušu nevinnú. – R: 4. Ach, Bože, odpusť nám, že sme tak zhrešili, – že sme sa od teba hriechmi odvrátili. – R: 5. Ježiša, Máriu vrúcne oslavujme – a ich príklad lásky vždycky nasledujme. – R: 6. Ježiš a Mária, vážne sľubu­jeme, – že vám vždy vernými v láske ostaneme. – R: 7. Spasiteľ, odpusť nám ťarchu previnení, – s Máriou miluj nás a pros Otca v nebi. – R: 8. Aby dnes nás všetkých otcovsky požehnal, – hriechy nám odpustil a pokoj daroval. – R: 9. Svätým patrí sláva aj Otcovi v nebi, – že poslal Ježiša, duša ho velebí. – R: 10. Sláva buď Kristovi aj Márii Pan­ne, – ona ho miluje, ctí si ho oddane. – R: 11. Čo prosí Mária od Boha pre Zemplín, – udeľ nám, Spasiteľ, nehľaď na veľkosť vín. – R:

 

 1. Prosme dnes o pomoc – u Matky Má­rie, – útechou v zármutku – pre všetkých ona je. – |: Do neba je bránou – i našou ochranou, – modlí sa za hriešnych, – teší zarmútených. 😐 2.Majme k nej dôveru – i lásku v každý čas – a pod jej ochranou – ostaňme každý z nás. – |: Je našou posilou, – potechou premilou, – ona nám vždy žehná – a svoju pomoc dá. 😐

 

Piesne k svätým a na sviatky (piesne 30 - 131)

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný

 1. Demeter slávny, mučeník verný – a my­rom tečúci tu na zemi, – |: Solún sa z teba šťastne raduje, – za dar myra ti ďakuje. 😐 2.Veľkomuče­ník Ježiša Krista – vstúpiť do neba sa vždycky chys­tal. – |: Na mučenie bol vždy pripravený, – umrel za Krista, vznešený. 😐 3. Pre obrátenie dá­va nám myro, – aby nás k viere vždy povzbudilo. – |: On stál na strane kresťanskej viery, – krv prelial, Bohu sa zveril. 😐 4. V boľavých ranách mučené telo, – veľkým darom neba si vyniklo. – |: Vyteká z teba presväté myro, – aby choroby liečilo. 😐 5. Zastávaj sa nás pred Vládcom neba, – uzdrav nás myrom, darom od teba. – |: Pros za nás všet­kých, Demeter ctený, – aby sme boli spa­sení. 😐

 

Zhromaždenie
k veľvojvodcovi Michalovi
a ďalším beztelesným mocnostiam

 1. Svätý Michal, „Kto ako Boh!“ – Archan­jel nebeský, – |: ktorý z neba satana si – zhodil do priepasti. 😐 2.Svätý Michal, ty pred trónom – vojvodca horlivý, – |: obhajuješ ľud kresťanský, – anjel spravodlivý. 😐 3.Svätý Michal, „Kto ako Boh!“ – Ochranou buď našou. – |: Teba vrúcne prosíme dnes, – bdej nad ľudskou spásou. 😐 4. Bojuj za nás, svätý Michal, – nebeských síl knieža, – |: by sme večne tešili sa – s Kristom na nebesiach. 😐 5. Prikry štítom svojich krídel – ľudské pokolenie. – |: S tebou Boha oslavovať, – svätý Michal, chceme. 😐

 

 1. Anjeli i ľudia – velebia dnes teba, – v pokore sa blížia – ku Vládcovi neba. –R: Svätý Michal, ochranca náš, – ochranca náš mocný. 2. Tvoje prosby, Michal, – Boh rád vypočuje, – tvoj príhovor vrúcny – Cirkev ochraňuje. – R: 3. Hlásaš plný pravdy: – Kto je ako Boh náš? – Nad silami temna, – Michal, veľkú moc máš. – R: 4. Keď Lucifer pyšný – proti Bohu povstal, – ty si napriek tomu, – verným Bohu zostal. – R: 5. Do pekla si zhodil – pýchu satanovu, – by sa viac nebúril – proti Bohu znovu. – R: 6. Pomáhaj nám všetkým, – Boží posol neba, – každý zbožný kresťan – dôveruje v teba. – R: 7. I ja, hriešny človek – k tebe ruky spínam, – o pomoc ťa prosím, – v pokuše­niach vzývam. – R:

 

 1. Ó, môj anjel, strážca milý, – veď ma, ochráň v každej chvíli, – s úctou vrúcne prosím teba, – priveď ma raz až do neba. 2.Pomáhaj mi vždy byť dobrým, – nech Boha viac neurazím, – spasiť ma chce vôľa Božia, – zlé skutky mi neosožia. 3. Anjeli aj archanjeli, – modlite sa za mňa v nebi, – duša moja miluj Boha, – bez lásky si preúbohá. 4. Najvyšší si z archanjelov, – svätý Michal, vodca vojov, – ktoré činia vôľu Božiu, – získať spásu mi pomôžu. 5. Stoj zvlášť pri mne v čase smrti, – nech ma peklo nepohltí, – po po­sled­nom Božom súde – kiež mi duša plesať bude.

 

Svätý hieromučeník
Jozafát, polocký arcibiskup

 1. Jozafát svätý, pokorný veľkňaz, – Bohu si lásku srdca sľúbil, – modlitbou, pôstom aj odriekaním – si verne Bohu, Cirkvi slúžil. 2.Slúžil si Bohu, veriacich svojich – slovom i skutkom si poúčal, – duchovný pastier, svojím životom – si vieru ľudu vždy zachoval. 3. Statočný veľkňaz, Jozafát svätý, – jak hviezda jasná si plápolal – a za jednotu Kristovej Cirkvi – si kňazský svoj život žertvoval. 4. Obetoval si svoj život Bohu, – v nebi ťa anjeli vítali, – prijal si veniec nebeskej slávy, – Pánove ruky ti ho dali. 5. Slávy vencom si bol ovenčený, – pokorný veľkňaz, svätec smelý, – my ťa prosíme, oroduj za nás, – prihováraj sa za svet celý. 6. Oroduj vrúcne, by mal svet dosť síl, – aby v láske a pokoji žil, – len aby v Cirkvi a pravej viere – tu i v nebi Boha oslávil.

 

Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny,
do chrámu

 1. Požehnaná čistá Panna, – chválime ťa vrúcne dnes, – že si dušu v detstve svojom – povznášala do nebies. 2.Ty si žila v nevinnosti, – na milosti bohatá, – udeľ nám zo svojich cností, – bez poškvrny počatá. 3. Ty si vzorom nábož­nosti, – mladým, starým, všetkým nám, – vypros nám Božie milosti, – povznes duše k výšinám. 4. My tvoj príklad velebíme, – slúžila si pri chráme, – kiež si všetci zaslúžime – vždy žiť v tvojej ochrane. 5. Zachovaj nám vieru, nádej, – ochraňuj ľud nábožný, – veď nás cestou pravdy ďalej, – nech sme Cirkvi osožní.

 

Nedeľa Krista Kráľa

 1. Pred tebou, Vládca, – Kráľ celého sve­ta, – skláňame hlavy, – zvelebujeme ťa. – Skladá­me dary – k nohám tvojim, Pane, – my vieru, nádej, lásku – k tebe máme. – Naveky kraľuj, – Spasiteľ, nad nami, – ty si náš Pán, – stále buď s nami. 2.Najkrajším darom, – čo ti predkla­dáme, – je čisté srdce – tebe odovzdané. – Láska­vo zhliadni – na krajinu našu, – ochraňuj ľud svoj, – žehnaj jeho prácu. – Od vekov, Bože, – si nás ochraňoval, – ty Sudca náš, – spravodlivý Kráľ.

 

 1. Kráľovstvo tvoje, Kriste Kráľu, – nech celým svetom zavládne, – pod žezlom tvojím spravodlivým – spoločnosť ľudská omladne. 2.Kráľovstvo tvoje, Kriste Kráľu, – nech v Cirkvi tvojej panuje, – chráň ju a riaď, nech svoje dietky – s múdrosťou lásky spravuje. 3. Kráľovstvo tvoje, Kriste Kráľu, – nech príjmu všetky národy, – pokoj im udeľ, pevnú zhodu, – si žriedlo pravej slobody. 4. Kráľovstvo tvoje, Kriste Kráľu, – nech srdcia naše naplní, – rodinám daruj vieru, lásku, – dôveru v každom trápení. 5. Kráľovstvo tvoje, Kriste Kráľu, – pripravuj nám všetkým v nebi, – kde anjelský zbor bez prestania – ťa so svätými velebí.

 

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry

 1. Ó, ktože ctí si Mikuláša, – ó, ktože prosby k nemu vznáša? – Tomu, svätý Mikuláš, – v každej tiesni pomáhaš, – Mikuláš, Mikuláš. 2.Ó, ktože láskou k nemu horí? – Má pomoc na súši i mori. – Telo chráni od nehôd, – dušu od nešťastí zlôb, – Mikuláš, Mikuláš. 3. Ó, ktože má v ňom útočište? – Ten pomoc nájde uňho iste. – Ten nebude sklamaný, – bude bez hriechu rany, – Mikuláš, Mikuláš. 4. Ty pastier duchovného stáda, – odožeň pekelného hada. – By sme boli spasení – a nikdy zatratení, – Mikuláš, Mikuláš. 5. Ó, svätý náš otče Mikuláš, – pros Boha v kaž­dom čase za nás. – Budeme ťa verne ctiť, – meno tvoje velebiť, – Mikuláš, Mikuláš.

 

 1. Vzor múdrosti, žiariš krásou, – svätý otec Mikuláš, – zdobíš zástup vyznávačov, – prihováraj sa za nás. – Neprijal si slávu sveta, – do kráľovstva vstúpil si, – blaží ťa dnes sláva svätá – tam v nebeskej radosti. –R: My ťa s úctou zdravíme, – o milosti prosíme, – vrúcne za nás oroduj, – my sa k tebe hlásime. 2. Odhalil si múdrosť sveta, – hmotné statky si predal, – žil si ako Božie dieťa, – Boh ti svoju milosť dal. – Z Božích slov si múdrosť čerpal, – štedro si z nej rozdával, – ľuďom v núdzi si pomáhal, – požehna­nie zvolával. – R: 3. Činil si, čo Kristus žiada, – Boha poznať, milovať, – Božia múdrosť učila ťa – hriechu sa vždy varovať. – Vencom slávy zdobila ťa – za života na zemi, – za nás všetkých prihovor sa, – veď už prebývaš v nebi. – R:

 

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

 1. Prišla šťastná hodina, – práve vtedy odbila, – keď ťa Anna počala – bez poškvrny, Mária. – Prúd hriechu Boh zastavil, – milosťou ťa zaplavil, – preukázal svoju moc, – lásku, štedrosť aj múdrosť. 2.Preto všetko Boh ti dal, – že plán spásy s tebou mal, – milosťou svet vykúpiť, – on chcel plodom tvojím byť. – Pre Ježiša zásluhy, – Boh si teba obľúbil, – bez poškvrny čistá si, – na potechu nás ľudí. 3. My sa z teba tešíme, – o milosti prosíme, – chválu Bohu vzdávame, – že ťa vzácnu tu máme. – Bez poškvrny čistá si, – vypočuj naše hlasy, – spolu s Kristom trpiaca, – za nás všetkých modli sa. 4. Pros Syna za všet­kých nás, – ešte viacej v tento čas, – priprav duše k Vianociam, – nech je Pánom v nich on sám. – Daj nám, Matka, z milostí, – ktoré vlastníš v plnos­ti, – daj nám všetko, čo uznáš, – keď svoj veľký sviatok máš.

 

Obdobie pred Kristovým narodením

 1. Pôstny čas sa začal nám, – nadišiel čas k prípravám. – Narodenie Pána Krista – osláviť sa duša chystá – s Máriou. 2.Matka, ty nám pomá­haj, – ku cnosti nás nabádaj. – Pros u svojho syna, Krista, – nech je darom žertva čistá – za hriechy. 3.Pripravme sa, kajajme, – svoje hriechy vyznaj­me. – Aby duša, srdce čisté, – pripravilo tebe, Kriste, – príbytok. 4. Bôľny plač so slzami, – zármutok nad hriechami. – Milosť v duši obnovu­jú, – Spasiteľa oživujú – v každom z nás. 5. Láska­vý si, môj Bože, – nech ma zloba nezmôže. – Matka, pros u Všemocného – za mňa veľmi úbohého – hriešnika.

