Hovoril im veľa v podobenstvách. (Mt 13, 3a)

(Peter Šturák ml.) Kristovi ide naozaj o moju spásu. Robí všetko pre to, aby som pochopil, čo mi chce povedať. Aby som sa nemohol vyhovárať, že nerozumiem. Nie je len učiteľom, ktorý vyučuje podľa osnovy, školiteľom, ktorý len ukáže, ako vykonávať činnosť, vedúcim, ktorý dohliada na plnenie plánu. On mi je nablízku, vyučuje ma, povzbudzuje, potešuje…

Prevzaté automaticky z časopisu Slovo, www.casopisslovo.sk