 

 1. Od večnosti vyvolená – Matka Pána Krista, – milosťami naplnená, – bez poškvrny čistá. – Od detstva si pri chráme, – tebe úctu vzdávame, – počala si Mesiáša, – na ktorého čakáme. 2.Na oslavu narodenín – celý svet sa chystá, – toho, ktorý je aj tvoj syn, – Spasiteľa Krista. – Žalmy si odriekala, – v milosti prebý­vala, – s úprimnými modlitbami – jeho príchod čakala. 3. Prišiel anjel, oznámil ti, – že už nadišiel čas, – Božiu vôľu vyjavil ti, – príde spasiť Boh nás. – Čo ani svet netušil, – Boh z výsosti zostú­pil, – na tvoj súhlas hneď sa počal, – by nás hriešnych vykúpil. 4. Alžbetu si navštívila – v požehnanom stave, – milosti si rozdávala, – prisľúbenia pravé. – Navštív aj nás v tento čas, – očisť duše, ochráň nás, – nech je Kristus o Via­nociach – v našich domoch i srdciach.

 

 1. Príď už, príď už, Spasiteľu, – udeľ duši, nášmu telu, – zdravie, Božie milosti. – Príď, ó, Svetlo prisľúbené, – osvieť kraje zatienené – zlobou hriechu, povery, – odstráň pýchu nevery. 2.Bez teba nič nezmôžeme, – keď po zemi putujeme – do blaženej večnosti. – Ty si cesta, pravda, život, – sním z našich pliec ťarchu clivôt, – príď, Spasiteľ, uzdrav nás, – božskou mocou všetkých spas. 3. Hluchí, nemí, ťažko chorí, – čo im telo v bôli horí, – čakajú na lekára. – Čo im vráti šťastie, zdravie, – udelí im požehnanie, – povie slovo: vstaň a choď, – blízko je už tvoj príchod. 4. Ó, ty Panna požehnaná, – keď máš zrodiť Krista Pána, – šťastne navštív Betlehem. – S ťarchou cesty nepočítaš, – veď na svet má prísť Mesiáš, – prichystaj sa na cestu – k betlehemskému mestu. 5. Pripravuj nás na tie chvíle, – čo sú zbožným také milé, – keď sa Boh stal človekom. – Naplň duše milosťami, – viery, lásky ozdobami, – veľkou túžbou za Kristom – stať sa jeho príbytkom.

 

 1. Čo si dávno vrúcne priali – praotcovia, proroci, – za čím oni túžievali, – Pán Boh dal nám k pomoci. – Máme možnosť prijať Krista – v liturgii presvätej, – zúčastniť sa na prijatí – Tela, Krvi Kristovej. 2.V liturgii Pán je s nami, – Pán je hlavný veľkňaz náš, – očami však nepoznaný, – iba vierou, ak ju máš. – Ó, ty Panna požehnaná, – pre vieru a pokoru, – nebom, zemou uctievaná, – daj nám vieru, dôveru. 3. Vypros lásku, ohrej srdcia, – pros u Syna Božieho, – nech sa duše hriechu chránia, – Boh chce spasiť každého. – Veriaceho, ktorý Krista – vrúcnou láskou mi­luje, – jeho duša je vždy čistá, – lásku k Bohu zväčšuje.

 

Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

 1. Predvečný Boh narodil sa, – zostúpil k nám z nebies, – aby spasil nás dnes, – tak ponížil sa. 2.Narodil sa v Betleheme, – Mesiáš, Kristus Kráľ, – spásu všetkým nám dal, – Pán neba, zeme. 3. Hviezda sa tam zastavila, – kde Panna prečis­tá – vteleného Krista – pre nás zrodila. 4. Anjel radosť oznamuje – pastierom, trom kráľom, – o Dieťatku malom – aj nám zvestuje. 5. Traja králi nesú dary – do mesta Dávida, – Mária ich víta, – Dieťatko žiari. 6. Sláva Bohu zaspievajme, – česť Synu Božiemu, – dnes Narodenému – úctu vzdá­vajme.

 

 1. Mesiáš je tu, – ktože ho môže znať? – Meno má Ježiš, – Mária jeho mať. –R: Anjeli sa klaňajú, – o Zrodenom hlásajú, – potichu sa zvieratá – blížia k jasliam Dieťaťa. – Pastieri sa náhlia, – Vteleného chvália, – v jasliach leží – nekonečný Boh. 2. Matka Mária – krásne prespe­vuje, – anjelský chór ju – piesňou posilňuje. – R: 3. S láskou kolíše – Jozef neviniatko, – spi, drahé Dieťa, – snívaj v sene sladko. – R: 4. Prišli z Výcho­du – k nemu traja králi, – myrhu, kadidlo, – zlato darovali. – R: 5. K jasliam na cestu – tiež sa všetci dajme, – chválu, úctu, česť – Zrodenému vzdaj­me. – R:

 

 1. Boží Syn dnes narodil sa, – z výšin nebies ponížil sa. – |: A z Panny prečistej, – bez hriechu počatej, – stelesnil sa. 😐 2.Porodila Boha Slovo, – z pokolenia Dávidovho. – |: Mária presvä­tá, – panenská nevesta, – v Betleheme. 😐 3. Spája Dieťa narodené, – Božie s ľudským nerozdeľne. – |: Hľa, v Božej osobe – i v ľudskej podobe – zjavil sa nám. 😐 4. Vzal na seba ľudské telo, – ľudským synom zval sa smelo. – |: Už dávno pred vekmi – Božími prorokmi – zvestovaný. 😐 5. Anjeli sa obja­vili, – príchod Pána velebili. – |: Veď jeho zrode­nia – i ľudstva spasenia – nadišiel čas. 😐 6. Jasky­ňa sa vyzdobila, – hviezda z neba zažia­rila. – |: Stojí tam osliatko, – kde Panna Dieťatko – poro­dila. 😐 7. Pastieri sa radovali, – za dobrú zvesť ďako­vali. – |: z Panny zrodeného, – Prvorodené­ho – uctievali. 😐 8. Traja králi pristú­pili, – Kráľa sveta pozdravili. – |: Kadidlo aj zlato – i myro boha­to – žertvovali. 😐 9. Zrodeného zve­le­buj­me, – spoločne ho oslavujme. – |: A v našich rodinách – pri zbožných modlitbách – kľačme svorne. 😐

 

 1. Čas radosti, veselosti, – svetu nastal nyni, – porodila Spasiteľa, – Mária bez viny. – |: Prišiel na svet Boh sám, – v jasliach dáva sa nám, – z biedy hriechu by nás dvihol – k nebe­sám. 😐 2.Prvým hriechom všeľudský rod – príkaz Boží zrušil, – napriek tomu neskonale – po spase­ní túžil. – |: Po zemi v tme chodil, – v žalostiach sa brodil, – bez pastiera podaromky – len blúdil. 😐 3. Slovo v raji prisľúbené – už sa vyplnilo, – v pokolení Dávidovom – tu sa zosob­nilo. – |: Slovo z výšin nebies – telom stalo sa dnes, – znaky jeho vykúpenia – ľud môj nes. 😐 4. Zaplesajte Adam, Eva, – radujte sa s nami, – narodil sa Vykupiteľ – pre spásu nám daný. – |: S prorokmi ho chváľ­me, – s Otcami česť vzdaj­me, – zrodeného Krista Kráľa – oslávme. 😐 5. Nebeský chór v Bet­le­­he­me – Pána oslavuje, – sláva Bohu, pokoj ľu­ďom, – šťastne prespevuje. – |: Spasiteľ sa zrodil, – z tmy nás vyslobodil, – všetkých ľudí dobrej vôle – oblažil. 😐 6. Hviezda dávno prisľúbená – nad jaskyňou stála, – prisľú­beným svetlom pravdy – miesto pozlácala. – |: Zbadali ju králi, – na cestu sa dali, – v zjave hviezdy Mesiáša – poznali. 😐 7. Aj pastieri hviezdu jasnú – zrakom rozoznali, – nad slovami posla z neba – ver’ sa čudovali. – |: Ani nemeškali, – ku jasliam sa brali, – Stvoriteľa – Spasiteľa – vítali. 😐 8. Všetci ľudia dobrej vôle – volajte: Buď sláva, – že sa Kristus pre nás zrodil, – zem sa nebom stala. – |: Dávno zvestovaný, – od Boha nám daný, – v ľudskom tele Vykupiteľ – poslaný. 😐

 

 1. Boh zostúpil na zem k nám, – by nás dvihol k nebesám. –R: Vitaj, vitaj tu na zemi, – narodený Spasiteľ, – v ľudskom tele utajený – nám drahý Vykupiteľ. 2. Vítame ťa s Máriou, – Mat­kou – Bohorodičkou. – R: 3. Vítame ťa s Joze­fom, – oddaným ti pestúnom. – R: 4. Vítame ťa s an­jelmi, – s troma kráľmi, s pastiermi. – R: 5. Spo­loč­ne ti spievame, – na slávu ti voláme. – R:

 

 1. V Betleheme novina, – Panna Syna zro­dila, – |: zrodila ho v nevinnosti, – Matka Božia plná cnosti, – Mária. 😐 2.Ticho leží na sene – Dieťa Božie zrodené, – |: Jozef jasle pripravuje, – svojím slovom potešuje – Máriu. 😐 3. Sláva Božia aj chvála – v biednych jasliach nastala, – |: anjel­ský chór zostupuje, – zrodeného oslavuje – s Má­riou. 😐 4. Mizne noci temnota, – svetlo tiché ligotá, – |: jasná hviezda zažiarila – tam, kde Dieťa porodila – Mária. 😐 5. Pastieri na rovine – pásli čriedu v doline, – |: k jasliam šťastní pristupujú, – s Mesiášom zvelebujú – Máriu. 😐 6. Pred ním na zem padajú, – skromné dary dávajú. – |: Chudobní sú, čo dať môžu? – Uctievajú Matku Božiu, – Máriu. 😐 7. Mudrci sem kráčajú, – vrúcne sa mu klaňajú, – |: zrodenému dali štedro – zlato, kadidlo aj myro, – Márii. 😐 8. Aj my poďme k jasličkám, – zložme svoje dary tam, – |: s pokorou sa pribli­žujme, – s Božím Synom oslavujme – Máriu. 😐

 

 1. Hviezdička krásna na nebi žiari, – láskavým lúčom krášli svet. – Nebesá s láskou semeno siali – a z Panny vzklíčil vzácny kvet. – Zem s nebom spája, volajme sláva, – Kristus sa zrodil, slávte ho, – Kristus sa zrodil, slávte ho. 2.V jaskyni biednej je skrytá krása, – v nej leží Vládca, Kráľ sveta. – Vďaky mu vzdávaj, veď on je spása, – privíta s láskou aj teba. – Všetci sa náhlia, Dieťatko chvália, – Kristus sa zrodil, slávte ho, – Kristus sa zrodil, slávte ho. 3.Požehnaj svoj ľud, ty Božie Dieťa, – obdar ho láskou, nádejou. – Veď sila zlého neoslabí ťa, – naveky spoj nás so se­bou. – Boh požehnáva, spásu nám dáva, – Kristus sa zrodil, slávte ho, – Kristus sa zrodil, slávte ho.

 

 1. Je v Betleheme teraz novina, – že Panna čistá zrodila Syna, – |: jasličky skromné, útulok tmavý, – na sene leží Pán večnej slávy. 😐 2.Cheru­bíni mu spievajú sláva, – nebeské chóry vítajú Pána, – |: úbohý pastier nesie, čo môže, – chce darom tešiť Dieťatko Božie. 😐 3. Jagavá hviezda zvestuje svetu, – šťastie k nám prišlo, Mesiáš je tu, – |: do Betlehema každý sa teší, – v jasličkách biednych Syn Boží leží. 😐 4. Za svetlom hviezdy až od Východu, – putujú králi z kňazského rodu, – |: kadidlo, myro i zlato nesú, – so srdcom čistým pred Kristom klesnú. 😐 5. Mária Matka tváričku hladí, – na Dieťa Jozef v údive hľadí, – |: Kráľ sveta s láskou všetkých nás žehnaj, – nám v biede hriechu zahynúť nedaj. 😐 6. Nuž zhliadni na nás, všemocný Vládca, – vrúc­ne ťa slávi krajina naša, – |: zošli jej z neba dar spásy veľký, – chváliť ťa bude na večné veky. 😐

 

 1. Nebo so zemou, nebo so zemou – teraz oslavujú, – anjeli s ľuďmi, anjeli s ľuďmi – spolu sa radujú. –R: Kristus zrodil sa, Boh stelesnil sa, – anjeli spievajú, králi ho vítajú, – vrúcne sa klaňajú, pastieri mu hrajú, – divné zvesti vyprávajú. 2. Betlehem radosť, Betlehem radosť – z neba zaplavila, – prečistá Panna, prečistá Panna – Syna porodila. – R: 3. Otcovo Slovo, Otcovo Slovo – vzalo ľudské telo, – v temnostiach zemských, v te­m­­­nos­­tiach zemských slnko zasvietilo. – R: 4. Anjeli chvália, anjeli chvália – Kráľa nebes­kého, – v jaskyni tmavej, v jaskyni tmavej – činia vôľu jeho. – R: 5. Až od Východu, až od Východu – prišli traja králi, – kadidlo, myrhu, kadidlo, myr­hu, – zlato darovali. – R: 6. Kráľovi Bohu, Krá­ľovi Bohu – všetko obetujú, – pastieri ľuďom, pastieri ľuďom – spásu ohlasujú. – R: 7. Dieťatko v jasliach, Dieťatko v jasliach – všetci uctievajme, – sláva buď Bohu, sláva buď Bohu – šťastne zaspievajme. – R:

 

 1. Jasná hviezda zjavila sa – na Východe kráľom trom, – |: viera Krista zračila sa – vo zjavení zázračnom. 😐 2.Viedla kráľov k Ježišovi, – doviedla ich k jaskyni, – |: zjavila im život nový, – lásku svätej rodiny. 😐 3. I keď v jasliach malý ležal, – na slame a na sene, – |: šťastný zástup k ne­mu bežal, – chválil Dieťa zrodené. 😐 4. Ďakujeme tebe, Pane, – za dar viery, zbožnosti, – |: kiež si nežil pre nás márne, – daj nám v dobrom stálos­ti. 😐 5. Čistú lásku ako zlato – pokorne ti nesie­me, – |: požehnaj nás s Matkou za to, – v milosti nech dozrieme. 😐

 

 1. Keď jasná hviezdička – z neba zažiarila, – |: vtedy Panna požehnaná – Syna porodila. 😐 2.Keď ho porodila, – pekne mu spievala, – |: na Dieťatko zahľadená – spánok premáhala. 😐 3. Ve­rím v tvoje božstvo, – v tvoje človečenstvo, – |: ďakujem ti, Synu Boží, – za svoje materstvo. 😐 4. V teba pevne verím – a verne milujem, – |: za hriešny ľud, Synu Boží, – teba odprosujem. 😐 5. Požehnaj veriacim, – všetkým milujúcim, – |: udeľ milosť, Synu Boží, – Boha vzývajúcim. 😐

 

 1. Ľudia všetci, zaplesajte, – Boha z neba privítajte. –R: Veselá nám znie novina, – porodila Panna Syna, – Mária, Mária, Mária. 2. Zostúpil k nám z výšin neba, – aby dal nám spásu, seba. – R: 3. Prišli k nemu traja králi, – klaňali sa, dary dali. – R: 4. I pastieri Boha chvália, – že videli Krista Kráľa. – R: 5. Aleluja, vzdajme vďaku, – oslavujme Pannu, Matku. R:

 

 1. Všetko, hľa, dnes veselí sa, – že Boh z Panny narodil sa. – |: V Betleheme v jasliach leží, – prisľúbený Pán, Syn Boží, – vtelený, vtelený Spasiteľ. 😐 2.Nesú dary traja králi, – by ich Zrodenému dali. – |: Kadidlo a zlato, myrhu, – predkladajú Bohu Kristu, – pokorne, pokorne ctia si ho. 😐 3. Aj pastieri pristupujú, – piesňami ho oslavujú. – |: Vidia Boha vteleného, – z Požeh­nanej zrodeného, – z prečistej, z prečistej Márie. 😐 4. Anjeli ho zvelebujú, – sláva Bohu prespevujú. – |: Úctu vzdali Zrodenému, – klaňali sa Nevinné­mu – v jasličkách, v jasličkách na sene. 😐 5. Jozef pestún raduje sa, – jeho srdce láskou plesá. – |: Chváliť bude Zrodeného, – Mesiáša sľúbené­ho, – odteraz, odteraz, naveky. 😐

 

 1. Ježišu, vitaj z prečistej Panny – zrodený, zrodený, – |: Ježišu, vitaj, Boh v ľudskom tele – zjavený. 😐 2.Dobrota tvoja nad všetko zlato – s perlami, s perlami, – |: nech milosť tvoja kraľuje vždycky – nad nami. 😐 3. V sláve si rovný Otcovi, Duchu – Svätému, Svätému, – |: chvála buď tebe na zemi v jasliach – skrytému. 😐 4. Z nás hriešnych snímaš bremeno hriechu, – okovy, okovy, – |: kráľovstvo lásky nech srdcia naše – obnoví. 😐 5. Baránok Boží, nebeské dary – prosíme, prosíme, – |: skrúšené srdcia na žertvu tebe – nosíme. 😐 6. Nevylučuj nás z prekrásnej Božej – veleby, veleby, – |: ty vládni s Duchom, s nebeským Otcom – naveky. 😐

 

 1. Novina sa stala, – aká nebývala, – |: v Betleheme hviezda jasná – v noci plápolala. 😐 2.Kristus, Boh vtelený, – z Márie zrodený, – |: v jasličkách je ako človek – biedne zahalený. 😐 3. Anjeli plesali, – radostne spievali, – |: sláva Bohu, pokoj ľuďom, – svetu zvestovali. 😐 4. Dávid volá sláva, – jasavým sa stáva, – |: citaru má rozjasanú, – Bohu chválu vzdáva. 😐 5. Spolu s ním tiež spievaj, – Krista, Dieťa vitaj, – |: z čistej Panny zrodeného – svojho Pána vzývaj. 😐

 

 1. Novinu hlása nám hviezda jasná, – zrodila Syna dnes Panna krásna. – |: Len biedny úkryt ľudia mu dali, – Matka ho chráni, do plienok halí – Božieho Syna, Mária. 😐 2.Pastierom anjel zvesť oznamuje, – k narodenému ísť prikazuje. – |: Rýchlo sa berte, nič nemeškajte, – pri jeho nohách poklonu vzdajte – živému Bohu na sene. 😐 3. Vznešení králi slávneho rodu – k jasličkám idú až od Východu. – |: A jasná hviezda ticho ich viedla, – v jaskyni chladnej v záplave svetla – spočíva Vládca vesmíru. 😐

 

 1. Postoj, Dávid, s husľami, – zahraj piesne dnes s nami. –R: Kristu zrodenému zahrajme – a veselo spievajme. – Spievajme, zahrajme, – zahrajme, spievajme, – jemu, nášmu Pánovi, – ako Stvoriteľovi, – úctu vzdávajme. 2.Velebte ho mocnosti – a duchovné bytosti. – R: 3. Mesiac, slnko jasavé, – zlaté hviezdy jagavé. – R: 4. Velebte ho nebesia – aj nebeské telesá. – R: 5. Kamenec, sneh, dym, dúha, – čo ho stále poslúcha. – R: 6. Vrchy spolu s cédrami, – s ovocnými stroma­mi. – R: 7. Hlbočiny podmorské, – všetko tvorstvo pozemské. – R:

 

 1. Predivná novina, – hľa, Panna nevinná, – |: porodila v Betleheme – dnes Božieho Syna. 😐 2.Neprišiel v zamate, – v lesku, ani v zlate, – |: do jaskyne opustenej, – tu ho uctievajte. 😐 3. Mesiáša Krista, – Mária prečistá, – |: i povíja i pridája, – ku spánku ho chystá. 😐 4. Na rukách ho nežne – do jasličiek nesie, – |: všemohúci Spasiteľ si, – prút z koreňa Jesse. : 5. V náručí mi snívaj, – sladko odpočívaj, – |: zo žien si ma Boh vyvolil, – matkou ma nazývaj. 😐 6. V teba nádej skladám, – lásku svoju dávam, – |: kde ty budeš, vezmi i mňa, – vrúcne si to žiadam. 😐 7. Ty si Sudca pravý, – čo len bude s nami? – |: Daj, nech prídu všetci verní – do nebeskej slávy. 😐

 

 1. Spasiteľ sa zrodil, by nás vyslobodil, – on, Boh nekonečný, do jaslí sa zložil. – |: Chóry anjelské spievajú, – Narodeného vítajú, – sláva, sláva, sláva na výsostiach Bohu. 😐 2.Pastierom pri stáde anjeli zvesť hlásia, – ľudia dobrej vôle, poďte všetci k jasliam. – |: Zrodenému úctu vzdajte, – s čistým srdcom zaspievajte, – sláva, sláva, sláva na výsostiach Bohu. 😐 3. Na anjelský príkaz stáda zanechali – a do Betlehema rýchlo utekali. – |: Tam uzreli, čo čakali, – čo anjeli zvestovali, – sláva, sláva, sláva na výsostiach Bohu. 😐 4. V jasliach našli Pána, Krista zrode­ného, – sveta Stvoriteľa, Vládcu všemocného. – |: Toho, čo sa tak ponížil, – aby celý svet vykúpil, – sláva, sláva, sláva na výsostiach Bohu. 😐 5. Ako svojmu Bohu poklonu mu vzdali, – obdarení šťastím ku stádu sa dali. – |: Veď videli Vtele­ného, – čo ich zbavil ducha zlého, – sláva, sláva, sláva na výsostiach Bohu. 😐

 

 1. Ty nebo opustil si, – ó, Kráľu slávy, – a na zem zostúpil si – v útulok tmavý. – Dieťa malé, tu na slame, – v jaskyni sa zimou chvieš, – ó, Bože lásky, to sa pre mňa stalo, – tak miloval si. 2.Ty z rajských výšin slastí, – z Otcovho lona, – videl si ako v strasti – duša nám stoná. – Kráľu slávy, Vládca pravý, – z lásky k ľuďom snímaš hriech, – ó, Bože lásky, to sa pre mňa stalo, – tak miloval si. 3. Chcem, Pane, milovať ťa – a vďaky vzdávať – a s blížnym pokonať sa, – pokoj rozdávať. – Božia Matka, nádej sladká, – hriechy ma uč ľutovať, – ó, Bože lásky, ja ťa chcem milovať, – ty miloval si.

 

 1. Teraz už, Adam, harfu vezmi si, – pramatka Eva, slzy utri si. – Ten, ktorého ste zvolávali – a túžobne očakávali. – Teraz z Panny je nám daný, – života plod požehnaný – zrodil sa, zjavil sa. – Králi mu kadidlo dali, – zlato, myro darovali – za všetkých stvorených. 2.Sláva buď Bohu tam na výsosti, – spev anjelov znie z veľkej radosti. – Velebia dnes Narodeného, – iba v jas­liach položeného. – Hviezda jasná a prekrás­na – vyjavuje, vysvetľuje: – Boh ho dal, on je Pán. – Zvieratá sa približujú, – teplo naňho vydychujú, – na Boha, Hospoda. 3. Tešme sa spolu, tešme sa smelo, – že Boh na seba vzal ľudské telo. – Do kráľovstva cestu nám zjavil, – veniec slávy v nebi pripravil. – Poďme chváliť Boha spevmi, – s anjel­mi a archanjelmi – spievajme, plesajme. – Božie dary prijímajme, – poklonu, česť, chválu vzdaj­me – vteleniu, zrodeniu.

 

 1. Láska zázrak zjavila, – Panna Syna zrodi­la. – Nebesá, nebesá, nebesá znejú, znejú, – nebe­sá, nebesá, nebesá znejú, znejú. – Anjeli sa podivu­jú, – pastieri ho vychvaľujú, – Narodeného. 2.V chudo­be sa narodil, – Herodesa zarmútil. – Človeka, človeka, človeka zlého, zlého, – človeka, človeka, človeka zlého, zlého. – Malé dietky povraždiť dal, – Kristovi smrť v hneve želal, – Narodenému. 3. Králi prišli zďaleka – uctiť Bohočloveka. – Zrodené, zrodené, zrodené Dieťa, Dieťa, – zrodené, zrodené, zrodené Dieťa, Dieťa. – Radosť svetu zvestovali, – Bohu v jasliach úctu vzdali, – Narodenému. 4. Mesiáša pozdravme, – piesňami ho oslávme. – Vitaj nám, vitaj nám, vitaj nám, Kriste, Kriste, – vitaj nám, vitaj nám, vitaj nám, Kriste, Kriste. – Daj nám všetkým pokoj z neba, – večne chceme chváliť teba, – Narode­ného.

 

 1. Svätostan pozlátený, archa zákona, – k Dieťatku zrodenému vždycky pozorná. –R: Ra­duj sa, Mária, raduj sa, Panna čistá, – z narode­nia Božieho Syna, – raduj sa, Mária, raduj sa, Pan­na čistá, – z narodenia Božieho Syna. 2. Pas­­tie­­rom anjelský chór tajomstvo odkryl, – v Betle­heme v jasličkách Pán sa narodil. – R: 3. Ligotá hviezda jasná Dieťatku slúži, – z Východu s darmi prišli traja mudrci. – R: 4. Mária, Matka Božia, modli sa za nás, – aby sme ťa chválili dnes
  i v kaž­dý čas. – R:

 

 1. V Betleheme dnes Mária prečistá, – porodila v biednej skrýši nám Krista. –R: Sláva buď Bohu v nebi, – sláva buď Bohu v nebi – a pokoj na zemi. 2. Anjel z neba pastierom sa zjavuje – a veselú novinu im zvestuje. – R: 3. Prichá­dzajú plní lásky, dôvery, – k Ježišovi do jaskyne pastieri. – R: 4. Z Východu sem vedie hviezda troch kráľov, – rozumných a vychýrených hvezdárov. – R: 5. Pokorne sa pred Dieťatkom sklonili, – kadidlo a zlato, myrhu zložili. – R: 6. Aj my Pánovi sa vrúcne klaňajme, – s chórom anjel­ským mu vďačne spievajme. – R:

 

 1. Zaplesajme, radujme sa dnes, – zjavila sa milosť nám z nebies. – Kristus narodil sa z Márie, – bez poškvrny čistej ľalie, – aby spasil nás, aby spasil nás. 2.Svätý Jozef, s nami zaple­saj, – Dávid, celým srdcom zajasaj. – Lebo Spasiteľ je nám daný, – Emmanuel z neba poslaný, – Boží prorok sám, Boží prorok sám. 3. Od Východu už prichádzajú, – Júdovu zem vyhľadávajú. – Aby sa mu úcty dostalo, – prijíma dary perských kráľov – narodený Kráľ, narodený Kráľ. 4. Pán v jasličkách je uložený, – Vykupiteľ z Panny zrodený. – Pastieri sa vrúcne klaňajú, – radostne mu piesne spievajú – a píšťala hrá a píšťala hrá. 5. Spoločne mu chválu vzdávajme, – Zrodenému hymnus spievajme. – Aby všetkým milosť daroval, – s ar­chan­jelmi ho zveleboval – naveky ľud náš, naveky ľud náš.

 

 1. Premilý Ježiško, vitaj u nás, – dvihni svoje dlane, požehnaj nás. – Daj nám všetkým, čo nám k spáse treba, – aby sme sa dostali do neba. –R: Premilý Ježiško, vitaj u nás, – dvihni svoje dlane, požehnaj nás. 2. Nemieniš navždycky opustiť nás, – ty na nás vždy myslíš po celý čas. – Skrytý život si žil v lone Panny, – v sviatostiach si teraz uctievaný. – R: 3. Tu v skromných jasličkách pre nás ležíš, – pod zjavom chleba sa na nás tešíš. – Chceš nám všetkým šťastný život dávať, – hore v nebi pri sebe navždy mať. – R: 4. Sláva ti, sláva ti na výsostiach, – ty pomáhaš nám rásť v Božích cnostiach. – A pokoj buď ľuďom dobrej vôle, – tebe česť a sláva na prestole. – R:

 

 1. V jasliach leží, všetko beží – zaspievať Maličkému. – Synáčkovi, Miláčkovi, Novonarode­nému. – |: Pastieri sa ponáhľajte – a veselo vyhrávajte – Ježiškovi milému. 😐 2.Jozef tu je, pripravuje – plienočky Maličkému. – Mária mu prespevuje, Novonarodenému. – |: Zvieratá sa približujú, – teplo naňho vydychujú, – na Ježiška milého. 😐 3.Od Východu králi idú – klaňať sa Maličkému. – Prebohaté nesú dary Novonarode­nému. – |: Hviezda ich sem sprevádzala – a cestu im ukázala – k Ježiškovi milému. 😐 4. Ľudia milí, v tejto chvíli – poďme blíž k Maličkému. – Vďaky vzdajme, zaspievajme Novonarodenému. – |: Nech sa vzdáva česť a chvála, – veky vekov Bohu sláva, – Ježiškovi milému. 😐

 

 1. Pristúpme k jasličkám s veselosťou, – vítajme Ježiška s úprimnosťou. –R: Dieťatko krásne, vypočuj nás, – očkami viery zhliadni na nás, – rúčkami mieru požehnaj nás, – srdiečkom lásky ochraňuj nás. 2. S anjelmi spievajme: Sláva Bohu, – ktorý nám priniesol radosť novú. – R: 3. Poďme sťa z Východu traja králi, – čo zlato, kadidlo, myrhu dali. – R: 4. Dajme mu za obeť duše, telá, – pokorne vzývajme Spasiteľa. – R:

 

Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Pánovho brata

 1. Ježiš, Mária, Jozef. – |: Vám venujem srdce svoje, – vám venujem dušu svoju, – Ježiš, Mária, Jozef. 😐

 

 1. Svätý Jozef premilý, – vypros Cirkvi jednotu, – aby sme svorne žili, – vypros k pravde ochotu. 2.Kiež sme jedno v Kristovi – tu na zemi aj v nebi, – kiež podobní Otcovi, – každý z nás ho velebí. 3. Vypros, Jozef, milosti, – hojnosť Božej posily – aj život vo svornosti, – nech sme vždy Bohu milí.

 

 1. Svätý Jozef svoju myseľ – hore k nebu povznášal, – ochotne dal všetko Bohu – a slúžiť mu neváhal. – Želal si len spásu duší, – tak ako aj Mária, – teraz si ich vrúcne ctíme, – prosia za nás obaja. 2.Svätý Jozef, ctíme si ťa, – modlíš sa hore v nebi, – ochotne si slúžil Bohu, – náš ľud ťa dnes velebí. – Bol si, Jozef, odmenený – za pokoru, čistotu, – Božie dary vyprosuješ, – modlíš sa za jednotu. 3. Opravdivo máme radi – Jozefa a Máriu, – skrz nich Bohu prinášame – čistú dušu nevinnú. – Kiež nám skutky odpustenia – na tej ceste pozemskej – sú dôvodom oslávenia – v Božej vlasti nebeskej.

 

 1. Tam na výsostiach v nebeskej sláve, – kde Ježiš Kristus kraľuje, – aj svätý Jozef v blaže­nom šťastí – navždycky sa on raduje. –R: Buď požehnaný, od Boha daný, – milosti nebeské rozdávaš, – chránil si Krista a jeho Matku, – oroduj vrúcne za všetkých nás. 2. Anjelské zbory plesajú šťastím, – velebia Otca večného, – že ti na zemi Máriu zveril – aj Krista, Syna Božieho. – R: 3. Ó, svätý Jozef, vezmi nás všetkých – pod svoju mocnú ochranu, – ctitelia tvoji dúfajú v teba, – že sa raz k tebe dostanú. – R: 4. Veď príhovor tvoj je stále mocný – u Boha Otca večného, – i jeho Syna, Ježiša Krista, – Vykupiteľa dobrého. – R: 5. I Mat­ka Božia, Mária Panna, – láskou večnou ťa milu­je, – za obetavosť, úctu a vernosť – ti na nebesiach ďakuje. – R: 6. Žehnaj nám, Jozef, z nebeských výšin – i našim drahým rodinám, – vypros nám zdravie a stály pokoj – i všetkým zemským končinám. – R:

 

Svätý apoštol,
prvomučeník a archidiakon Štefan

 1. Prvomučeníka – Štefana pochváľme, – |: na cimbaloch ľúbozvučných – pieseň mu zahrajme. 😐 2.Len Krista chválil on, – hoc všetko bolelo, – |: otvárali sa nebesá, – počul spev anjelov. 😐 3. Kameňmi týraný – prosí Pána slávy: – |: Nepovažuj im to za hriech, – Bože preláskavý. 😐 4. Ježišu, Bože náš, – prosíme ťa vrúcne, – |: pre útrapy mučeníka – zmy nám hriechy z duše. 😐

 

Pamiatka nášho otca
svätého Bazila Veľkého,
arcibiskupa kapadóckej Cézarey

 1. Plný Ducha pravdy, – veľký otec Bazil, – blahozvesť si hlásal, – Božie slovo tasil. – |: Cirkev v Cézarei – živil slovom viery – veľký otec Bazil. 😐 2.Učil chváliť Boha, – nepoddať sa zlému, – ukazoval cestu – k životu svätému. – |: Odrieka­ním, cnosťou – nad satanskou zlosťou – zvíťazil si, Bazil. 😐 3. Úctyhodný veľkňaz, – tvoj príhovor môže – vyprosiť u Vládcu – požehnanie Božie. – |: Prežiť život v cnosti, – s tebou vo večnosti – Boha v nebi sláviť. 😐

 

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

 1. Dnes slovo Pána nad vodami zneje, – na Vládcu sveta prorok vodu leje. – V Jordán Kristus zostúpil, – v nebi ctený, prisľúbený, – slávený, slávený, slávený. – |: Ján, muž Boží i predchodca, neobával sa, – krstiteľom nášho Pána pokorne stal sa – v Jordáne, v Jordáne, v Jor­dáne. 😐 2.Duch Svätý prišiel ako holubica, – zazneli svetu slová Boha Otca: – To je Syn môj premilý, – jeho s úctou počúvajte, – jasajte, jasajte, jasajte. – |: Na príhovor on posilní, požehná dušu, – Svätým Duchom nás očistí v sviatosti krstu – od hriechu, od hriechu, od hriechu. 😐 3. Zaspievajme dnes vďačné piesne Pánu, – nech zaznie hymnus chvály od Jordánu. – Božie svetlo, milosti – z neba dané prijímajte, – plesajte, plesajte, plesajte. – |: Sláva Otcu, sláva Synu, Duchu Svätému, – nášmu Bohu vtelenému, Trojjedinému, – naveky, naveky, naveky. 😐

 

Traja svätí svätitelia,
veľkí veľkňazi Bazil Veľký,
Gregor Teológ a Ján Zlatoústy

 1. Zhliadni, Bože, z výšin neba, – požehnaj národ náš. – Daj mu dobrých kňazov, – zdobí ich Duch, cnosť, jas, – obetavých v službe tebe – pre naše spasenie. 2.Vybrala ich ruka tvoja, – Spasiteľ, Vládca náš. – Daj im silu lásky – a na slovo tvoj hlas – a ochraňuj ich od zloby, – sú Božie nádoby. 3. Panna, kňazstva Ochrankyňa, – oroduj vždy za nás. – Vypros svätých kňazov, – tak ľud Boží vzmáhaš, – daj im pevnú vieru, lásku, – veľa síl na spásu. 4. Pošli, Bože, robotní­kov – do žatvy bohatej. – Vyber sluhov Božích, – Cirkvi svojej svätej, – podľa vzoru Ducha svojho, – posolstva Kristovho.

 

Stretnutie nášho Pána,
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

 1. Bohorodička Panna, – nádej a sila dúfajú­cich, – skry nás a zachráň vo svojom – nepo­škvr­­ne­nom srdci. 2.Belostná holubica, – bez tieňa hriechu čistá Panna – s baránkom v chráme za milosť – materstva vďaky vzdáva. 3.Ó, Bože dobrotivý, – zhliadni na moje smutné srdce, – nech v šťastnom plači zmyje hriech – a ďakuje ti vrúcne. 4. Bohorodička Panna, – i ďalej buď nám naklonená, – rozprestri plášť svoj, odvracaj – od nás všetky trápenia.

 

Mäsopôstna nedeľa

 1. Príde hodina, trúby zahrajú, – zrušia sa hroby, všetci spoznajú, – všetci spoznajú: – Na súde bude Kríž vysoko čnieť, – pred zrakom tých, čo nechceli ho niesť, – nechceli ho niesť. 2.Oblo­ha zjasnie, ustúpia mraky – a nastane čas Božej odplaty, – Božej odplaty. – Kristus sa zjaví a súdiť bude – dušu každého na Božom súde, – na Božom súde. 3. Kto slúžil verne Bohu na zemi, – tomu sa Vládca štedro odmení, – štedro odmení. – No hriešnik padne do mora ohňa, – v plameňoch pekla bude len stonať, – bude len stonať. 4. Duša sa chveje, Sudca ju čaká, – no Boh je dobrý, ťa nevyľaká, – ťa nevyľaká. – Ale keď s hriechmi duša ti bude, – kam sa dostaneš po Božom súde? – Po Božom súde? 5. Kajaj sa rýchlo, Kristove strasti – očistiť ťa chcú v každom nešťastí, – v každom nešťastí. – Chráň sa vždy hriechu i každej viny, – nevieš ani dňa, ani hodiny, – ani hodiny. 6. Kristo­va Matka, prečistá Panna, – nedaj nám zomrieť v bolestných ranách, – v bolestných ranách. – Príď nám na pomoc v hodine súdu, – nech všetci verní u Krista budú, – u Krista budú.

 

Svätá štyridsiatnica – Veľký pôst

 1. Prišli sme pozdraviť presvätý Kríž, – na ktorom umieral za nás Ježiš. – |: Mária Panna ho slzami skropila, – vrúcnymi bozkami ho uctila. 😐 2.Zlomyseľný Judáš Krista predal, – za tridsať strieborných na smrť vydal. – |: A Matka bolestná žalostne plakala, – kruto ju tá správa zraňovala. 😐 3. A Pilát Ježiša zbičovať dal, – vencom bolestným ho korunoval. – |: Mária v žalosti horko zaplakala, – keď na jeho muky pozerala. 😐 4. Na ceste pod Krížom Kristus pa­dal, – uboleným okom pomoc hľadal. – |: Mária bolestná horko zaplakala, – ľútostivé slzy prelie­vala. 😐 5. Mária cestou ho vyhľadala, – niesť jeho bremeno si žiadala. – |: Keď na jeho pleci ťažký Kríž zbadala, – pod ťarchou bolesti zastonala. 😐 6. Šimon Cyrenejský ho ľutoval, – ťažký Kríž na seba ochotne vzal. – |: V slzách mu Mária vrúcne ďakovala, – požehnanie Božie zvolávala. 😐 7. Ve­ro­ni­ka ruku vystierala, – pot z čela šatkou mu utierala. – |: Matka dobrotivá z vďačnosti plaka­la, – prúdom svojich sĺz jej ďakovala. 😐 8. Druhý raz pod Krížom Ježiš padá, – vojak ho bolestne nohou bodá. – |: Matka to videla, horko zapla­kala, – Syna svojho v slzách ľutovala. 😐 9. S Má­riou i ženy dobrotivé – ronia nad Ježišom slzy hojné. – |: Matka prebolestná vrúcne im ďakuje – a prosba­mi za nich oroduje. 😐 10. Tretí raz na ceste padol Ježiš, – nesmierne bolesti tlačil naň Kríž. – |: Prebolestná Matka horko zaplakala – a Synovi povstať pomáhala. 😐 11. Keď mu šaty z tela strhávali – a na posmech zberby ponecha­li. – |: Bôľom preniknutá Matka zaplakala, – plod života svojho ľutovala. 😐 12. Keď na drevo Kríža ho pribili, – nesmierne bolesti spôsobili. – |: Mária bolestná žalostne plakala, – nohy svojho Syna objímala. 😐 13. Zmučeného Krista urážali, – v pokoji umrieť ho nenechali. – |: Máriu urážky bolestne ranili, – za vrahov jej ústa sa modlili. 😐 14. A keď Ježiš zvolal: dokonané, – skončil svoje dielo požehnané. – |: Pod Krížom Mária bolestne plakala, – zmučeného Syna ľutovala. 😐 15. Jozef a Nikodém Krista sňali, – rovno do náručia Matky dali. – |: Jeho veľké rany vrúcne pobozkala, – do hrobu ho s láskou sprevádzala. 😐 16. Aj my pobozkajme presvätý Kríž, – na ktorom umieral za nás Ježiš. – |: Veď po ňom i slzy Márie stekali, – jej ruky zbožne ho objímali. 😐

 

 1. Kriste, Kráľu spravodlivý, – nadovšetko trpezlivý, – strašne bitý, katovaný, – preukrutne sužovaný. 2.Keď si prišiel do záhrady, – predvídal si bolesť zrady, – vedel si, že Judáš zradca, – na smrť bozkom zapredá ťa. 3. Pri modlitbe si zamdlieval, – krvavý pot z čela stieral, – trápenia si prijal čašu, – chcel si spasiť dušu našu. 4. Z vôle Otca ruky dávaš, – vojakom ich ponechávaš, – aby teba poviazali, – na ruky ti putá dali. 5. K Annášo­vi ťa sácali, – bitkou ťa tam častovali, – falošne ťa obvinili – a hneď na smrť odsúdili. 6. Pred Kajfáša privliekli ťa, – že si Boh Syn, vysmiali ťa, – trhali si tvoje šaty, – len na smrť s ním, skríkli kati.
  7.
   A v noci ťa zatvorili – do žalára, Kriste milý, – tam sa z teba vysmievali, – do tváre ti napľúvali. 8. Skoro ráno Židia vstali, – s Ježišom sa odobra­li – znova na súd k vladárovi, – ku Pontskému Pilátovi. 9. Prečo mi ho späť vraciate, – čo vy proti nemu máte? – Na kráľa sa povyšuje, – celý národ poburuje. 10. Vojaci ho bičovali, – z tŕnia vencom obvíjali, – ajhľa, človek, riekol slová – Pilát, keď ho uzrel znova. 11. Ale Židia v zlobe vstali, – ukrižuj ho, zakričali, – pusť nám lotra Barabáša, – na smrť pribi Mesiáša. 12. Umyl Pilát svoje ruky, – vydal Krista im na muky, – ťažký Kríž mu pripravili, – na plecia mu položili. 13. Ubolený Kristus kráča, – krv a pot mu líce zmáča, – vy­smie­­vaný, potupený, – bolesťami premenený. 14. Vysilený svoj Kríž zložil, – odpustenie katom prosil, – do rúk Krista klince bijú, – veľkňazi sa posmievajú. 15. Syn Boží je obnažený, – prebo­lestne umučený, – slnko svoje lúče skrýva, – zem sa trasie žalostivá. 16. Prečo znáša muky, Kris­te, – tvoje sväté srdce čisté? – Ach, to moje hriechy boli, – čo ťa hrozne križovali. 17. Svoje hriechy zanechávam, – zbožne sa ti odovzdávam, – poká­ním chcem zadosť činiť, – zlobou sa už nepreviniť. 18. Kriste, Kráľu spravodlivý, – buď mi Sudca milostivý, – tvoje sväté umučenie – prinieslo mi vykúpenie.

 

 1. Buď pozdravený, svätý Kríž, – v živote mocná potecha, – |: jagavým lúčom nám žiariš – a zaháňaš zlého ducha. 😐 2.Spasiteľ, ty si pove­dal, – len čo ma zdvihnú zo zeme, – |: bolesti vaše utíšim, – pritiahnem všetkých blíž k sebe. 😐 3. Buď pozdravený, svätý Kríž, – ty kniha strastí Kristových, – |: písmená spásy nám napíš – a spas synov Adamových. 😐 4. Na drevo teba pribili – ohavné naše zločiny, – |: daj, by sme za ne slzili – až do poslednej hodiny. 😐 5. Poklesky svoje želie­me, – prúd krvi Pána hriech zmýva, – |: sve­do­mie ľudské čisté je, – keď v ňom Boh svätý prebýva. 😐 6. Pozeraj na Kríž, pokľakni, – ucti si žertvu spasenia, – |: a Kríž, chvála svätých, teba – oživí slávou vzkriesenia. 😐

 

 1. Klaniam sa dnes, Ježiš drahý, – tvojej rane presvätej, – klincom pre mňa otvorenej – na tvojej ruke pravej. – Ráč ma, Pane trpiaci, – vziať raz k svojej pravici, – Bože môj. 2.Klaniam sa dnes, Ježiš drahý, – tvojej rane presvätej, – klin­com pre mňa otvorenej – na tvojej ruke ľavej. – Len ma, Pane trpiaci, – nepostav po ľavici, – Bože môj. 3. Klaniam sa dnes, Ježiš drahý, – tvojej rane presvätej, – klincom pre mňa otvorenej – na tvojej nohe pravej. – Veď ma, Pane trpiaci, – cestou k svojej pravici, – Bože môj. 4. Klaniam sa dnes, Ježiš drahý, – tvojej rane presvätej, – klincom pre mňa otvorenej – na tvojej nohe ľavej. – Len mi, Pane trpiaci, – nedaj stáť po ľavici, – Bože môj. 5. Kla­niam sa dnes, Ježiš drahý, – tvojej rane presvätej, – v tvojom Srdci najsvätejšom – kopijou otvorenej. – Ráč ma, Pane trpiaci, – ukryť vo svojom Srdci, – Bože môj.

 

 1. Pod Kríž si stanem, – Spasiteľu môj milý. – |: A prosiť budem, – odpusť mi viny, – ktoré ťa zranili. 😐 2.Pnel si na Kríži – a za mňa život dával. – |: Za ťažké hriechy, – sám bez útechy – pre mňa dokonával. 😐 3. Ach, muky tvoje, – často myslievam na ne. – |: Srdce bodajú – a nabádajú – dušu na pokánie. 😐 4. Ó, rany tvoje, – to nie sú ústa nemé. – |: Lásku hlásajú, – nás pozývajú – ctiť muky bolestné. 😐 5. V pamäti ich mám, – dopraj mi v milosti žiť. – |: Byť verný Bohu, – chrániť sa hriechu – a Boha velebiť. 😐

 

 1. Pozri, zbožný kresťan, – na presväté drevo, – na ňom telo Krista – za nás v mukách pnelo. –R: Vzácny je nám presvätý Kríž, – lebo na ňom zomrel Ježiš. 2. Na ňom svätá hlava – Krista Mesiáša, – pod tŕňovým vencom – ťažké muky znáša. – R: 3. Najmilšia tvár Pána, – nášho Spasite­ľa, – na Kríži si bola – slinou potupená. – R: 4. Jeho sväté ústa – od smädu praskali, – ale im len ocot – a žlč podávali. – R: 5. Oči plné lásky – ku nám všetkým hľadia, – buď im navždy Matkou, – úpenlivo žiada. – R: 6. Jeho uši sväté – kliatby počúvajú, – ale vrahom vinu – ústa odpúšťajú. – R: 7. Pribili ku Krížu – jeho sväté ruky, – za nás obetoval – veľké svoje muky. – R: 8. Krv z nôh poranených – mocným prúdom tiekla, – by sme neskúsili – strašný plameň pekla. – R: 9. Taká prehlboká – v jeho boku rana, – to je otvorená – k jeho Srdcu brána. – R:

 

Zvestovanie
našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne

 1. Zvestoval archanjel – Márii prečistej: – Z teba, svätá Panna, – zrodí sa Spasiteľ. 2.Neboj sa, Mária, – anjelom Božím som, – volám sa Gabriel, – prichádzam s posolstvom. 3. Raduj sa, Mária, – anjel ju oslovil, – za svoju nevestu – Boh si ťa vyvolil. 4. Raduj sa, Pán s tebou. – S tebou aj Duch Svätý. – Ty Dieťa porodíš, – keď on ťa osvie­ti. 5. Ježišom nazveš ho, – archanjel ozná­mil. – Zrodí sa Spasiteľ, – čo ľudstvo zachráni. 6. Odve­tila skromne – najsvätejšia Panna: – Plniť vôľu Božiu – vždy som odhodlaná. 7. Blahoslavená si – prečistá Mária, – oslavujeme ťa, – nebeská ľalia.

 

 1. Blahozvesť dnes ohlasuje – Boží posol Márii, – že sa začne vykúpenie – celej ľudskej rodiny. – Stvoriteľ ho v raji sľúbil – Adamovi a Eve, – za spasením dlho túžil – Boží národ Izrael. 2.Teba milosť ozdobila, – vraví anjel Gabriel, – počneš, zrodíš Boha Syna, – dáš mu meno Spasi­teľ. – Mária keď odvetila: – Staň sa vôľa Pánova, – zjavila sa Božia sila, – započala obnova. 3. Vtedy Boh sa človekom stal, – nazvaný bol Ježišom, – Márii sa za dieťa dal, – svojou mocou najvyššou. – Odvtedy je Kristus s nami, – podľa tela jedným z nás, – naplnil nás milosťami – potrebnými v ne­bies jas. 4. Skrze Pannu ku nám prišlo, – čo nám nebo sľúbilo, – z nej nám slnko spásy vyšlo, – jej sa celé zverilo. – V láske príde aj dnes ku nám, – s milosťami, žehnaním, – k Máriiným túľ sa rukám, – naplníš sa plesaním. 5. Navždycky jej daruj seba, – túľ sa k Srdcu Ježiša, – pretvorí Syn Boží teba, – duša v kráse zaskvie sa. – Na hlas Matky prijmi aj nás – do Božieho ohniska, – k Srdcu Krista privádzaj nás, – svätá Bohorodička.

 

Kvetná nedeľa

 1. Plesaj, Jeruzalem, – dnes so svojím Kráľom, – čo sa k tebe blíži – na osliatku malom. – Pred ním veľký zástup jasá, – zdraví svojho Mesiá­ša, – zdraví svojho Mesiáša, – Ježiša Krista. 2.Otvor svoje brány, – vyjdi mu v ústrety, – pozdraviť ho pošli – všetky svoje deti. – Hosanna mu zaspievajte, – radostne ho privítajte, – radost­ne ho privítajte, – Ježiša Krista. 3.Vitaj, Synu Boží, – od Boha nám daný, – prišiel si nás zbaviť – našich hriechov rany. – Hosana všetci spievajme – a s jasotom oslavujme, – a s jasotom oslavujme – Ježiša Krista. 4. V zástupe ti, Pane, – každý chválu vzdáva, – k tebe, Kriste Kráľu, – ratolesťou máva. – Velebí ho duša naša, – prichá­dza k nám Božia spása, – prichádza k nám Božia spása, – Ježiša Krista.

 

Svätá a veľká nedeľa Paschy

 1. Christos voskres, spievaj a jasaj, – Syn Boží slávne z hrobu vstal. – Premohol smrť vzne­šený Vládca – a večný život zvestoval. – Buď Bohu vďaka, úcta, česť, – veď Christos voskres slávne dnes, – buď Bohu vďaka, úcta, česť, – veď Christos voskres slávne dnes. 2.Christos voskres, Pán zostal s nami – v eucharistickej sviatosti. – S boha­tými svojimi darmi – víta nás všetkých v skrytos­ti. – Chvála mu buď za sviatosti, – on obdarúva v hojnosti, – chvála mu buď za sviatos­ti, – on obdarúva v hojnosti. 3. Dary Božie, dni veľkonoč­né, – nech potešujú všetkých nás. – Nech vzkrie­senie sláviť už počne – aj naše srdce v tento čas. – Mária Panna, pomáhaj, – u Syna sa nás zastávaj, – Mária Panna, pomáhaj, – u Syna sa nás zastávaj. 4. Christos voskres, smrť aj z nás sníme, – keď zobudí nás Boží hlas. – Zmŕtvych­vstalého uvidí­me – a jeho svätej tváre jas. – A s Kristom kiež sa tešíme, – chváliť ho v nebi túžime – a s Kristom kiež sa tešíme, – chváliť ho v nebi túžime.

 

 1. Vstal z mŕtvych Kristus plný slávy, – jak víťaz svoj hrob opustil, – pút smrti navždy ľudstvo zbavil – a vládu pekla rozdrvil. –R: Dnes radostný deň nastal nám, – Boží Syn slávne z mŕtvych vstal, – dnes radostný deň nastal nám, – Boží Syn slávne zmŕtvych vstal. 2. Vstal z mŕtvych Kristus naša spása, – hrob prázdny ostal, končí strasť – a každé srdce šťastím jasá, – že môže v Božej láske rásť. – R: 3. Vstal z mŕtvych Kristus, tvorstvo plesá – a žiaria šťastím anjeli, – chladný hrob zreli žiarou skvieť sa, – keď na zem dolu zleteli. – R: 4. Vstal z mŕtvych Kristus, v sláve žiari – a tvár jeho sťa slnka lesk, – uctievaj rany, vzácne dary, – ich večnej sláve vzdávaj česť. – R: 5. Vstal z mŕtvych Kristus, posol neba, – a lásku svoju daroval – a pod spôsobom chleba, vína – naším pokrmom sa on stal. – R:

 

 1. Christos voskres, Christos voskres. – Ježiš – Slnko znovu žiari, – ustupujú smrti chmáry. – Svetom chvála, radosť zneje, – Božia láska ľudí hreje, – smrti zákon márny je, – Kristus žije, Kristus žije. 2.Christos voskres, Christos voskres. – Zaraduj sa, Božia Matka, – novina ti zvučí sladká. – Aj keď Pána z Kríža sňali, – do krehkých rúk tebe dali, – tvoj Syn v sláve živý je, – Kristus žije, Kristus žije. 3. Christos voskres, Christos voskres. – Jeruzalem žasne s nami, – mŕtvi chodia ulicami. – Spolu s Pánom z hrobov vstali, – Vzkrieseného zvestovali, – Mesiáš, hľa, živý je, – Kristus žije, Kristus žije. 4. Christos voskres, Christos voskres. – Žije a viac neumie­ra, – s ním je pevná naša viera. – On je základ našej spásy, – odlesk tváre Božej krásy, – svoju slávu zjavuje, – Kristus žije, Kristus žije.

 

 1. Zaplesajme, kresťania, – veseľme sa radostne, – umučený Spasiteľ – vyšiel z hrobu slávnostne. –R: Kristus slávne vstal z mŕtvych, – slávne vstal, slávne vstal, – slávne vstal z mŕt­vych. – Smrťou smrť premohol, premohol, – smrťou smrť premohol, premohol. – A zosnulým v hroboch – život, život daroval. 2. Ženy – myro­nosičky – zrána k hrobu kráčajú, – olej na sväté rany – so sebou prinášajú. – R: 3. A cestou sa pýtajú, – kto nám kameň odvalí? – V prenáram­nom zármutku, – kto nám biednym uľaví? – R: 4. Sám anjel Boží z neba – kameň z hrobu odvalil, – myronosičkám hlásal: – Pán nad smrťou zvíťazil. – R: 5. Ženy vošli do hrobu, – tam, kde ležal večný Kráľ, – mŕtve telo nenašli, – pýtali sa: Kto ho vzal? – R: 6. Spoločne sa radujme, – Vzkrieseného vítajme, – ako anjeli v nebi – radost­ne mu spievajme. – R:

 

Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj

 1. Nová jar dnes prišla, – zem kvietim preniká, – |: Cirkev svätá oslavuje – svätca, mučeníka. 😐 2.Svätec plný jasu, – za Krista mučený, – |: nevädnúcim a víťazným – vencom odmenený. 😐 3. Umrel si za Krista, – vieru verne hlásal, – |: za ňu si od katov mužne – ťažké muky znášal. 😐 4. Preto na tvoj sviatok – všetkým srdce plesá, – |: i svätí ťa pozdravujú, – nebo raduje sa. 😐 5. Preslávil si vieru – aj v mučení smelý, – |: vyprosuj nám Božie dary, – pokoj pre svet celý. 😐 6. Zošli pokoj Cirkvi, – ľuďom požehnanie, – |: privítaj nás, svätý Juraj, – pri nebeskej bráne. 😐

 

Pánovo Nanebovstúpenie

 1. Do radosti večnej – Kristus vstúpil zjavne, – privítali ho už – Božie zbory slávne. –R: Zvelebujme, oslavujme, – oslavujme, zvelebuj­me, – slávne nanebovstúpenie – nášho Pána. 2. K Olivovej hore – v duchu poputujme, – nane­bovstúpenie – Pána oslavujme. – R: 3. S apoštol­ským zborom – Pána sprevádzajme, – s nebes­kými chórmi – pieseň zaspievajme. – R: 4. Otče, pre zásluhy – Krista vzkrieseného, – na pomoc nám zošli – Ducha presvätého. – R: 5. V Svätom Duchu by sme – podľa viery žili, – milovali blížnych, – nebo nestratili. – R:

 

Nedeľa svätých otcov

 1. Aby všetci jedno boli, – za to sa Pán modlieval, – aby sme my v Cirkvi mohli – žiť jednoty ideál. – Jeden je Boh, Ježiš Kristus, – pravá viera k nebu most, – nech nás spája lásky hymnus, – príď nám, Bože, na pomoc. 2.Pre všetkých je jeden Otec, – iba jeden Spasiteľ, – dary ducha zosiela nám – opravdivý Tešiteľ. – Spoločná je Matka všetkých, – svätá Panna Mária, – nasledujme príklad svätých, – nech nás v láske posilnia.

 

Nedeľa Päťdesiatnice
– ZostúpeniE Svätého Ducha

 1. Duchu Svätý, Bože pravý, – ktorý tróniš na nebi. – K tebe ruky spína kresťan – a vrúcne ťa velebí. –R: Duchu Svätý, zostúp k nám, – posväť našich duší chrám. – Naplň srdcia milosťami, – prebývaj v nich len ty sám. 2. Duchu Svätý, žriedlo lásky, – udeľ nám dar múdrosti. – Aby sme vždy ctili teba, – zbožne žili v radosti. – R: 3. Udeľ verným služobníkom – potrebný dar rozumu. – Aby pravdu milovali, – v nebi mali zásluhu. – R: 4. Darom rady naplň duše, – pomôž v dobrom vytrvať. – Neopustiť cestu pravdy, – Bohu vernosť zachovať. – R: 5. Poznanie daj žiť len tebe, – lásku k tebe zväčšovať. – Z dobrých skutkov v celom žití – naveky sa radovať. – R: 6. Udeľ stálosť nášmu duchu – pokušenia premáhať. – Prikázania zacho­vávať, – zlého ducha odháňať. – R: 7. Večná láska Boha Otca, – živý prameň milostí. – Ty si zdrojom nábožnosti, – pokoja a radosti. – R: 8. Božou bázňou naplň všetkých, – ktorí teba milujú. – Posilňuj ich srdcia cnosťou, – hriechu nech sa varujú. – R: 9. Nech je naše srdce vždycky – tvojím chrámom, Bože náš. – Na zemi je život nebom, – keď ty v duši prebývaš. – R:

 

 1. Kráľu nebeský, Boh všemohúci, – Duch Utešiteľ, Duch pravdy sám. – Tys’ vševe­diaci, všade prítomný, – daj svetlo, silu potrebnú nám. 2.Kráľu nebeský, posila mno­hým, – života darca, prebývaj v nás. – Prítomnosť tvoja nech srdcia zdobí, – vlej do nich pokoj, lásku a jas. 3. Kráľu nebeský, čistoty prameň, – od škvrny hriechu chráň všetkých nás. – Rozpaľuj v duši svoj Boží plameň, – po púti zemskej naveky spas.

 

Pondelok Svätého Ducha

 1. Ó, najsvätejšia, najvznešenejšia – spoločnosť osôb svätej Trojice. – V podstate jedna, nedeliteľná, – zošli nám z neba nové Turíce. – Prehojné Božie milosti. – Tí, ktorí veria, – dušu ti zveria, – klaňajú sa ti v zbožnosti. 2.Jasavý Boží zástup tam v nebi, – anjeli, svätí, všetci spasení. – Vždy Boha chvália za milosť spásy, – Boha jedné­ho a v troch osobách. – Teraz i vždycky, naveky: – Nech Bohu zneje – pieseň nádeje, – radosti chorál odveký. 3. Dnes ďakujeme, ó, tebe Bože, – za nespočetné dary, stvorenie. – Skrz muky Krista a smrť na Kríži, – za vykúpenie a uzmierenie. – Za prácu v Božej vinici. – Za dary Ducha, – čo Boh ponúka, – buď vďaka svätej Trojici. 4. Trojica jedna, nedeliteľná, – v činnosti svorná, prameň milostí. – Chceš, aby takto aj Božie deti – vždy žili v láske a vo svornosti. – By túžili žiť pre teba. – By radosť mali, – spievali chvály, – ó, Pane sveta a neba.

 

 1. Všetky chóry, – sily, tróny, – Trojicu slávia. –R: Svätý je Otec Boh, – svätý je Kristus Boh, – svätý je Duch Boží, – Sabaoth. 2. Archan­jeli – i anjeli – ju oslavujú. – R: 3. Cherubíni, – serafíni – ju oslavujú. – R: 4. Aj kniežatstvá, – všetky panstvá, – všetky mocnosti. – R:

 

Slávnostná poklona
prečistým tajomstvám tela a krvi
nášho Pána Ježiša Krista

 1. R: Boh živý na oltári – je manna vzne­šená, – s láskou i úctou v tvári – tu skloňme kolená. – 1. Ó, Kriste, Bože svätý, – anjelských duší Pán, – na našej zemskej púti – buď liekom našich rán. –R: 2. Poďme len k Ježišovi, – keď nás srdce bolí, – on žiale naše pozná, – rany nám zahojí. – R: 3. Hosanna Bohu spieva – nebeský Boží chór, – radostne Krista vitaj, – dáva nám žitia vzor.

 

 1. Ježiša vo Sviatosti – my všetci miluj­me, – za jeho veľkú lásku – vrúcne mu ďakujme. –R: Ježišu, nádej naša, – vo svete plnom bied, – bez teba život smutný, – bez teba šťastia niet. – Ježišu v svätostánku, – my sa ti klaniame, – za tvoju veľkú lásku – úctu ti vzdávame. 2. Buď hosťom srdca môjho, – Kriste, Bože pravý, – tebe sa vrúcne klaniam, – tys’ poklad môj drahý. – R: 3. Na Kríži tvoje Srdce – prebodla kopija, – do hlbín jeho lásky – vedie nás Mária. R:

 

 1. Kristovo Telo prijmem, – Pána a priate­ľa môjho, – |: živého Boha skryjem – pobožne do srdca svojho. 😐 2.Hľa, z čaše spásy prijmem – Chlieb života a Krv svätú. – |: Ňou svoje hriechy zmyjem, – Boh, Darca života je tu. 😐 3. Chválim ťa, Vládca z neba, – vzdávam ti úprimné vďaky. – |: Daj silu vzývať teba, – zvlášť, keď ma dlávi hriech ťažký. 😐 4. Spasiteľ, Vládca svätý, – vypočuj modlitbu moju. – |: Zmyť hriechy môžeš len ty, – chráň ma od zlého, aj bôľu. 😐

 

 1. Nám vo Sviatosti, Kriste, vitaj, – pred tebou zbožne dnes pokľakáme, – za svojho Boha ťa uznávame. – Ty Slnko naše, život i raj, – nám vo Sviatosti, Kriste, vitaj. 2.Nám vo Sviatosti, Kriste, vitaj, – potešuj nás svojou prítomnosťou, – oblažuj nás božskou velebnosťou. – Ty Slnko naše, život i raj, – nám vo Sviatosti, Kriste, vitaj. 3. Nám vo Sviatosti, Kriste, vitaj, – priviň nás k sebe, ó, dobrý Pane, – v hojnosti zošli nám požehnanie. – Ty Slnko naše, život i raj, – nám vo Sviatosti, Kriste, vitaj.

 

 1. Nech sa ti vzdáva – úcta i sláva, – tajom­stvo lásky utajené. – |: Vo svetle žiari – tu na oltári, – v kalichu zlatom vystavené. 😐 2.Hľa, v svätostánku, – tu v bohostánku, – vtelený Boží Syn prebýva. – |: Stvoriteľ večný, – Boh nekoneč­ný, – pod vidom chleba sa ukrýva. 😐 3. Nebeská manna – je Telo Pána, – Krv jeho pravý života zdroj. – |: S vierou sa korím – a láskou horím, – hoci ma klame chuť i zrak môj. 😐 4. Ježišu, vitaj, – pomoc mi skytaj, – v zármutku, v biede, v utrpe­ní. – |: Daj silu svoju – k láske, pokoju, – pomôž mi v každom pokušení. 😐 5. Pre teba žijem, – v tebe sa skryjem, – keď duša pôjde do večnosti. – |: Telo, Krv tvoja, – posila moja, – je cesta k večnej blaženosti. 😐

 

 1. Spasiteľ milý, tvoj ľud ťa vzýva, – s pros­bou sa blíži pred lásky trón. – Zakrytý vidom chleba a vína, – vypočuj, Kriste, sŕdc našich ston, – vypočuj, Kriste, sŕdc našich ston. 2.Pre tvoje strasti, pre rany sväté, – pre tvoje horké umučenie. – Prosíme vrúcne, ó, Bože lásky, – udeľ nám, udeľ odpustenie, – udeľ nám, udeľ odpuste­nie. 3. Ach, odpusť, odpusť chlad duší našich, – úprimne hriechy ľutujeme. – Že zachováme tvoj svätý zákon, – to znovu pevne sľubujeme, – to znovu pevne sľubujeme. 4. Zo svätostánku, ó, dobrý Pane, – milosťou svojou nás osvecuj. – Vie­ru v nás rozmnož, daj nádej v teba, – milosťou svojou nás posväcuj, – milosťou svojou nás posvä­cuj. 5. Spasiteľ milý, ty svetlo Cirkvi, – údy i hlavu v nej zohrievaj. – Veď svojich verných do večnej slávy, – blažený pokoj zosnulým daj, – blažený pokoj zosnulým daj.

 

 1. Spasiteľ náš premilý, – sláva, vďaka ti, – |: že si s nami v Sviatosti – vo dne i v noci. 😐 2.Pro­sí­me, zostaň u nás, – priateľ, veľkňaz náš, – |: ne­opusť nás v živote, – ani v smrti čas. 😐 3. Po­krm duší a nápoj, – lekár nemocných, – |: priprav duše nám na boj – v chvíľach úzkost­ných. 😐

 

 1. Srdce moje láskou žiari, – keď Ježiša prijať mám. – Otvorili sa nebesá, – prichádza Boh ku mne sám. –R: Prídi, prídi, čakám teba – ako pokrm nebeský, – Ježišu, len tebe chcem žiť – čistý život anjelský. 2. S vierou, láskou i nádejou – k oltáru pristupujem. – Svoje srdce iba tebe, – Ježišu môj, darujem. – R: 3. Posilni ma, drahý Ježiš, – svojím Telom presvätým. – Buď mi vzácnym, milým hosťom, – hoc som človekom hriešnym. – R: 4. Ty si všetka radosť moja, – neod­chádzaj, Pane môj. – Zbav ma strachu, nepokoja, – prosím ťa vždy pri mne stoj. – R:

 

 1. Na svoju česť ti sľubujem, – Ježišu môj, – že všetko tebe venujem – i život svoj. –R: Len sily ráč mi viacej dať – v každej dobe, – aby som mohol vytrvať – v svojom sľube. 2. Chcem slúžiť Cirkvi, národu – bez prestania, – pomáhať chcem svojmu rodu – do skonania. – R: 3. Pre lásku k tebe, blížneho – chcem milovať, – slabého brata, biedneho – ochraňovať. – R:

 

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

 1. Bolestivá Matka Krista, – uč nás trpieť, znášať kríž, – veď si cesta k nebu istá, – cnosťami nám vždy žiariš. – Ty si Panna najčistejšia, – bez poškvrny hriechu vždy, – a predsa si bolest­nejšia, – než ktokoľvek trpiaci. 2.Za nás všetkých trpela si, – prihováraj sa za nás, – zásluhy nám získala si, – vypočuj náš vrúcny hlas. – Nauč aj nás trpieť tíško, – prijať skúšky, kríž svoj niesť, – nech pri tebe sme vždy blízko, – to je radosť, to je česť. 3. Pre nesmierne tvoje bôle – pomôž strasti žitia niesť, – mysli na nás v nebi hore, – tam už sĺz a bôľu niet. – Sprevádzaj nás v žití stále, – verná Matka, pri nás stoj, – miluješ nás dokonale, – zmierni smrtný, ťažký boj.

 

 1. Bolestivá Matka tam pod Krížom stála, – Ukrižovaného v slzách ľutovala. – |: Ach, synu, synu, za akú len vinu, – tečie dnes krv tvoja na kameň a hlinu, – synu môj. 😐 2.Len z lásky som teba ľuďom porodila, – do jasličiek som ťa pre nich uložila. – |: A kati mocní, neľútostní, zlostní, – pribili ťa na Kríž, taký prežalostný, – synu môj. 😐 3. Ruky, ktoré som vždy nežne pohlá­dzala, – ktoré som ich dietkam žehnať vídavala. – |: Prehorké muky, nevďak ľudí krutý, – priklinco­val na Kríž tvoje sväté ruky, – synu môj. 😐 4. Nohy, ktoré som ja chodiť naučila, – ovečku by našli, ak by zablúdila. – |: Ó, žiaľ ten mnohý, synu preúbo­hý, – pribili tu na Kríž tvoje sväté nohy, – synu môj. 😐 5. Srdce, ktoré som tak vrúcne milovala, – to mi ľudská zloba na Golgote vzala. – |: Ó, bôle kruté, hriechov dielo ľúte, – kopijou je tvoje srdce prebodnuté, – synu môj. 😐 6. Bolestivá Matka, pl­ná žalosťami, – vypros dušiam ľútosť nad previ­ne­niami. – |: Mať Ježišova, povedz za nás slová: – Odpusť ľuďom hriešnym z lásky ku mne znova, – synu môj. 😐

 

 1. Každý deň ma stretnú – kríže, strasti, poníženia, – by som kráčal stále vyššie – po ceste spasenia. – Matka, ty mi pomáhaj, – u Krista sa zastávaj, – pomocnica ustavičná, – vždycky pri mne zostávaj. 2.Krížov, strastí, ponížení, – máme prebohato, – ruky Matky premenia ich – na milostí zlato. – Len keď dušu čistú mám, – svojim blížnym pomáham, – pomocnica ustavičná, – s tebou nebo získavam. 3. Na kríž, strasti, poníže­nie, – kresťan nezabúdaj, – modli sa za odpuste­nie, – s láskou vždy odpúšťaj. – Strasti milosť pretaví – a srdcu sa uľaví, – pomocnica ustavič­ná, – v utrpení buď s nami. 4. Za tie strasti, poníže­nia, – vypros dobrodenia, – hore v nebi čakáš na mňa – s vencom oslávenia. – Preto trpím ochot­ne, – s vierou, láskou pokorne, – pomocnica ustavičná, – robila si podobne. 5. Milostivá Matka, s tvojou – láskou dobre je mi, – i keď hriech ma často ťaží – v živote na zemi. – Aj keď kríže denne mám, – posilňuje ma Boh sám, – za milosti z neba dané – radostne mu vďaku vzdám. 6. To sa slovom ľahko povie, – skutkom ťažko robí, – duše, čo pokánie činia, – Boh milosťou zdobí. – Pomôž, Matka, tiež aj mne, – nech mi duša precitne, – nech pre kráľovstvo nebeské – trpím s láskou ochotne.

 

Sviatok nášho Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí

 1. Ako velebný hlas zvona, – ako príboj na mori, – tak nech láska v našich srdciach – plameňom sa rozhorí. –R: Tvojmu Srdcu národ náš, – úctu vzdáva v každý čas, – potrebnú mu milosť daj, – v Srdci si ho zachovaj. 2. Čujte všetci ľudia sveta, – našej piesne zbožný hlas, – ako nesie sa do neba, – kde kraľuje Pán Boh náš. – R: 3. Priviň, Pane, k Srdcu svojmu, – nás i naše rodi­ny, – svornosť, pokoj nech je stálym – hosťom našej krajiny. – R:

 

 1. K tvojmu Srdcu sme dnes prišli, – ó, Ježišu, Ježišu, – svoje srdcia sme priniesli, – ó, Ježišu, Ježišu. –R: Ó, Ježišu, Bože náš, – prelieval si krv za nás. – Ó, Ježišu milosrdný, – ó, Ježišu, Bože náš. 2. Tvojmu Srdcu odovzdáme, – ó, Ježišu, Ježišu, – telo, dušu, čo len máme, – ó, Ježišu, Ježišu. – R: 3. Tvoje Srdce pre nás bilo, – ó, Ježišu, Ježišu, – naše hriechy krvou zmylo, – ó, Ježišu, Ježišu. – R: 4. Len pre teba vždy žiť chceme, – ó, Ježišu, Ježišu, – tvoje Srdce milu­jeme, – ó, Ježišu, Ježišu. – R: 5. Skry nás všetkých v svojom Srdci, – ó, Ježišu, Ježišu, – chráň trpiacich, putujúcich, – ó, Ježišu, Ježišu. – R: 6. V smrti chvíli daj nám iste, – ó, Ježišu, Ježišu, – v tvojom Srdci útočište, – ó, Ježišu, Ježišu. – R: 7. Tvoje Srdce verne ctíme, – ó, Ježišu, Ježišu, – teba v nebi uvidíme, – ó, Ježišu, Ježišu. – R: 8. Tvojmu Srdcu, vďaka, chvála, – ó, Ježišu, Ježišu, – buď mu sláva neustála, – ó, Ježišu, Ježišu. – R:

 

 1. Neopúšťaj nás, neopúšťaj nás, – Bože, Bože, neopúšťaj nás. – Miluješ nás od večnosti, – zachovaj nás v nevinnosti, – tvoje Srdce pozná v nebi – každodenné naše biedy. – Neopúšťaj nás, neopúšťaj nás, – Bože, Bože, neopúšťaj nás. 2.Neopúšťaj nás, neopúšťaj nás, – Bože, Bože, neopúšťaj nás. – Slza z očí, keď sa roní, – keď nám smútok hlavu kloní, – z tvojho Srdca, dobrý Pa­ne, – potechy lúč nám vždy planie. – Neopúšťaj nás, neopúšťaj nás, – Bože, Bože, neopúšťaj nás. 3. Neopúšťaj nás, neopúšťaj nás, – Bože, Bože, neopúšťaj nás. – Keď nás jarmo hriechu ťaží, – nech Krv tvoja dušu zvlaží, – Božské Srdce dobro­tivé, – hriešnikom buď milostivé. – Neopúš­ťaj nás, neopúšťaj nás, – Bože, Bože, neopúšťaj nás. 4. Neopúšťaj nás, neopúšťaj nás, – Bože, Bože, neopúšťaj nás. – V tvoje Srdce nádej má­me, – keď raz život dokonáme, – prijmi všetkých do radosti – na nebesiach, vo večnosti. – Neopúš­ťaj nás, neopúšťaj nás, – Bože, Bože, neopúšťaj nás.

 

 1. Raduj sa, Srdce Boha živého, – Vládcu a Pána sveta celého. – |: Veď ty si radosť a nádej naša, – Srdce Kristovo, tys’ naša spása. 😐 2.S lás­kou sa k nemu vždy utiekame, – útechu v žiali jednostaj máme. – |: Priviň nás všetkých na Srdce svoje, – bohaté otvor milosti zdroje. 😐 3. Raduj sa, Srdce, ty balzam cenný, – kto žije v tebe, je uzdra­ve­ný. – |: Prosíme vrúcne, láskavý Pane, – zmy hriechy naše vo svojej rane. 😐 4. Najsladšie Srdce, dodaj nám sily, – aby sme teba úprimne ctili. – |: Statočne vo svete praco­vali, – tvoj verný obraz v ňom milovali. 😐 5. Raduj sa, Srdce naj­po­­kor­­nejšie, – nevinné, čisté, najláskavejšie. – |: Nech ľudia všetci ťa uctievajú, – na lásku tvoju nech pamätajú. 😐

 

 1. Z našej krajiny, z tej sĺz doliny, – dvíha sa k nebu túžobný hlas. – Srdce Ježiša, poklad jediný, – ó, vypočuj nás, vypočuj nás. – S dôverou sa ti klaniame, – o lásku k nám ťa žiadame. – Ó, Srdce Krista, ty nádej naša, – ochrana silná, naša spása. 2.Je pravda, Bože, že sme zhrešili, – že pridali sme ti veľa rán. – Láskavosť sme si neza­slúžili, – no tys’ náš dobrý Otec a Pán. – Presvätú Krv si vylieval, – by z hriechov si nás obmýval. – Ó, Srdce Krista, ty nádej naša, – ochrana silná, naša spása.

 

 1. Požehnaj všetkých, Ježišu milý, – čo tvojmu Srdcu vzdávajú česť. – Nech tento poklad v nijakej chvíli – nám neodníme diablova lesť. – Spasiteľ náš, ó, Bože najsladší, – požehnaj nás, náš poklad najdrahší. 2.Aký si mocný Boh na Sione, – kto tvoju krásu pochopiť vie? – Pred tvojou slávou na Božom tróne – sa v pokornosti každý tvor chvie. – Ty všetkých Pán, ty všetkých Stvoriteľ, – požehnaj nás, láskavý Spasiteľ. 3. Za tvoje dary ťa velebíme – a za milosti ďakujeme. – Aj tvoje Srdce pokorne ctíme, – vždy vernosť jemu sľubu­jeme. – Zosielaj nám bohaté milosti, – požehnaj nás tu skrytý v Sviatosti. 4. Prijmi náš pozdrav, ó, Srdce Krista, – zbor anjelský ti prespevuje. – S láskou vždy chváli ťa Panna čistá, – hľa, celý svet ťa oslavuje. – Znej vesmírom ti sláva v každý čas, – požehnaj nás a vyslyš prosieb hlas. 5. Zhliadni k nám dolu, láskavý Bože, – a daruj hriešnym svoju milosť. – Nech tvoje Srdce všetkým po­môže – žiť len pre teba, milovať cnosť. – Tys’ život náš aj cesta, pravdy zdroj, – požehnaj nás a láskou ľudstvo spoj. 6. Rodička Božia neporušená, – ráč u Ježiša orodovať, – si jeho Matka nepoškvr­nená, – on tvoje prosby vyslyší rád. – Ty pros za nás, my k tebe voláme, – podaj ruku, o to ťa žiadame.

 

Narodenie úctyhodného a slávneho
Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

 1. Raduj sa, kňaz Zachariáš, – radosťou čistou, – tebe sa dnes syn narodil, – predchodca Kristov. – |: Syn od Boha bol ti daný, – Gabrielom predpovedaný – narodený Ján. 😐 2.Presvätý Duch ho už v lone – matky požehnal, – nad všet­kých Božích prorokov – ho vyznamenal. – |: Spasi­teľ ho vychvaľuje, – jak anjelov vyvyšuje – svojho pred­chodcu. 😐 3. Plesaj, svätý Ján, muž Boží, – pred­chodca Krista, – cestu pravdy zjavovať Boh – cez teba chystá. – |: Ty pokorne v pustatine, – tak ako dieťa nevinné – sväto si prežil. 😐 4. V rie­ke Jordán Ján, muž Boží, – Ježiša krstil, – správ­nosť jeho konania hlas – z neba potvrdil. – |: Za dar svetla chválime ťa, – o príhovor prosíme ťa, – predchod­ca Krista. 😐

 

Svätí, slávni a všechválni
najvyšší apoštoli Peter a Pavol

 1. Zaznejte zvony v Petrovom chráme, – hlaholom svojím naplňte svet. – Apoštolom dvom volajme sláva, – ich hymnou vesmír dnes bude znieť. 2.Peter a Pavol, nám všetkým drahí, – žehnajte z neba svoj verný ľud. – Dedičstvo otcov, Kristovu Cirkev, – priviňte s láskou na svoju hruď. 3. Kde Peter, Pavol, tam viera pravá, – istota spásy zaručená. – Ju iba Cirkev Kristova dáva, – pečaťou Božou označená. 4. Zaznejte zvony v Petrovom chráme, – mohutný váš hlas prebudí svet. – Do srdca nášho zavíta pokoj, – radosťou veľkou nám budú znieť.

 

Svätí apoštolom rovní
Cyril a Metod, učitelia Slovanov

 1. Bože, čos’ ráčil už pred tisíc rokmi, – rozsvietiť otcom viery svetlo blahé, – ktorý si riadil apoštolov kroky, – z Východu v naše rodné kraje drahé. – K tebe hlas prosby z našej vlasti vanie, – dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane, – k tebe hlas prosby z našej vlasti vanie, – dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. 2.Na Velehrade bratia zo Solúna, – Cyril a Metod, kázali nám spásu, – do Cirkvi vzali posvätného lona, – učili národ poznať cnosti, krásu. – Od doby tej nám svetlo viery planie, – dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane, – od doby tej nám svetlo viery planie, – dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. 3. V jazyku rodnom bohoslužby zneli, – posvätné knihy v ňom nám napísali, – získali láskou Kristu národ celý, – na veky život tak nám zachovali. – Ďakovať za to rod náš neprestane, – dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane, – ďakovať za to rod náš neprestane, – dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.

 

 1. Apoštoli slávni, – veľkňazi naši. – Cti­hod­ní učitelia, – proste Najvyššieho, – by upevnil kresťanstvo, – chránil nás od zlého, – na slávu svoju – pre našu spásu. 2.Liturgiu svätú – ste nám priniesli. – Aj tajomstvo Trojice – s láskou objas­nili, – od pohanského bludu – predkov za­chrá­ni­li, – vy ste Slovanov – k viere priviedli. 3. Vás, Cyril a Metod, – dnes velebíme. – Modlite sa pred trónom – Boha najvyššieho – a vyprosujte pre nás – spásne dary jeho, – Božiu jednotu – Cirkvi Kristovej. 4. Prekleňte už spory, – rozptýl­te blu­dy. – Nech žijeme v jednote – pod plášťom Prečis­tej, – pod jediným pastierom – a v Cirkvi Kristo­vej, – v svätej, jednotnej – i apoštolskej.

 

Svätý a slávny prorok Eliáš

 1. Slávny si, Eliáš, – veľký prorok svätý, – |: za oddanosť a horlivosť – do neba bol vzatý. 😐 2.Keď obeť Pánovi – položil na oltár, – |: po jeho modlitbe vrúcnej – zažal ju ohňa žiar. 😐 3. Tak Boh všemohúci – moc svoju prejavil, – |: blud pohanov poodhalil, – proroka preslávil. 😐 4. Súci­tom a láskou – utišuje bôle, – |: biednej vdove milos­tivo – rozmnožuje olej. 😐 5. S Pánovou pomocou – v nešťastí tešiť vie, – |: vzkriesi matke do života – dieťa už neživé. 😐 6. Zázračnou milosťou – ho Vládca obdaril, – |: potom ho vzal na nebesia – v ohnivom kočiari. 😐 7. Pred súdom Kristovým – sa znovu objaví, – |: aby pyšným bezbožníkom – ich hriešnosť vyjavil. 😐

 

Sväté Premenenie nášho Pána,
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

 1. Krista v svetlo odetého, – svojho Učiteľa, – |: hľa, trojica učeníkov – šťastná uvide­la. 😐 2.Hora Tábor zrazu bola – v jase Božej slávy, – |: ktorú veľký Vládca nebies – apoštolom zjavil. 😐 3. Vypočuli všetci traja – zhora Božie slová: – |: To je môj Syn milovaný, – Otec oznamo­val. 😐 4. Premeň, Kriste, dušu našu, – nech vždy láskou skvie sa. – |: Veď nás cestou ku svätosti, – Panna najsvätejšia. 😐

 

Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny

 1. Raduj sa, Kráľovná, – ty nebies Vládky­ňa, – |: blahoslavená Mária, – naša Ochrankyňa. 😐 2.Mária, Mária, – najčistejšia Panna, – |: vyvolená zo všetkých žien, – Božia Matka slávna. 😐 3. Vidíš našu biedu, – keď nám duša stone, – |: pomôž rýchlo, veď si blízko – tam pri Božom tróne. 😐 4. Buď vždy velebená – i blahoslavená, – |: na ne­be­siach i na zemi, – Matka oslávená. 😐 5. Zostá­vaj vždy pri nás, – slávna Zástupkyňa, – |: pros Trojicu najsvätejšiu, – naša Ochrankyňa. 😐

 

 1. Matka Krista v nebo vzatá, – plná lásky, prebohatá, – |: Synom svojím vyvýšená, – slávou Božou ožiarená, – Matka, Panna, Panna Mária. 😐 2.Mária si celá krásna, – nad mesiac i slnko jasná, – |: spomeň na nás hore v nebi, – nech náš duch ťa vždy velebí, – by sme mohli, mohli k tebe prísť. 😐 3. Každé srdce opustí nás, – až nám príde posledný čas, – |: jedno srdce stále bije, – vrelou láskou nás miluje, – je to srdce, srdce Márie. 😐 4. Príď k nám, príď k nám, Matka milá, – keď nadíde smrti chvíľa, – |: vtedy dušiam zvlášť pomáhaj, – u Ježiša nás zastávaj, – vypros milosť, milosť spasenia. 😐

 

Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

 1. Svätý prorok Ján Krstiteľ, – ty pred­chodca Pána, – spomienka na teba žije – v srd­ciach uctievaná. 2.Väčších žena nezrodila, – tebe patrí sláva, – tvojmu menu svätá Cirkev – veľkú úctu vzdáva. 3. K tebe i dnes prichádza­me, – počuj prosbu tichú, – svätý prorok Ján Krstiteľ, – vyveď nás z tmy hriechu.

 

Príležitostné piesne

 1. V sedmobrežnom kruhu Ríma, – kde sa Petra chrám vypína, – z tisíc hrdiel sa ozýva – pieseň nábožná, horlivá. – Živ, Bože, otca sväté­ho, – námestníka Kristovho, – živ, Bože, otca svä­tého, – námestníka Kristovho.

 

Blaženého hieromučeníka
Pavla Petra Gojdiča,
prešovského biskupa

 1. Tvoje jasné oči svietia ako ikona, – tvojimi, otče, prosbami divy v duši Boh koná. 2.Semená modlitby zasial si na kolenách, – vieru jak božské Dieťa znes nám na útlych ramenách. 3. Tvár tvoja sa skveje ako úsmev anjela, – vypros, aby duša naša vždy bola čistá, biela. 4. Aj keď tvoje telo na smrť vyhladovali, – pokrm duše zniesol ti Boh, keď spoluväzni spali. 5. Verný otče Pavol, požehnávaj nás z neba, – sľubný je tvoj čistý po­hľad ako skyvička chleba. 6. Pros vždy za nás, otče, nechaj nás tu v láske rásť, – aby našu vieru prikryl svätej Matky Božej plášť.